ایزو 3834

 

ایزو3834

ایزو 3834 الزامات كيفيتي جوشكاري ذوبي مواد فلزي را در شش بخش شامل مي شود.

اين استاندارد اخيرا توسط شوراي عالي استاندارد بعنوان استاندارد اجباري بمنظور جوشكاري هاي مورد استفاده در كارگاه هاي ساخت و نصب مورد تصويب قرار گرفت.
كه توسط سازمان ملي استاندارد ايران نيز در 6 مجلد ترجمه و منتشر شده است در سه سطح الزامات كيفيت جوشكاري را بيان مي نمايد.

اين سه سطح شامل 2-3834، 3-3834 و 4-3834 مي باشد كه سخت گيرانه ترين اين الزامات استاندارد 2-3834 است و به ترتيب الزامات آن در استانداردهاي 3-3834 و 4-3834 ساده تر مي شود.

اگر شركتي بتواند بر اساس استاندارد 2-3834 مورد ارزيابي انطباق قرار گيرد و در نهايت موفق به دريافت گواهينامه اين استاندارد شود مطمئنا استانداردهاي ديگر 3-3834 و 4-3834 را نيز خواهد داشت.

ISO3884-2 توسط کميته فني شماره ISO/TC 44 و زير کميته SC10 تحت عنوان ”يکسان سازي نيازمنديها در زمينه جوشکاري فلزات“ تهيه شده است.

دامنه کاربرد

اين قسمت از استاندارد ایزو 3834 | iso 3834 الزامات کيفي جامع را براي جوشکاري ذوبي مواد فلزي در کارگاههاي جوشکاري و يا در سايت تعريف مي‌کند.

مراجع اصلي

مدارک زير در راستاي استفاده از اين استاندارد ضروري هستند. براي منابع داراي تاريخ، تنها ويرايش مشخص شده کاربرد داشته و براي منابع بدون تاريخ، آخرين ويرايش (با تمام پيوستها) اعمال خواهد شد.

ISO 3834-1 ، ”الزامات کيفيت براي جوشکاري ذوبي مواد فلزي – قسمت اول: معيارهاي انتخاب سطح مناسب براي استقرار الزامات کيفيت“.

ISO 3834-5 ، ”الزامات کيفيت براي جوشکاري ذوبي مواد فلزي – قسمت پنجم: مدارک داراي کاربرد“

 

کاربرد ISO3834-1

ISO3834-1 ، بعنوان اطلاعات عمومي جهت استفاده از استاندارد ایزو3834|ISO3834 بايد مورد استفاده قرار گيرد.

به منظور برآوردن نيازمنديهاي کيفيت ارائه شده در اين بخش از ایزو3834|ISO3834 ، بايد از تطابق با استانداردهاي مرتبط مطرح شده در ISO3834-5 اطمينان حاصل گردد.

الزامات اين بخش از استاندارد بطور کامل بايد رعايت شود.

در شرايط خاص، بعنوان مثال زماني که سازنده بيشتر با قسمتهاي ديگر استاندارد شامل قسمت سوم يا چهارم سازگاري داشته باشد و يا فعاليت‌هاي بخصوصي را شامل نشود (من جمله عمليات حرارتي) در اينصورت نيازمنديهاي مطرح شده در خصوص اين فعاليتها مي‌توانند از ليست موارد الزامي استقرار استاندارد حذف شوند.