مدیریت تغییر

مدیریت تغییر

مدیریت تغییر : جهان امروز جهان تغییر است.

تصور محیطی ایستا و با تغییر اندك غیر ممكن می نماید.

اما شیوه ی اداره ی این محیط نیازمند شناخت جنبه های مختلف آن است.

مدیریت تغییر واكنش های مدیر نسبت به تغییرات محیطی است.

عموما هدف مدیریت تغییر پایین آوردن سطح اختلال در فعالیت ها است.

از سوی دیگر هر تغییر را می توان مترادف با فرصتی برای رشد و پیشرفت دانست.

اما این تغییرات برای كاركنان در دید اول یك تهدید به شمار می رود.

در برابر تغییرات گسترده ،نیروی انسانی عكس العمل های متفاوتی نشان می دهند.عموما كارمندان تغییر را با ترس می پذیرند.

اما لازمه ی مدیریت مناسب این تغییرات ،هماهنگ كردن نیروی انسانی در یك جهت است.و رمز دستیابی به این هماهنگی شفافیت در ارتباطات می باشد.

منابع مدیریت تغییر 

منبع این تغییر ممكن است داخلی باشد (هنگام بازنگری های سالانه مدیر نیاز به تغییر را احساس كند) چنانچه منبع تغییر خارجی باشد نیز نیازمند واكنش مناسب مدیر می باشد.

كرت لوین برای ایجاد تغییر ۳ مرحله را در نظر می گیرد:

خروج از انجماد – تغییر – و سپس انجماد مجدد و بازگشت به ثبات و پایداری را ارائه داد.

تغییرات موفقیت آمیز نیازمند روشن بودن همه ی اجزای آن و رهبری مناسب،ارتباطات شفاف و مداوم است.

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی  دریافت ایزو 9001