دسته بندی: گواهینامه

<h1><span style="font-size: 12pt">گواهینامه </span></h1> <span style="font-size: 12pt">گواهینامه : تایید عملکرد سازمان بر اساس استاندارد ایزو ISO می باشد.</span> <h4><span style="font-size: 12pt">هشدارها</span></h4> <span style="font-size: 12pt">عدم  آشنایی با الزامات استانداردها و کاربرد واقعی آنها از سوی سازمان ها و طرف های قراردادی آن ها</span> <span style="font-size: 12pt">سودجویی افراد و شرکت های واسطه</span> <span style="font-size: 12pt">عدم آگاهی از فرآیند و ماهیت ثبت و صدورگواهینامه ها</span> <span style="font-size: 12pt">نبود محدودیت ها و مجوزهای لازم جهت ارزیابی مشاور</span> <span style="font-size: 12pt">عدم نظارت سایبری بر سایت های جعل گواهینامه</span> <span style="font-size: 12pt">عدم درک مشتری از کاربرد و مزایای استقرار</span> <span style="font-size: 12pt">و چندین دلیل دیگر که بازگشت همه آنها به عدم  ارائه و فراگیر شدن آموزش های صحیح و ارائه آگاهی در حوزه سیستم های مدیریت ایزو می باشد .</span> <h4> <span style="font-size: 12pt">IAF چیست؟</span></h4> <span style="font-size: 12pt">IAF فدراسیون بین المللی اعتباربخشی ست که سازمان استاندارد کشورها عضو آن هستند . گواهینامه ایزو IAF یعنی گواهینامه ای که مورد تایید سازمان استاندارد کشوری ست .</span> <h4><span style="font-size: 12pt">ASCB چیست ؟</span></h4> <span style="font-size: 12pt">ASCB سازمان اعتباربخشی غیرانتفاعی انگلیسی ست . گواهینامه ای که مورد تایید آن سازمان باشد گواهینامه ایزو ASCB می گویند.</span> <h4><span style="font-size: 12pt">مراحل اخذ  ایزو</span></h4> <span style="font-size: 12pt">فرآیند کلی اخذ گواهینامه های استانداردهای سیستم مدیریت مبتنی بر چند گام اساسی ست که شناخت و آموزش ارکان اصلی هستند که خروجی آنها استقرار و پایش صحیح سیستم و بهره مندی واقعی از مزایای آن می باشد .</span> <span style="font-size: 12pt">انتخاب مشاور سیستم مدیریت مسلط و با تجربه کافی در استقرار سیستم مدیریت مدنظر سازمان</span> <span style="font-size: 12pt">بازدید و بررسی سازمان توسط مشاور جهت برنامه ریزی اجرای سیستم</span> <span style="font-size: 12pt">معرفی نماینده سازمان در سیستم مدیریت جهت هماهنگی ها و ایجاد تعمل کاربردی سازمان با مشاور</span> <span style="font-size: 12pt">شناسایی فرایندها و حوزه های کاری تحت پوشش استاندارد سیستم مدیریت</span> <span style="font-size: 12pt">تهیه اسناد و مدارک استاندارد</span> <span style="font-size: 12pt">به جریان انداختن فرم ها و مستندات در فرآیندهای کاری  اصلاح و رفع عدم انطباق ها</span> <span style="font-size: 12pt">انتخاب و عقد قرارداد با مرجع ممیزی و صدور گواهینامه</span>

ایرو 3834

ایزو 3834 ایرو 3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی را در شش بخش شامل می...

ایزو 10002

ایزو 10002 ایزو 10002 : سیستم مدیریت ارتباط با مشتری این استاندارد یک سیستم...

ایزو 27001

 ایزو 27001 ایزو 27001  سیستم مدیریت را تعریف می‌کند که هدف آن تامین امنیت...

ایزو 29001

ایزو 29001 ایزو 29001 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در زمینه تولید و خدمات در صنعت...

ایزو 26000

ایزو 26000 ایزو 26000  برای انواع سازمانها، صرف نظر از اندازه و یا محل آنها...

ایزو 20121

ایزو 20121 ایزو 20121 رویدادها هزینه های سنگینی را به منابع ، اجتماع و محیط زیست...

ایزو 50001

ایزو 50001  ایزو 50001 ورژن 2011 آخرین ویرایش استاندارد مدیریت انرژی ایزو 50001...

ایزو 22000

ایزو 22000 ایزو 22000 الزامات مورد نیاز برای  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است و...

ایزو 16949

 ایزو 16949  ایزو 16949 ورژن 2009  آخرین ویرایش سیستم مدیریت کیفیت در صنعت...

ایزو 15189

ایزو 15189 ایزو 15189 : سیستم مدیریت کیفیت : آزمایشگاه تشخیص طبی – ISO 15189:2007...