گواهینامه hse

گواهینامه hse

گواهینامه hse ،مدرک بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ست .

معادل گواهینامه hse در ایران  مدرک تایید صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران الزامی ست .

مدرک صلاحیت ایمنی پیمانکاران به وسیله  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مستقل از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی صادر می گردد.

بر اساس قوانین و مقررات آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مقرر شده که تمامی کارفرمایان  قبل از هر گونه عقد قرارداد پیمانکاری با پیمانکاران  بایستی تاییدیه ایمنی را از آنها بخواهند.

مزایای HSE

کاهش هزینه ها؛
کاهش خطرات؛
کم کردن میزان غیبت و جابجایی کارکنان ؛
تصادفات کمتر؛
کاهش تهدید اقدام قانونی؛
بهبود جایگاه در میان تامین کنندگان و شرکا؛
شهرت بهتر برای مسئولیت شرکت در بین سرمایه گذاران، مشتریان و جوامع؛

مدل HSE پیمانکاران

با توجه به گسترش روز افزون پیمانکاري در صنعت و سپردن بخش اعظم فعالیتها خصوصاً در صنایع بالادستی و مادر به پیمانکاران مختلف بنظر می رسد لزوم توجه همه جانبه به رعایت HSE توسط پیمانکاران در راستاي حفظ نیروي انسانی و سایر منابع سازمانی الزام و یک هدف می باشد .

 برای رسیدن به این هدف باید موارد ذیل اجرایی گردد :

بهبود شرایط کارگاهی
حمایت کامل پیمانکاران از الزامات  کارفرمایان
تسهیل در فصل مشترك بین فعالیتهاي پیمانکاران با کارفرما و پیمانکاران دیگر
برنامه هاي فوق بر اساس محافظت نیروي انسانی در مقابل صدمات، بیماریها و حوادث در محیط هاي کاري طراحی خواهد شد.

مستندات hse

اسناد بهداشتی و ایمنی را کارآمد و مختصر، با تاکید بر اثربخشی آنها و نه حجم کارهای کاغذی، حفظ کنید.
تمرکز بیش از حد روی مستند سازی رسمی سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شما را از رسیدگی به عناصر انسانی اجرای آن منحرف می کند .
تمرکز فرایند سیستم خود را بر کنترل واقعی ریسک ها متمرکز کنید.

 

مدارك مورد نياز جهت اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني

الف)تصوير گواهي تائيد صلاحيت پيمانكاري از مراجع ذي صلاح
ب) سوابق كاري پيمانكار(درصورت داشتن سوابق)
ج) تصوير گواهي آموزش ايمني كارفرمايان،كارگران و كارآموزان در رشته مربوطه وفق مفاد آئين نامه ي آموزش ايمني كارفرمايان،كارگران و كارآموزان
د) فهرست تجهيزات و لوازم ايمني متناسب با نوع كاردرصورت وجود طبق قرارداد/پيمان
هـ) تصوير شناسنامه و كارت ملي (براي مدير عامل شخص حقوقي و كارفرماي حقيقي) و آدرس پستي دفتر مركزي پيمانكار

 

روند اجرايي تائيد صلاحيت ايمني:

الف) درخواست صدور گواهي تائيد صلاحيت ايمني از طرف پيمانكار و يا نماينده قانوني وي
ب) ارائه مدارك مورد نياز(مطابق بند 2 دستورالعمل) جهت صدور گواهي تائيد صلاحيت – تهیه Hse plan
ج) بررسي مدارك ارائه شده
د) بازديد از تجهيزات و امكانات ايمني پيمانكار وارائه گزارش به كميته توسط بازرس كار،( درصورت وجود پيمان ياقرارداد)
هـ) در صورت كامل نبودن مدارك و شرايط ،اعلام به متقاضي جهت رفع نقص
و) صدور گواهي تائيد صلاحيت ايمني بنا به تشخيص كميته
تبصره:تشكيل پــرونده برابر دستورالعمل هاي ابــلاغي ازسوي اداره كل بازرسي كار قابل واگذاري به انجمن صنفي مربوطه يا كانون ويا انجمن صنفي مسئولين ايمني كميته هاي حفاظت و بهداشت كار استان مي باشد.

 

این راهنما در کلیه صنایع و سازمان های تابعه آن وزارت اعم از شرکت نفت ایران ، شرکت سهامی پتروشیمی ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قابل پیاده سازی است.

علاوه بر صنعت نفت استاندارد HSE در سایر سازمانها و ارگانها به خصوص آنهایی که ماهیت فعالیتهای آنها شامل عملیات نصب و اجرا و راه اندازی ست بسیار شناخته شده است .