گواهینامه ایزو 14001

گواهینامه ایزو
گواهینامه ایزو
گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو 14001

شرایط اخذ گواهینامه ایزو 14001

مستلزم  اجرای الزامات استاندارد ISO14001:2015 و انجام ممیزی و تایید شدن توسط مرجع صدورگواهینامه می باشد .

انجام فرآیند اخذ گواهینامه ایزو 14001 نیاز به صرف زمان و هزینه دارد .

هرچه زمان و هزینه صرف شده کمتر باشد ارزش و خروجی سیستم مدیریت کمتر خواهد بود .

موارد کاربرد گواهینامه ایزو

  • تبلیغات
  • الزام کارفرما
  • صادرات کالا
  • افزایش بهره وری و مدیریت براساس استاندارد

مغایرت ها

 

  • عدم وجود سیستم و مستندات مرتبط با اجرای سیستم در عین داشتن گواهینامه ایزو
  • عدم  تناسب زمینه فعالیت سازمان با کد ذکر شده در گواهینامه ایزو
  • عدم آگاهی مشتری  از وجود ممیزی مراقبتی سالیانه ، سال های اول و دوم و هزینه های مرتبط با ان
  • استفاده از نشان ایزو بر روی محصول

در این میان و با توجه به عدم وجود نظارت برخی تولیدکنندگان برای خود گواهینامه ایزو صادر می کنند .

اعتبار گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو تایید می کند که استاندارد مشخصی مرتبط با سیستم مدیریت در مجموعه اجرا شده و حداقل های یک سیستم مدیریت استاندارد در سازمان جاری می باشد .

در نتیجه اعتبار اصلی گواهینامه به اجرای استاندارد و استفاده از آن جهت انجام فرآیندهای سازمان می باشد .

کما اینکه سازمان ISO نیز اجباری در خصوص اعتبار بخشی سازمان صدورگواهینامه لحاظ نکرده است .

پس فارغ از اینکه مرجع صدور توسط سازمان اعتباری کشوری اعتبار بخشی شده باشد یا خیر موضوع اصل یا تقلبی بودن  گواهینامه به اجرا یا عدم اجرای سیستم مدیریت در سازمان بازمی گردد .

ISO24510

ISO16817

نشانه گذاری

متاسفیم امکان نظردهی وجود ندارد

نوشته‌های تازه

 Subscribe in a reader

[Valid RSS]