گواهینامه ایزو 22716

گواهینامه ایزو 22716

گواهینامه ایزو 22716 راهنمای تولید ، کنترل، انبارش و حمل محصولات آرایشی را ارائه می دهد .

این راهنما جنبه های  کیفی را پوشش می دهد اما جنبه های ایمنی پرسنل را خیر .

توصیه شده در کارخانه هایی که جنبه های حفاظت از محیط زیست پوشش داده نمی شود .

راهنمای ایزو22716 برای فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه و توزیع محصول نهایی کارآیی ندارد .

این استاندارد الزامات بالایی برای تضمین سلامت مصرف کننده اجرا می کند .

در میان این الزامات قانونی جدید تمام محصولات آرایشی که در چرخه بازار اروپا هستند بایستی طبق استاندارد ایزو22716 تولید شوند .

تمام اجزا در زنجیره تولید محصولات آرایشی ، اروپایی و غیر اروپایی ،به هم وابسته اند .

تولید کنندگان مواد اولیه ، سرهم کننده محصول نهایی ، توزیع کننده و صادرکننده / واردکننده ، تمام عوامل دست اندرکار هستند و مسئلیت های جدیدی برای آنها تعریف شده است .

سیستم مدیریت آرایشگاه

This regulation sets very high requirements to ensure consumers’ safety. Amongst these new legal requirements, all cosmetics products circulating onto the European Market will have to be produced according to the Cosmetics Good Manufacturing Practices described by the ISO 22716 standard.

All participants in the cosmetics products chain, European and non-European, are concerned.

Ingredients producers, products final assembler, distributors and importers/exporters, all actors are involved and new responsibilities have been defined.

ISO 22716:2007 gives guidelines for the production, control, storage and shipment of cosmetic products.

These guidelines cover the quality aspects of the product, but as a whole do not cover safety aspects for the personnel engaged in the plant, nor do they cover aspects of protection of the environment.

 The guidelines in ISO 22716:2007 are not applicable to research and development activities and distribution of finished products