گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران  ،  به وسیله  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مستقل از موسسه استاندارد

و تحقیقات صنعتی صادر می گردد.

بر اساس قوانین و مقررات آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مقرر شده که تمامی کارفرمایان بایستی قبل از هر گونه عقد قرارداد

پیمانکاری با پیمانکاران  بایستی تاییدیه ایمنی را از آنها بخواهند.

 الزامی که برای پیمانکاران جهت اخذ مدرک تایید صلاحیت ایمنی تعیین شده در واقع در این دستورالعمل آمده است.

از آنجاییکه مدت زیادی گذشت تا بالاخره این دستورالعمل اجرایی شود ، لذا اداره کل تعاون ، کار و امور اجتماعی استان مجری

این امر شد و اداره کل تعاون ، کار و امور اجتماعی استان با توجه به حجم عظیم کار ، اجرای این دستورالعمل را به کانون انجم

ن های صنفی کارفرمایی استان واگذار کرده است .

برای دریافت  گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،  تقویم آموزشی دوره های آموزشی HSE با گواهینامه مورد تایید

سازمان فنی حرفه ای و وزارت کار و آگاهی  از شرایط و مراحل اخذ گواهی نامه می توانید با کارشناسان داتیس سیستم

 تماس بگیرید .

الزامات تایید صلاحیت ایمنی

معرفی  مسئول ایمنی دارای گواهی تایید صلاحیت ایمنی

آموزش مدیرعامل و سایر کارکنان

مدرک تایید صلاحیت ایمنی

مدرک تایید صلاحیت ایمنی هر 2 سال یکبار بایستی تمدید و به روزرسانی گردد.

روش دریافت مدرک تایید صلاحیت ایمنی

عقد قرارداد با شرکت داتیس سیستم در خصوص آموزش ها و طراحی سیستم مدیریت HSE  طی 10 الی 15 جلسه

تضمین دریافت مدرک تایید صلاحیت ایمنی در قرارداد

مطالب مرتبط

مدل hse 

گواهینامه HSE