ایزو 20121 در یک نگاه 

وقایع پایدار – ایزو 20121

رویدادها هزینه های سنگینی را به منابع ، اجتماع و محیط زیست ما تحمیل می کنند و می توانند تلفات قابل توجهی را به وجود آورند فشارهایی را به سرمایه های محلی ازقبیل آب یا انرژی یا حتی آتش تنش را در مجامع روشن سازند.

با ایزو 20121 شما می توانید وقایع خودرا صرف نظر از نوع یا اندازه پایدار سازید.

این استاندارد با نظرات بسیاری از ذینفعان مختلف، از جمله نمایندگان صنعت رویداد، توسعه یافته است تا آن را کاربردی و مفید کند.
این به تمام مراحل زنجیره تامین رویدادها می پردازد و شامل دستورالعمل های نظارت و اندازه گیری است.

دریافت ایزو 9001

استاندارد ایزو 20121  چگونه عمل می کند؟

ایزو 20121 راهنما و راهکاری برای کمک به مدیریت وقایع و کنترل عوارض اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی آنها ارائه می دهد.

هر عملی به حساب می آید از استفاده از شیرآب به جای بطری های پلاستیکی گرفته تا تشویق برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی .

این روشها می توانند در جهت حذف بسیاری هزینه های غیرضروری کمک کننده باشند.

روش قابل انعطاف ایزو 20121 بدان معنی ست که برای تمام رویدادها از جشنواره موسیقی تا گردش برون شهری مدرسه کارایی دارد.
استاندارد با نظریات بسیاری ذینفعان گوناگون تدوین شده تا به صورتی عملی و مفید باشد.

استاندارد تمام مراحل زنجیره تامین رویداد را در برگرفته و راهنماهای اندازه گیری و نظارت را شامل می شود .

 

کاربرد  ایزو 20121

اگر شما به هرشکلی در صنعت برپایی و مدیریت رویداد ها مشغول هستید ، این استاندارد برای شماست .

به صورت موفقیت آمیزی برای انواع رویدادها ، از جشنواره موزیک تا گردش برون شهری مدارس کاربردی ست.

 

گواهینامه ایزو  20121

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد شرکت ممیزی و صدور گواهینامه DNW  ممیز، صادرکننده گواهینامه ایزو و مجری دوره های سیستم مدیریت در محل سازمان شما و ارائه گواهینامه بین المللی حضور در دوره های آموزشی مرتبط می باشد.

گواهینامه بین المللی آموزشی DNW    ، که توسط آموزشگاه ها و مدرسین مجاز برگزار می گردد می تواند به عنوان رزومه مورد استفاده قرارگیرد .