ایزو 12647: ایزو در صنعت چاپ

ایزو 12647 چهارمين ويرايش بازبيني شده اين استاندارد كه در سال 1994...