ISO 26000:2010

ایزو 26000 : سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی

درباره ایزو 26000

ISO 26000:2010  برای انواع سازمانها، صرف نظر از اندازه و یا محل آنها راهکارهایی را فراهم می کند، در:
مفاهیم، اصطلاحات و تعاریف مربوط به مسئولیت اجتماعی؛
پس زمینه، روند و ویژگی های مسئولیت اجتماعی؛
اصول و شیوه های مربوط به مسئولیت اجتماعی؛
افراد هسته و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی؛
یکپارچه سازی، پیاده سازی و ارتقاء رفتار مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و از طریق سیاست ها و شیوه های آن، در گستره نفوذ  آن .
شناسایی و تعامل با ذینفعان. و
برقراری ارتباط تعهدات، عملکرد و سایر اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی است.

مزایای ISO 26000:2010

– افزایش سطح آگاهی
– کمک به توسعه سازمان
– ترویج قانن گرایی و حس وطیفه نسبت به قانونمداری
– برداشت واحد از مفهوم مسئولیت اجتماعی ذر سازمان

 

گواهینامه ایزو ISO 26000:2010

ایزو 26000 ماهیت گواهینامه را ندارد و صدور گواهینامه برای این استاندارد نوعی عدم شناخت صحیح از کاربرد این استاندارد است .

این استاندارد یک سیستم مدیریت نیست بلکه راهنمایی ست جهت شناخت و آگاهی سازمان ها از مسئولیت اجتماعی سازمان .

در زیر استاندارد های تدوین شده با موضوع مسئولیت اجتماعی معرفی شده اند:

ISO 26000:2010 ( راهنمای  مسئولیت های اجتماعی)
ISO 21929-1:2011 ( پایداری در ساختمان – شاخص های توسعه پایدار – قسمت 1: چارچوبی برای توسعه شاخص و هسته مجموعه ای از شاخص های برای ساختمان )
IWA 9:2011  ( چارچوب برای مدیریت توسعه پایدار در نواحی کسب و کار)