گواهینامه ایزو 9001

گواهینامه ایزو 9001

گواهینامه ایزو 9001 : در حال حاضر در بين صنايع مختلف در داخل کشور اخذ گواهينامه iso  به عنوان يک نيازمندي بديهي جهت حفظ توانايي رقابت و کيفيت محصول و رعايت قوانين و مقررات دولتي به شمار مي آيد.
آنچه بیان شد گوشه ای از مزایای گواهینامه ایزو9001 می باشد ولیکن آنچه در نهایت باعث حرکت سازمان به سمت تعالی می گردد الزام مدیریت مجموعه به اجرای کامل و پیگیری اصول حاکم بر
ایزو 9001  می باشد در اين راستا سازمانهاي جديد بايد ساختار خود براي عصر پايداري تغييرات سازماندهي كنند.

در چنين فضايي مديران بايد ياد بگيرند كه هر چند سال يكبار از خود بپرسند: اگر ما اين نوع فرايند، اين نوع محصول، اين نوع روش، اين نوع سيستم و يا سياست و… را از قبل نداشتيم، آيا باز هم اين گونه عمل مي كرديم؟

و اگر پاسخ اين پرسش منفي بود، سازمان بايد بپرسد: پس حالا چه بايد كرد. در واقع هر سازمان بايد خود را فدا كند تا از نو زنده شود و تجديد حيات يابد.

مزایای ایزو 9001

بسياري از سازمانها به نقش گواهینامه ایزو 9001 در هماهنگ كردن فعاليتها در جهت اهداف سازمان پي برده اند. همچنين با اعمال مديريت به روز مي توان از توانایی كه سيستم در اختيار مديريت قرار مي دهد، به صورت كارا بهره جست.
سيستمهاي مديريت مي توانند از جنبه ها و ديدگاههاي مختلفي به بررسي فعاليتها، محصولات و خدمات سازمان بپردازند. براي مثال مي توان به سيستمهای تعالی سازمانی EFQM ، مديريت كيفيت، مدیریت زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي ، آموزش ، منابع انساني و … اشاره نمود.
به عبارت ديگر در هر يك از اين سيستمها يكي از ابعاد سازمان مورد توجه قرار گرفته وسياستها و اهدافي كه تعريف مي شوند در جهت آن جنبه از فعاليتهاي سازمان مي باشند.

مزایای گواهینامه ایزو 9001

1- توجه به فرآیندگرایی به جای وظیفه گرایی
2- توجه وتمرکز به نظرات مشتریان درخدمت ارائه شده سازمان
3- بهبود شاخص های رضایت مشتری بر مبنای سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001
4- تعیین شاخص های کلیدی فرآیند و هدف گذاری
5- بازنگری و اصلاح مستمر فرآیندها به منظور بهبود مستمر و ارتقای شاخص های کمی و کیفی ارائه خدمات
6- تقویت مستندسازی و شفاف سازی فرایندها ، مدارک و سوابق در سازمان
7- ایجاد سیستم های موردنیاز با تاکید بر اصول سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001
8- اجتناب از تلاش جزیره ای و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سازمان
9- افزایش میزان مسئولیت پذیری ، مشارکت و اعتمادسازی در سازمان
10- افزایش دانش و مهارت های کارکنان
11- علاقمندی و اشتیاق مسئولین فرایندها به هدف گذاری و برنامه ریزی داخلی
12-استقرار سیستم مدیریت به عنوان معیاری جهانی جهت ارزیابی سازمان ها به شمار می رود.
13-رسیدگی به شکایات و ارتباط موثر و سازنده با مشتریان درون و برون سازمانی

الزامات ایزو 9001

اخيرا فشار فزاينده اي بر بسياري از سازمانها وارد مي شود تا خود را با نگرش نظام مند تري در ارتباط با سیستم های مدیریت کیفیت به روز و توسعه آن در زمينه های ايمني و بهداشت و محيط زيست در محيط هاي كاري ، مشتریان و جامعه مطابقت دهند.
سازمانها براي رسيدن به درجه قابل قبولي از پيشرفت و بهبود كه نيازمند آن مي باشند بايد ديدگاه و تمركز خود را از كنترل و نظارت بر يك فرايند و سطوح كارمندي به سطح مديريت، شناسايي نظام يافته و بهبود تمام جنبه هايي از سازمان كه بر توانايي آنها براي پيشگيري و كاهش حوادث و اتفاقات موثر است ارتقا دهند.

دسته‌ها