دسته بندی عنوان برگه : گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو: تایید عملکرد سازمان بر اساس استاندارد ایزو ISO

هشدارها

  • عدم  آشنایی با الزامات استانداردها و کاربرد واقعی آنها از سوی سازمان ها و طرف های قراردادی آن ها
  • سودجویی افراد و شرکت های واسطه
  • عدم آگاهی از فرآیند و ماهیت ثبت و صدورگواهینامه ها
  • عدم وجود محدودیت ها و مجوزهای لازم جهت ارزیابی مشاور
  • عدم نظارت سایبری بر سایت های جعل گواهینامه
  • عدم درک مشتری از کاربرد و مزایای استقرار

و چندین دلیل دیگر که بازگشت همه آنها به عدم  ارائه و فراگیر شدن آموزش های صحیح و ارائه آگاهی در حوزه سیستم های مدیریت ایزو می باشد .

فرآیند کلی اخذ گواهینامه های استانداردهای سیستم مدیریت مبتنی بر چند گام اساسی ست که شناخت و آموزش ارکان اصلی هستند که خروجی آنها استقرار و پایش صحیح سیستم و بهره مندی واقعی از مزایای آن می باشد .

گواهینامه ایزو IAF چیست؟

IAF فدراسیون بین المللی اعتباربخشی ست که سازمان استاندارد کشورها عضو آن هستند . گواهینامه ایزو IAF یعنی گواهینامه ای که مورد تایید سازمان استاندارد کشوری ست .

گواهینامه  ASCB چیست ؟

ASCB سازمان اعتباربخشی غیرانتفاعی انگلیسی ست . گواهینامه ای که مورد تایید آن سازمان باشد گواهینامه ایزو ASCB می گویند.

مراحل اخذ ایزو

ورود اطلاعات تماس
انتخاب استاندارد ( های) ایزو
انتخاب مرجع صدورگواهینامه
اعلام قیمت و برنامه زمان بندی از سوی مشاور
عقد قرارداد

فرم درخواست گواهی ایزو

نوشته‌های تازه

 Subscribe in a reader

[Valid RSS]