گواهینامه ایزو9001

گواهینامه ایزو9001 چیست ؟ 

گواهینامه ایزو9001 : در حال حاضر در بين صنايع مختلف در داخل کشور اخذ گواهينامه iso  به عنوان يک نيازمندي بديهي جهت حفظ توانايي رقابت و کيفيت محصول و رعايت قوانين و مقررات دولتي به شمار مي آيد.
آنچه بیان شد گوشه ای از مزایای گواهینامه ایزو9001  ست  ولیکن آنچه در نهایت باعث حرکت سازمان به سمت تعالی  گردد الزام مدیریت مجموعه به اجرای کامل و پیگیری اصول حاکم بر ایزو9001   در اين راستا سازمانهاي جديد بايد ساختار خود براي عصر پايداري تغييرات سازماندهي كنند.

در چنين فضايي مديران بايد ياد بگيرند كه هر چند سال يكبار از خود بپرسند: اگر ما اين نوع فرايند، اين نوع محصول، اين نوع روش، اين نوع سيستم و يا سياست و… را از قبل نداشتيم، آيا باز هم اين گونه عمل مي كرديم؟

و اگر پاسخ اين پرسش منفي بود، شرکت بايد بپرسد: پس حالا چه بايد كرد. در واقع هر شرکت بايد خود را فدا كند تا از نو زنده شود و تجديد حيات يابد.

مزایای پیاده سازی ایزو9001 چیست ؟ 

بسياري از شرکت ها به نقش گواهینامه ایزو9001 در هماهنگ كردن فعاليتها در جهت اهداف شرکت پي برده اند. همچنين با اعمال مديريت به روز مي توان از توان كه سيستم در اختيار مديريت قرار مي دهد، به صورت كارا بهره جست. گواهینامه ایزو9001
سيستمهاي مديريت مي توانند از جنبه ها و ديدگاههاي مختلفي به بررسي فعاليتها، محصولات و خدمات شرکت بپردازند. براي مثال مي توان به سيستمهای تعالی سازمانی EFQM ، مديريت كيفيت، مدیریت زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي ، آموزش ، منابع انساني و … اشاره نمود. گواهینامه ایزو9001
به عبارت ديگر در هر يك از اين سيستمها يكي از ابعاد شرکت مورد توجه قرار گرفته وسياستها و اهدافي كه تعريف مي شوند در جهت آن جنبه از فعاليتهاي شرکت مي باشند.

مزایای اخذ گواهینامه ایزو9001 چیست ؟ 

1- توجه به فرآیندگرایی به جای وظیفه گرایی
2- توجه وتمرکز به نظرات مشتریان درخدمت ارائه شده شرکت
3- بهبود شاخص های رضایت مشتری بر مبنای سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001
4- تعیین شاخص های کلیدی فرآیند و هدف گذاری
5- بازنگری و اصلاح مستمر فرآیندها به منظور بهبود مستمر و ارتقای شاخص های  ارائه خدمات
6- تقویت مستندسازی و شفاف سازی فرایندها ، مدارک و سوابق در سازمان
7- ایجاد سیستم های موردنیاز با تاکید بر اصول سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001
8- اجتناب از تلاش جزیره ای و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سازمان
9- افزایش  مسئولیت پذیری ، مشارکت و اعتمادسازی در سازمان
10- افزایش دانش و مهارت های کارکنان
11- علاقمندی و اشتیاق مسئولین فرایندها به هدف گذاری و برنامه ریزی داخلی
12-استقرار سیستم مدیریت به عنوان معیاری جهانی جهت ارزیابی سازمان ها به شمار  رود.
13-رسیدگی به شکایات و ارتباط موثر و سازنده با مشتریان درون و برون سازمانی

الزامات استقرار  ایزو9001 در سازمان ها چیست ؟ 

اخيرا فشار فزاينده اي بر بسياري از سازمانها وارد مي شود تا خود را با نگرش نظام مند تري در ارتباط با سیستم های مدیریت کیفیت به روز و توسعه آن در زمينه های ايمني و بهداشت و محيط زيست در محيط هاي كاري ، مشتریان و جامعه مطابقت دهند. گواهینامه ایزو9001
سازمانها براي رسيدن به درجه قابل قبولي از پيشرفت و بهبود كه نيازمند آن مي باشند بايد ديدگاه و تمركز خود را از كنترل و نظارت بر يك فرايند و سطوح كارمندي به سطح مديريت، شناسايي نظام يافته و بهبود تمام جنبه هايي از سازمان كه بر توانايي آنها براي پيشگيري و كاهش حوادث و اتفاقات موثر است ارتقا دهند. گواهینامه ایزو9001

 

داتیس سیستم ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ، صدور گواهینامه ایزو و صدور گواهینامه آموزشی  02122621530