چرا ایزو 9001 به 2015 ارتقا یافت

چرا ایزو 9001:2008 در سال 2015 تجدید نظر شد؟

ISO90012015 ، راهنمای جهانی استاندارد مدیریت کیفیت در سال آخرین بار در سال 2015 تجدید نظر شد.

تمام استاندارد های ایزو هر 5 سال در صورت نیاز مورد بررسی قرار میگیرند و در صورت لزوم تجدید نظر می شوند.

ایزو 9001:2015 برای پاسخ به آخرین روند و سازگاری با سایر سیستم های مدیریت از قبیل ایزو 14001

،طراحی شده است.

تغییرات اصلی این استاندارد چیست؟

ورژن جدید به دنبال یک ساختار سطح بالاتر برای استفاده آسان در ارتباط با سایر استانداردی های سیستم مدیریت

تفاوت عمده ای که نسخه 2015 با 2008 تفکر  مبتنی بر ریسک است.

مزایای ایزو 9001

  • تاکید بیشتر بر تعامل رهبری
  • کمک می کند به یافتن خطرات و فرصت های سازمانی در شیوه ای سازمان یافته تر
  • استفاده از زبانی ساده و ساختار و اصطلاحات معمول که به ویژه برای سازمانها بسیار مفید هستند.
  • سیستمهای مدیریت PLE -محیط زیست ، بهداشت، ایمنی و یا تداوم کسب و کار
  • مدیریت ذنجیره تامین را به طور موثرتر آدرس دهی می کند.

ویرایش جدید استاندارد ایزو 9001 در سال 2015  منتشر می گردد کمیته فنی ایزو در سال 2012 موضوعات

مورد نیاز برای بازنگری ایزو 9001  را بررسی نمود و یک برنامه رمان بندی جهت تدوین ویرایش جدید ISO 9001

ارائه نمود

پیش نویس تجدید نظر استاندارد باید شامل :-ارائه الزامات هسته ای پایدار برای 10 سال آینده و یا بیشتر- بصورت

عمومی  و مرتبط با  عوامل سازمانی در هر بخش

–  تمرکز بر مدیریت  فرآیند تا دستیابی به نتایج  مورد نظر

– از آخرین ویرایش اصلی ایزو 9001 در سال 2000 تا کنون ،  تغییرات در سیستم های مدیریت  کیفیت و فن آوری

بصورت عملی  مد نظر قرار گیرد.

– تغییرات پیچیده و دشوار محیط های سازمان را انعکاس دهد .

– بمنظور افزایش سازگاری و هم ترازی با دیگر استاندارد های سیستم های مدیریت  ایزو ، پیوست SL ضمیمه دستورات

ایزو بکار گرفته شود.

– پیاده سازی موثر سازمانی و ارزیابی انطباق موثر بوسیله ارزیابی شخص اول ، دوم و سوم تسهیل می گردد.

– جهت کمک به درک و تفسیر بهتر الزامات  از زبان و سبک های نوشتن  ساده استفاده گردد.

این موضوع نیاز به گفتگو با علاقمندان مرتبط با موضوع دارد این شامل بخش های خاص  از الزامات استاندارد ها

بر اساس  ایزو 9001 ، سازمان های دریافت کننده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ، شرکت های گواهی دهنده ،

سازمان های اعتباردهی و تنظیم کننده مقررات وقوانین می باشد.

تاثیر قابل توجهی از هر  تغییرات ، تصدیق و صحه گذاری  در کار استاندارد ایزو 9001 ویرایش جدید با استفاده از

سازمان های داوطلب دربخش هایی مختلف از جهان هنگامی که پیش نویس کمیته تدوین شد ،  انجام خواهد شد.

مستندات ایزو 9001:2015

مستندات ایزو 9001  دارای چه اطلاعاتی هستند؟

ایزو 9001   اطلاعات مستندات به عنوان داده های معنی داری است که نیازمند کنترل و نگهداری توسط

سازمان و محیطی است که در آن موجود است.

الزامات مورد نیاز برای اطلاعات مستندات در بخش 7.5 در پیش نویس استاندارد گرفته شده و شامل بسیاری

از الزامات یکسان قبلی در محل و مدارک و سوابق می باشد.

سیستم مدیریت کیفیت نیاز به اطلاعات مستندات مورد نیاز توسط استاندارد ایزو 9001 برای اثر بخشی سیستم

مدیریت کیفیت دارد.

سیستم مدیریت کیفیت نیز نیازمند اندازه سازمان، نوع فعالیت ها، پیچیدگی فرآیندها و تعامل و صلاحیت افراد است.

علاوه بر این ، الزاماتی برای ایجاد و بروز رسانی اطلاعات مستندات که شامل شناسایی، فرمت مناسب و نقد و بررسی

و تصویب این اطلاعات مستندات وجود دارد.

الزاماات نهایی در مورد مقدار اطلاعات مستندات با کنترل و در دسترس بودن و شایستگی که مورد نیاز است، می باشد.

حفاظت کافی، توزیع قابل اجرا، دسترسی، بازیابی، استفاده ذخیره سازی ، حفظ، کنترل تغییرات، نگهداری .

همه این الزامات  عمدتا همانهایی ست که در اسناد و فرآیندهای مستندسازی شده وجود دارد  اما به صورت یک پکیج واحد

می باشد.

گواهینامه ایزو