ایزو 26000

ایزو 26000  برای انواع سازمانها، صرف نظر از اندازه و یا محل آنها راهکارهایی را فراهم می کند، در:
مفاهیم، اصطلاحات و تعاریف مربوط به مسئولیت اجتماعی؛ پس زمینه، روند و ویژگی های مسئولیت اجتماعی؛ اصول و شیوه های مربوط به مسئولیت اجتماعی؛ افراد هسته و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی؛

یکپارچه سازی، پیاده سازی و ارتقاء رفتار مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و از طریق سیاست ها و شیوه های آن، در گستره نفوذ آن .شناسایی و تعامل با ذینفعان. وبرقراری ارتباط تعهدات، عملکرد و سایر اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی است.

 گواهینامه ایزو 26000

ایزو 26000 ماهیت گواهینامه را ندارد و صدور گواهینامه برای این استاندارد نوعی عدم شناخت صحیح از کاربرد این استاندارد است . این استاندارد یک سیستم مدیریت نیست بلکه راهنمایی ست جهت شناخت و آگاهی سازمان ها از مسئولیت اجتماعی سازمان . در زیر استاندارد های تدوین شده با موضوع مسئولیت اجتماعی معرفی شده اند:

– ISO 26000:2010 ( راهنمای مسئولیت های اجتماعی)
– ISO 21929-1:2011 ( پایداری در ساختمان – شاخص های توسعه پایدار – قسمت 1: چارچوبی برای توسعه شاخص و هسته مجموعه ای از شاخص های برای ساختمان )
– IWA 9:2011 ( چارچوب برای مدیریت توسعه پایدار در نواحی کسب و کار)

مزایای ایزو 26000

افزایش سود سازمان 
به سازمان کمک می کند تا به شیوه ای اجتماعی مسئولیت پذیرتر رفتار کند
فرآیندهای داخلی را تقویت می کند تا به محیط کمک کند
ایجاد انگیزه در کارکنان
افزایش سطح آگاهی
کمک به توسعه سازمان
ترویج قانن گرایی و حس وطیفه نسبت به قانونمداری
برداشت واحد از مفهوم مسئولیت اجتماعی ذر سازمان

 

گواهینامه ایزو 26000

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد شرکت ممیزی و صدور گواهینامه DNW  ممیز، صادرکننده گواهینامه ایزو  دریافت ایزو 9001 و مجری دوره های سیستم مدیریت در محل سازمان شما و ارائه گواهینامه بین المللی حضور در دوره های آموزشی مرنبط می باشد.

صدور گواهینامه حضور برای دوره آموزشی  ، که توسط آموزشگاه ها و مدرسین مجاز برگزار می گردد می تواند به عنوان رزومه مورد استفاده قرارگیرد .