مدیریت بحران

مدیریت بحران چیست؟

مدیریت بحران ماهیت فعالیت ها برای پاسخ دادن به یک تهدید بزرگ برای یک فرد، گروه یا سازمان است.

یک زمینه نسبتا جدید مدیریت است.

به طور معمول، فعالیت های مدیریتی پیشگیرانه پیشگیرانه عبارتند از:

پیش بینی بحران های بالقوه و برنامه ریزی برای مقابله با آنها، برای مثال، چگونگی بهبودی اگر سیستم کامپیوتری

شما به طور کامل نتواند.

در عوض، بسیاری از افراد به این موضوع به عنوان مدیریت ریسک و نه  بحران اشاره می کنند.

امیدوارم سازمانها زمان و منابع لازم برای تکمیل یک طرح  قبل از بحران داشته باشند.

در مواجهه با بحران فعلی، واقعی شامل شناسایی ماهیت واقعی بحران کنونی، مداخله در جهت کاهش آسیب

و بهبودی بحران است.

اغلب شامل تمرکز شدید در روابط عمومی برای بازیابی هر گونه آسیب به تصویر عمومی و اطمینان دادن به ذینفعان

است که بازیابی در حال انجام است.