گواهینامه ایزو چاپ

ایزو 12647 

ایزو 12647 استاندارد چاپ

چهارمين ويرايش بازبيني شده اين استاندارد كه در سال 1994 منتشر شد داراي عناوين كلي زير است.

–  مقدمه
–  طراحي صفحه و تفكيك رنگ‌
–  ترام گذاري هافتون‌
–  فيلم‌هاي تفكيك شده نهايي‌
–  نمونه رنگي (جزييات فني  در ماشين چاپ و خارج از ماشين چاپ)

مشاهده  اوريژينال‌ها  و  نمونه‌ها

استاندارد ایزو :UKONS   اين استاندارد چاپ افست براي روزنامه‌هاي انگليسي توسط پايرا طراحي و تدوين شده است.

UKONS  مخفف (UK Offset Newspaper Specifications)  است و بخش‌هاي آرت‌ورك، فيلم‌هاي چهار رنگ، ظهور پليت، نمونه‌گيري و توليد كار چاپي را دربر مي‌گيرد.

استاندارد: SNAP اين استاندارد براي چاپ آگهي روزنامه با استفاده از سيستم افست رول كلدست تدوين شده است.

SNAP مخففSpecifications for NonHeat    Advertising Printing و معادل استاندارد UKONS در كشور انگليس است.

استاندارد ایزو بين‌المللي پايرا

:(Pira International) اين استاندارد براي فرايند چاپ افست در سال 1985 ارايه شد. اين دستورالعمل چاپ رنگي افست‌ (Standardised Lithographic Colour Printing) نام دارد و تنها تا مرحله ظهور فيلم‌هاي تفكيكي را در بر مي‌‌گيرد.

اين استاندارد  براساس سطوح  چاپ پذير گلاسه  و غير گلاسه  تدوين   شده  است.

استانداردهاي چاپ

يكي از مهم‌ترين استانداردهاي چاپ ایزو 12647 است كه شامل كنترل فرايند براي ساخت فيلم‌هاي چهاررنگ هافتون، نمونه‌گيري و توليد چاپ مي‌‌شود.

از اين استاندارد در سطح بين‌المللي و در چارچوب استانداردهاي كيفي ايزو 9002 مي‌‌توان استفاده كرد.

اين استاندارد جامع به سهم خود شامل چندين استاندارد تخصصي‌تر مي‌‌باشد.

ايزو 1-12647 (1996):  روش‌هاي اندازه‌گيري و پارامترها

ايزو 2-12647 (1996): فرايند چاپ افست كه شامل: فيلم‌هاي تفكيكي رنگي

(كيفيت فيلم، ترام‌گذاري و زاويه ترام، شكل نقاط، تلرانس اندازه تصوير جمع اندازه‌هاي تون‌ها، ميزان خاكستري)،

چاپ (رنگ سطح چاپ‌پذير و جنس آن‌كه مي‌‌تواند گلاسه و غير گلاسه باشد، رنگ‌هاي مركب پس از چاپ، براقيت مركب، تلرانس پردازش تصوير، چاقي ترام، تلرانس‌ها و ميزان گستردگي تن‌هاي متوسط) مي‌‌شود.

3-12647 (1998): اين استاندارد مربوط به چاپ افست كلدست و لترپرس براي روزنامه‌ها است.

4-12647 (هنوز منتشر نشده است): استاندارد چاپ گراور

5-12647 (2001): استاندارد چاپ سيلك اسكرين‌

6-12647 (هنوز منتشر نشده است): استاندارد چاپ فلكسو

7-12647 (هنوز منتشر نشده است): اين استاندارد يك مرجع چاپي است براي تبادل داده‌هاي الكترونيك.

استانداردهاي گوناگون ديگري براي بخش‌هاي مختلف صنعت وجود دارند. به عنوان مثال:

12635 (1996): تكنولوژي چاپ، پليت‌هاي افست و ابعاد كارهاي چاپي‌

12664 (1996): تكنولوژي چاپ، تعيين خواص رئولوژيكال (سيال بودن) مركب‌هاي خميري با استفاده از ويسكومتر

2864:  استاندارد مركب‌هاي افست براي چاپ سه رنگ و چهار رنگ

12218 (1997): تكنولوژي چاپ، كنترل فرايند، ظهور پليت‌

12636 (1998): تكنولوژي چاپ، لاستيك براي چاپ افست‌

1-15930 (2001): تكنولوژي چاپ تبادل داده‌هاي ديجيتال در پيش‌از‌چاپ‌

گواهینامه DNW

شرکت ممیزی و صدور گواهینامه DNW  ممیز، صادرکننده گواهینامه ایزو و مجری دوره های سیستم مدیریت در محل سازمان شما و ارائه گواهینامه حضور در دوره های آموزشی مرنبط می باشد.

صدور گواهینامه حضور برای دوره آموزشی ، که توسط آموزشگاه ها و مدرسین مجاز برگزار می گردد می تواند به عنوان رزومه مورد استفاده قرارگیرد .

سایت مرجع : www.dnwcert.com

دسته بندی مطالب