گواهینامه OHSAS18001

OHSAS18001

دامنه کاربرد

OHSAS18001 (رسمی ‘BS OHSAS 18001:2007’) استاندارد بریتانیایی بین المللی اعمال شده برای سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است. که برای کمک به تمام سازمان ها جهت اثبات بهداشت و ایمنی شغلی وجود دارد. OHSAS18001 به عنوان سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی به طور گسترده ای به رسمیت شناخته شده و محبوب است.

همکاری های بین المللی به نام بهداشت حرفه ای و خدمات مشاوره ایمنی (OHSAS) ، گروهی برای ایجاد یک رویکرد متحد تشکیل شد.گروه نمایندگانی از استانداردهای ملی، نهادهای دانشگاهی، هیئتهای مجوز رسمی، مراجع صدور گواهینامه و ایمنی و بهداشت موسسات حرفه ای، با استانداردهای ملی بریتانیا، BSI گروه، ارائه دبیرخانه تشکیل شده است.
با توجه به بهترین استانداردهای موجود گروه پروژه OHSAS 18000 در سال 1999 منتشر شده شامل دو مشخصه: 18001 الزامات ارائه شده برای یک سیستم مدیریت OHS و 18002 دستورالعمل های پیاده سازی . در سال 2005، حدود 16000 سازمان در بیش از 80 کشور و با استفاده از OHSAS18001 در سال 2009 بیش از 54000 گواهینامه در 116 کشور به OHSAS یا استانداردهای معادل OHSMS صادر شده است.
اجرای الزامات و اخذ گواهینامه OHSAS18001 به همه سازمان ها پیشنهاد می گردد ولیکن برای واحدهای تولیدی و شرکت های پیمانکاری که درگیر مخاطرات حین انجام کار و مسائل بهداشت شغلی هستند فراتر از پیشنهاد بوده و به صورت یک اجبار می باشد.

اجرای الزامات و اخذ گواهینامه OHSAS18001 به همه سازمان ها پیشنهاد می گردد ولیکن برای واحدهای تولیدی و شرکت های پیمانکاری که درگیر مخاطرات حین انجام کار و مسائل بهداشت شغلی هستند فراتر از پیشنهاد بوده و به صورت یک اجبار می باشد.

فواید بکارگیری استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی:

• ایجاد هماهنگی در قوانین مربوط به ایمنی و بهداشت حرفه ای برای سیتم های مدیریت کیفیت
• یکپارچه سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت با نیازمندی های سایر سیستم های مدیریتی
• حذف و کنترل خطرات ناشی از کار

استانداردهای مرتبط

HSE
OHSMS