telegram

پشتیبانی داتیس سیستماز طریق تلگرام پاسخگوی شماست

FSSC 22000

FSSC 22000

گواهینامه 22000

FSSC 22000

استاندارد FSSC 22000 مجموعه جامعی از الزامات برگرفته شده از الگوهای شناخته شده ای شامل PAS 220 , ISO 22000 , ISO 22003 است که توسط مجموعه بزرگ و متنوعی از سازمان های ذینفع و صاحب نظر تدوین شده است.الزامات این استاندارد قابل توسعه و کاربرد در کلیه فرآیندهای تولید مواد غذایی مستقل از اندازه و نوع محصول غذایی می باشد . دارندگان گواهینامه ISO 22000 جهت ارتقاء سیستم و دریافت گواهینامه FSSC 22000 صرفا نیازمند استقرار الزامات اضافی PAS 220 در سیستم خود می باشند.
PAS 220 الزاماتی جهت کنترل خطرات ناشی از شرایط محیطی که غذا در آن تولید می شود را مطرح می کند .
این استاندارد که با کد PAS 220:2008 شناخته می شود . با استاندارد جایگزین ISO/TS 22002-4:2013 در سازمان ایزو تدوین گردیده است .

گواهینامه ایزو

ISO 22000:2005/Cor 1:2006
ISO/TS 22002-1:2009

 


تماس


LIB


TAP


CAP

 Subscribe in a reader

[Valid RSS]