مدیریت تغییر

جهان امروز جهان تغییر است. تصور محیطی ایستا و با تغییر اندك غیر ممكن می نماید. اما شیوه ی اداره ی این محیط نیازمند شناخت جنبه های مختلف آن است.مدیریت تغییر واكنش های مدیر نسبت به تغییرات محیطی است.عموما هدف مدیریت تغییر پایین آوردن سطح اختلال در فعالیت ها است. از سوی دیگر هر تغییر را می توان مترادف با فرصتی برای رشد و پیشرفت دانست. اما این تغییرات برای كاركنان در دید اول یك تهدید به شمار می رود. در برابر تغییرات گسترده ،نیروی انسانی عكس العمل های متفاوتی نشان می دهند.عموما كارمندان تغییر را با ترس می پذیرند.اما لازمه ی مدیریت مناسب این تغییرات ،هماهنگ كردن نیروی انسانی در یك جهت است.و رمز دستیابی به این هماهنگی شفافیت در ارتباطات می باشد.

منبع این تغییر ممكن است داخلی باشد (هنگام بازنگری های سالانه مدیر نیاز به تغییر را احساس كند) چنانچه منبع تغییر خارجی باشد نیز نیازمند واكنش مناسب مدیر می باشد.كرت لوین برای ایجاد تغییر ۳ مرحله را در نظر می گیرد: خروج از انجماد – تغییر – و سپس انجماد مجدد و بازگشت به ثبات و پایداری را ارائه داد.تغییرات موفقیت آمیز نیازمند روشن بودن همه ی اجزای آن و رهبری مناسب،ارتباطات شفاف و مداوم است.

The modern world is changing. Imagine a static environment with little change seems impossible. But the method of organizing the various aspects of the environment needs to change Ast.mdyryt director reactions to environmental changes Ast.mvma lower level of impairment in activities aimed at managing change. On the other hand, each change can be considered synonymous with opportunity for growth and advancement. But this change is a threat to workers at the first sight. The sweeping changes, manpower different reactions that change with fear Dhnd.mvma employees accept the changes necessary for the proper management, coordination of human resources. It is a key to achieving this coordination transparency in communications is.

The source of this change may be internal (when the annual review please feel need to be changed) needs to respond appropriately if the source is external administrator to change Bashd.krt Levin takes 3 steps: Exit from freezing – Change – and then re-freezing and return to stability presents Dad.tghyyrat successful leadership requires clarity all its components and appropriate, transparent and continuous communication.