دسته بندی: HSE

سیستم مدیریت hse-ms شناسایی و پیشگیری از خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست است . تهیه مدل hse  برای کلیه فرآیندهای دارای ریسک الزامی ست . برنامه hse  روش ها و الزامات مربوط به پیشگیری و مدیریت خطرات ناشی از کارهای اجرایی را مشخص می کند . تهیه برنامه hse -که hse plan  نیز نامیده می شود برای هر پروژه متناسب با شرایط همان پروژه تهیه و تدوین می گردد . چنانچه پیمانکار شهرداری هستید برنامه hse - یا همان hse plan  شما بایستی به تایید اداره hse شهرداری برسد . hse-ms  ماهیت گواهینامه ای ندارد ولیکن مدرکی تحت عنوان تایید صلاحیت پیمانکاری وجود دارد . برای اخذ تایید صلاحیت پیمانکاری بایستی اقدامات و آموزش هایی صورت گیرد . تخصص ما  مشاوره در اخذ تاییدیه های مورد نیاز شماست .  

مشاوره hse

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی HSE مشاوره HSE در راستای استقرار سیستم...

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران  ،  به وسیله  وزارت تعاون ، کار و رفاه...

روش اجرایی HSE برای پیمانکاران

مدل HSE  اولین قدم جمع آوري اطلاعات می باشد. اطلاعات تهیه شده به پیمانکاران و...

ایزو و شهرداری ها

ایزو و شهرداری ها شهرداری ها و پیمانکاران شهرداری در سراسر کشور با توجه به ماهیت...

گواهی تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه hse گواهینامه hse: پیمانکاران شهرداری و اکثر ارگان های دولتی برای شرکت...