ایزو 10668 ارزیابی برند

ایزو 10668 ارزیابی برند

ایزو 10668 اجرای این استاندارد ارزش برند یک مجموعه را با معیارهایی استاندارد ازقبیل مشتری ها، دارایی ها ، روابط تجاری و مسائل قانونی با الگویی مشخص و استاندارد تعیین می کند.

به صورتی که در تمام کشورهای دنیا نتیجه و اعداد به دست آمده معتبر و قابل استناد می باشند.

مزایای ایزو 10668

برندها می توانند مزایای قابل توجهی از جمله ایجاد وفاداری مشتری و ایجاد حق بیمه قیمت برای محصول مارک دار داشته باشند.
به این ترتیب، ارزش گذاری برندها یک کارکرد مهم برای ارائه شواهد مالی ملموس از وضعیت آنها به عنوان دارایی است.

مشاوره ایزو 10668

اجرا کننده: شرکت داتیس سیستم در قالب قرارداد مشاوره با موضوع ، شرح خدمات و زمان مشخص
 آموزش پرسنل ، طراحی ، پیاده سازی دستورالعمل ها ، فرم ها و چک لیست ها و ارزیابی بر اساس استاندارد جاری شده در مجموعه .
زمان : شش ماه تا دوکسال متغیر با اندازه مجموعه ، میزان همکاری کارفرما ، گستره فعالیت که در جلسه گپ آنالیز به کارفرما اعلام می شود.

خدمات مشاوره  داتیس سیستم :

گپ آنالیز شامل : عارضه یابی ، طراحی و اصلاح چارت سازمانی 

خدمات نگهداری و پشتیبانی :

عقد قراداد یکساله قابل تمدید در صورت توافق طرفین جهت نگهداری و اصلاح سیستم مدیریت پیاده سازی شده در سازمان با هزینه و مناسب و به صورت نفر روز.
فرم شرح خدمات داتیس سیستم

گواهینامه ایزو 10668

موضوع : استانداردهای معرفی شده در بند استاندارد ایزو
سازمان صادرکننده گواهینامه ایزو : سازمان های معتبر و باسابقه داخلی و خارجی
مدت زمان : معمولا 15 روز پس از انجام ممیزی موفق توسط سازمان گواهی دهنده
خدمات داتیس سیستم : همراهی کارفرما در انجام ممیزی داخلی ، پیش ممیزی و ممیزی نهایی ، رفع عدم انطباق های احتمالی تا مرحله تایید و اخذ گواهینامه ایزو

دوره های آموزشی ایزو 10668

دوره آموزشی برای این استاندارد در شرکت داتیس سیستم تعریف نشده است.
چنانچه متقاضی دوره آموزش الزامات استاندارد خاصی هستید از طریق فرم تماس درخواست خودرا اعلام فرمایید.