ممیزي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

ممیزي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

ممیزي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

دامنه شمول :

این استاندارد، نیازمندیهاي یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 را بیان می دارد،

تا یک سازمان بتواند با بکار گیري آنها ،ریسک هاي OH&S را تحت کنترل در آورد و عملکرد OHSAS 18001 را بهبود بخشد .

این استاندارد معیارهاي خاصی را براي عملکرد OH&S تعیین نمیکند و جزئیات طراحی سیستم مدیریت را بیان نمیکند

.استاندارد OH&S براي هر سازمان که مایل به فعالیت در زمینه هاي زیر است کاربرد دارد .

( لازم به ذکر است از تاریخ اکتبر 2016 OHSAS 18001 به ایزو 45000 با بازنگري جدید تغییر نام مییابد).

الف ) اجراي یک سیستم مدیریت OH&S به منظور کاهش یا حذف ریسک هاي ناشی از فعالیتها که میتواند بر کارکنان و یا سایر گروه هاي ذینفع تاثیر گذار باشد .

ب) اجرا،بر قراري و بهبود مداوم یک سیستم مدیریت  OH&S

ج )اطمینان یافتن از انطباق عملکرد با خط مشی OHSAS 18001

د ) نشان دادن و اثبات انطباق با این استاندارد از طریق :

 1. خود ارزیابی و یا خود اظهاري
 2. اخذ تاییدیه مبنی بر انطباق از طرفهاي ذینفع در سازمان مانند مشتریان
 3. اخذ تاییدیه در مورد خود اظهاري سازمان توسط یک طرف برون سازمانی
 4. اخذ گواهی نامه انطباق /ثبت سیستم مدیریت توسط  OHSAS 18001 توسط یک طرف برون سازمانی
 5. کلیه الزامات تشریح شده در این استاندارد OHSAS 18001 به منظور تلفیق در سیستم مدیریت OHSAS 18001 ایجاد شده اند حدود این کاربرد به پارامترهایی مانند خط مشی OHSAS 18001 سازمان ،ماهیت فعالیت ها ،ریسک ها و پیچیدگی عملیات سازمان بستگی خواهد داشت.

شایان ذکر است که این استاندارد، ایمنی و بهداشت شغلی را پوشش داده و سایر مباحث ایمنی و بهداشت مانند برنامه رفاه کارگران، ایمنی محصول، آسیب به اموال و یا ثروت هاي زیست محیطی را شامل نمی شود.

 

2-انتشارات مرجع :

انتشارات مرجع که اطلاعات و راهنمایی هایی در این زمینه ارائه می دهند در کتابنانه مورد اشاره قرار گرفته اند .

توصیه می شود که از آخرین ویرایش آنها استفاده شود .

3- اصطلاحات و تعاریف :

در مجموعه OHSAS 18001 این اصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده قرار می گیرد:

 1. ریسک قابل قبول: ریسکی که تا حدي کاهش یافته است که براي سازمان از جنبه الزامات قانونی و خط مشی OHSAS 18001 خود سازمان قابل تحمل است .
 2. ممیزي : فرایندي سیستماتیک ،مستقل و مکتوب به منظور کسب “شواهد ممیزي “ و ارزیابی عینی آنها براي
  تعیین “معیار ممیزي “ تا چه حدي برآورده شده اند .
 3. بهبود مستمر:
  فرایند تکرار پذیر ارتقاي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار براي دستیابی به بهبود عملکرد سازمان سازگار با خط مشی
 4. اقدام اصلاحی :
  اقدامی که به منظور حذف علت یک عدم انطباق شناسایی شده یا سایر وضعیتهاي نامطلوب انجام میشود.
 5. مدرك :
  اطلاعات و رسانه پشتیبان آن
 6.  خطر –  شرایط مخاطره :منبع، وضعیت یا اقدامی که داراي پتانسیل لازم براي ایجاد آسیب از نظر جراحت انسانی یا بیماري شغلی و یا مجموعه آنها باشد.
 7. شناسایی خطر (شرایط مخاطره آمیز) : فرایند تشخیصوجود شرایط مخاطره آمیز و تعاریف ویژگی آن
 8. بیماري شغلی : وضعیت جسمانی و شغلی نامساعد قابل تشخیص که ناشی از /یا وخیم تر شده ازفعالیت کاري و یا
  شرایط مربوط به آن می باشد
 9. رویداد : واقعه مربوط به کار که در اثر آن آسیب یا بیماري شغلی (صرفه نظر از شدت آن )یا مرگ رخ داده یا
  می تواند رخ داده باشد.
 10. طرف ذینفع : فرد یا گروهی درون یا بیرون از محل کار که علاقمند یا تحت تاثیر عملکرد  OHSAS 18001 یک سازمان باشد.
 11. عدم انطباق : برآورده نشدن یک الزام است
  توجه : عدم انطباق می تواند هر نوع انحراف از موارد زیر باشد :  استاندارد مربوطه کاري ،شیوه ها، روش هاي اجرایی ،الزامات قانونی و غیره.     الزامات سیستم مدیریت OHSAS 18001
 12. ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 : شرایط و پارامترهایی که بر بهداشت و ایمنی کارکنان ثابت یا کارکنان دیگر (شامل کارکنان موقت و
  پرسنل قرار دادي ) بازدید کنندگان و هر فرد دیگر در محل کار تاثیر داشته باشد یا بتواند تاثیر بگذارد.
 13. سیستم مدیریت OHSAS 18001 : بخشی از سیستم مدیریت سازمان که به توسعه که به توسعه و استقرار خط مشی OHSAS 18001 و مدیریت ریسک OHSAS 18001 سازمان می پردازد.
 14. اهداف کلان OHSAS 18001 : هدفی بیان شده بر مبناي عملکرد OHSAS 18001 که سازمان خود را براي تحقق آن مقید میکند.
 15. عملکرد OHSAS 18001 : نتایج قابل اندازه گیري مدیریت سازمان از ریسک خودش توجه اندازه گیري عملکرد OHSAS 18001 شامل اندازه گیري اثر بخش کنترلهاي سازمانی نیز می شود.
 16. خط مشی : مقاصد و جهت گیري کلی سازمان در مورد عملکرد OHSAS 18001 همانگونه که به صورت رسمی توسط مدیریت ارشد سازمان اعلام شده است .
 17. سازمان : شرکت موسسه ،بنگاه ،موسسه اقتصادي ،ارگان یا بنیاد یا بخش یا ترکیبی از آنها ،اعم از ثبت شده یا ثبت نشده ،خصوصی یا دولتی که فعالیتهاي خاص خود را انجام می دهد و ادراه امور مرتبط را بر عهده دارد

 

برای مشاهده ادامه مطلب ohsas18001 و ایمنی و بهداشت کار اینجا کلیک نمایید.