مشاور ایزو 17025 : آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون

مشاور ایزو 17025

دامنه کاربرد  ISOIEC17025

استاندارد ایزو 17025 الزامات سیستم مدیریت در آزمایشگاه را شامل میشود.

اجرای استاندارد و اخذ گواهینامه ایزو 17025 علاوه بر اعتباربخشی به نتایج و گزارشات آزمون محصولات تولیدی ، آزمایشگاه را به عنوان آزمایشگاه معتمد برای سایر واحدهای تولیدی همکار مطرح می سازد .

استاندارد ایزو مرتبط

ISO/IEC 17025:2017

مشاوره ایزو 17025

مشاور ایزو 17025: شرکت داتیس سیستم در قالب قرارداد مشاوره با موضوع ، شرح خدمات و زمان مشخص
محتوا : آموزش پرسنل ، طراحی ، پیاده سازی دستورالعمل ها ، فرم ها و چک لیست ها و ارزیابی بر اساس استاندارد جاری شده در مجموعه .
زمان : یکماه تا یکسال متغیر با اندازه مجموعه ، میزان همکاری کارفرما ، گستره فعالیت که در جلسه گپ انالیز به کارفرما اعلام می شود.
خدمات مشاوره رایگان داتیس سیستم :

الزامات مديريتي

 1. ارزيابي اوليه و شناخت وضعيت موجود بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025  و تعيين مغايرتها و عدم تطابقهاي احتمالي و ارائه گانت چارت اجرايي پروژه به همراه گزارش فاصله (Gap Analysis)
 2. تهيه و ارايه روش اجرايي کنترل مستندات شامل سيستم کدينگ مستندات فني و سيستمي و تعيين چگونگي توزيع و تصويب مستندات
 3. تهيه و ارايه روش اجرايي بازنگري درخواستها، قراردادها و پيشنهادات براي مشتريان درون‌سازماني و برون‌سازماني و تعريف مکانيزمهاي دريافت و بررسي درخواستهاي رسيده
 4. تهيه و ارايه روش اجرايي ارزيابي پيمانکاران فرعي و چگونگي واگذاري فعاليتها به پيمانکاران (در صورت کاربرد)
 5. تهيه و ارايه روش اجرايي خريد خدمات و ملزومات
 6. تعيين مکانيزمهاي ارتباطي با مشتريان و نحوه پايش ميزان رضايت مشتري
 7. تهيه و ارايه روش اجرايي بررسي و پيگيري شکايات مشتريان
 8. تهيه و ارايه روش اجرايي کنترل کار نامنطبق آزمون
 9. تهيه و ارايه روش اجرايي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
 10. تهيه و ارايه روش اجرايي کنترل سوابق و کنترل سوابق و داده‌هاي الکترونيکي
 11. تهيه و ارايه روش اجرايي مميزي‌هاي داخلي
 12. تهيه و ارايه روش اجرايي بازنگري مديريت
 13. مشاور متعهد است خدمات موضوع قرارداد را با بکارگیری روش و اصول متداول به انجام رساند.
 14. مشاور متعهد است که کلیه اطلاعات شرکت را که در اختیار دارد، محرمانه در نزد خود حفظ نماید.

 

الزامات فني

 1. ارائه مشاوره در زمينه تعيين شرح مشاغل و شرايط احراز و شايستگي‌هاي مورد نياز کارکنان
 2. تهيه و ارايه روش اجرايي آموزش
 3. ارائه مشاوره در زمينه طراحي و راه‌اندازي شرايط محيطي مورد نياز با توجه به الزامات روش‌هاي آزمون
 4. بررسي روش‌هاي آزمون موجود و ارائه مشاوره در زمينه تهيه دستورالعملهاي کاري
 5. ارائه روش‌هاي اجرايي صحه‌گذاري (در خصوص روش‌هاي غيراستاندارد يا روش‌هاي ايجاد شده توسط آزمايشگاه)
 6. تهيه و ارايه روش اجرايي کنترل و نگهداري تجهيزات تهيه و ارايه روش اجرايي محاسبه عدم‌قطعيت
 7. تهيه و ارايه روش اجرايي شناسايي، جابجايي و انبارش اقلام آزمون
 8. ارايه روش اجرايي گزارش‌دهي نتايج (گزارشات آزمون)

 

گواهینامه ایزو 17025

موضوع : استانداردهای معرفی شده در بند استاندارد ایزو
سازمان صادرکننده گواهینامه ایزو : سازمان های اعتبار بخشی (Accreditation Bodies) .

***توجه :در ایران سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان استاندارد دفاعی ایران دو نهاد معتبر هستند. امکان عقد قرارداد با سازمان های اعتبار بخشی خارجی نیز وجود دارد.

مدت زمان : پس از ارسال مدارک و تایید آنها نوبت ممیزی بین یک تا هشت ماه زمان می برد و معمولا یکماه پس از انجام ممیزی موفق توسط سازمان گواهی دهنده
خدمات داتیس سیستم : همراهی کارفرما در انجام ممیزی داخلی ، پیش ممیزی و ممیزی نهایی ، رفع عدم انطباق های احتمالی تا مرحله تایید و اخذ گواهینامه ایزو

دوره های آموزشی ایزو 17025

تشریح الزامات استاندارد
ممیزی داخلی
محاسبه عدم قطعیت
صحه گذاری آزمون
تضمین کیفیت نتایج آزمون با استفاده از نرم افزار Minitab

لینک های مفید

ISO/IEC 17025:2005

ISO24510

ISO16817