مدیریت جامع کیفیت (TQM)

مدیریت جامع کیفیت مدیریت جامع کیفیت ، یا TQM، می تواند به عنوان یک سیستم مدیریتی...