ISO 20121:2012

ایزو 20121 – وقایع پایدار

رویدادها هزینه های سنگینی را به منابع ، اجتماع و محیط زیست ما تحمیل می کنند و می توانند تلفات قابل توجهی

را به وجود آورند فشارهایی را به سرمایه های محلی ازقبیل آب یا انرژی یا حتی آتش تنش را در مجامع روشن سازند.

با  ایزو 20121  شما می توانید وقایع خودرا صرف نظر از نوع یا انداژه پایدار سازید.

استاندارد چگونه عمل می کند؟

ایزو 20121 راهنما و  راهکاری برای کمک به مدیریت وقایع و کنترل عوارض اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی آنها ارائه می دهد.

هر عملی به حساب می آید از استفاده از شیرآب به جای بطری های پلاستیکی گرفته تا تشویق برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی  .

این روشها می توانند در جهت حذف بسیاری هزینه های غیرضروری کمک کننده باشند.

روش قابل انعطاف ایزو 20121 بدان معنی ست که برای تمام  رویدادها از جشنواره موسیقی تا گردش برون شهری

مدرسه کارایی دارد.
استاندارد با نظریات بسیاری ذینفعان گوناگون تدوین شده تا به صورتی عملی و مفید باشد.

استاندارد تمام مراحل زنجیره تامین رویداد را در برگرفته و راهنماهای اندازه گیری و نظارت را شامل می شود .

 کاربرد

اگر شما به هرشکلی در صنعت برپایی و مدیریت رویداد ها مشغول هستید ، این استاندارد برای شماست .

ایزو 20121 به صورت موفقیت آمیزی برای انواع رویدادها ، از جشنواره موزیک تا گردش برون شهری مدارس کاربردی ست.

گواهینامه ایزو