نمونه طرح HSE پیمانکار شهرداری

نمونه طرح HSE : لازم به توضیح است که طرح ارائه شده کلیات طرح HSE  می باشد و قابل ارائه به شهرداری نیست .

 

مقدمه: 

طرح ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSEPLAN  مستندی است که کلیه پیمانکاران موظفند در زمان برگزاری مناقصه به عنوان بخشی از پیشنهاد فنی خود به کارفرما ارائه نمایند.

هدف: 

تشريح و تبيين کليه فعاليت‌هاي تاثير گذار بر ايمني، بهداشت و محيط زيست جهت پيشگيري از بروز حوادث جاني، خسارات مالي، بيماري‌هاي شغلي جهت همکاران، کارفرما، پيمانکاران فرعي و کليه افراد ذينفع و ايجاد آسيب‌هاي زيست محيطي و بهبود عملکرد HSE در پروژه مي‌باشد.

دامنه وکاربرد: 

در کليه محيط‌هاي کاري شرکت … در پروژه … در سطح …  جهت کليه همکاران، پيمانکاران (اصلي و فرعي) لازم الاجرا مي‌باشد.

لازم به ذکر است منظور ازمحيط‌ هاي کاري هرگونه محل فيزيکي که در آن فعاليت‌هاي مرتبط با عمليات پروژه تحت کنترل شرکت …. انجام مي‌شود.

تعاریف:

مفاهیم و عباراتی چون :  شرکت: كاركنان: خطر: شناسايي خطر: ريسك ايمني و بهداشت: ايمني: رويداد:حادثه: شبه حادثه: بيماري شغلي: محيط زيست: جنبه محيط زيستي: پيامد محيط يستي: ريسك محيط زيستي: طرف ذينفع:

خط مشی:
  • پیشگیری از حوادث و کنترل ضایعات جانی، مالی و زیست‏ محیطی در پروژه و تلاش در راستای تامین یک محیط کار ایمن، صیانت از کارکنان، تجهیزات و محیط زیست، فراهم نمودن امکانات و تخصیص منابع مورد نیاز
  • حصول اطمینان از رعایت استانداردها، مقررات شرکت و دستورالعمل‏های ایمنی و قابل قبول مرتبط با HSE
  • استقرار یک چارچوب نظام‏ مند مدیریتی در جهت کنترل وضعیت HSE شرکت‏ و پیمانکاران جزء و ارتقاء سطح فرهنگ HSE
  • ارتقاء سطح آگاهی و دانش HSE کلیه افراد در پروژه
  • فراهم نمودن فضای مشورتی و ترغیب کارکنان به رعایت ملاحظات HSE  و سعی در جهت پیشگیری از پیامدهای نامطلوب جانی، مالی و زیست‏محیطی
  • فراهم کردن آموزش‏های عمومی HSE جهت ارتقاء آگاهی‏های عمومی جامعه در زمینه HSE
  • نهادینه کردن فرهنگ گزارش‏ دهی حوادث و شبه حوادث و نیز بررسی و اعلام نتایج به کارکنان، پیمانکاران و کارفرما
  • پایش مستمر کلیه فعالیت‌های اجرایی به‏ گونه ‏ای که مدیران، رؤسا، مسئولین و سرپرستان در حیطه عملیاتی نظارتی خود مسئول اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل ‏هایHSE باشند.

این شرکت متعهد است در حد توان، منابع لازم را جهت تحقق خواسته‏ ها و مقاصد فوق در راستای بهبود مستمر

HSE  فراهم نماید.

مسئولیت ها:

مدیر پروژه/سرپرست کارگاه: وی مسئولیت کلی در موضوعات HSE پروژه را بر عهده خواهد داشت.

سایر پرسنل: کلیه پرسنل در پروژه دارای شرح وظایف مدون بوده که قبل از شروع به انجام فعالیت توسط واحد

HSE به آنها ابلاغ خواهد شد.

چارت سازمانی HSE: 
مدیریت ریسک وجنبه ها:

شناسایی خطرات و جنبه‌های مرتبط با پروژه در 3 مرحله اصلی از مراحل انجام پروژه یعنی، تجهیز کارگاه،

اجرای پروژه و برچیدن کارگاه انجام می‌گیرد.

کنترل عملیات ودستورالعمل ها:

در این بخش که یکی از مهمترین قسمتهای HSE Plan می باشد و اغلب جنبه های عملیاتی طرح از تجهیز کارگاه

تا جمع آوری کارگاه را شامل می شود، کلیه فعالیتها و عملیات خطرناک و نیازمند به کنترل، در سه حوزه ایمنی،

بهداشت و محیط زیست مشخص شده و دستورالعملها و ضوابطی که لازمست در طی اجرای این فعالیتها رعایت

شود تا کمترین میزان مواجهه با آسیب و آلودگی را در پی داشته باشد، برنامه ریزی و تدوین می گردد.

علایم ایمنی مورد استفاده:

علائم هشداردهنده : علائم خطر: علائم بازدارنده :  علائم دستوری

تجهیزات مورد استفاده:

جهت پيشگيري از حوادث ناشي از عوامل زيان‏آور در محيط كار در كنار مواردي چون خطرات حريق،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انفجار و

غيره لازم است اقدامات کنترلي مناسبي در نظر گرفته شود؛ از اين‏رو تلاش در راستاي حذف و كاهش خطرات

به يكي از اولويتهاي سازمانهاي امروزي تبديل شده است.

آموزش:

جهت حصول اطمینان از وجود نگرش ودانش کافی ومناسب نسبت به HSE به منظور ایجادتوانایی در افراد برای

انجام وظایف ومسئولیت ها به شیوه ایمن ،آموزش های مناسبی دراختیار انها قرار میگیرد.

کمیته حفاظت فنی:

به منظور تامین مشارکت کارگران  ونظارت برحسن اجرای مقررات HSEدر شرکت و همچنین پیشگیری از حوادث

وبیماری های ناشی ازکار و بروز پیامدهای  زیست محیطی نامطلوب ،حفظ وارتقاء سلامتی کارگران وسالم سازی

محیط های کار وهمچنین جهت رعایت آیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار ،کارشناسان HSE با رعایت ضوابط

ومقررات مندرج دراین آیین نامه هرماه میته ها را تشکیل و موارد تصویب شده را به کارفرما، اداره کار ومرکز بهداشت

شهرستان ارسال می نماید.

واکنش در شرایط اضطراری:

هدف از تدوین این دستورالعمل ارتقاء سطح آگاهی و واکنش بموقع افراد در مواقع بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی

نظیر زلزله ، سیل ، طوفان ، انفجار ، آتش سوزی ، حوادث شغلی و … به منظور حفاظت از افراد ، محیط زیست و اموال

شرکت می باشد.

سیستم گزارش دهی ،ثبت وبررسی حوادث و رویدادها:

 

اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه:

به منظور حذف علل عدم انطباق های بالفعل وکاهش اثرات زیست محیطی وآلاینده ها وکاهش خطرات وپیشیگیری از بروز آنها ،اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه انجام می شود.وباید این اقدامات طوری پیش بینی شود وانجام شودند که ازبروز مجدد آنها جلوگیری نمایند.

مدیریت پسماند:

هدف از اجرای این روش کنترل کردن پسماندها و ضایعات ناشی از فعالیت های شرکت می باشد.

مسئولیت اجرای بهینه این دستورالعمل جهت تشخیص نوع پسماندها و ضایعات با مسئولHSE ، اجرای آن با مسئولین واحد

ها و نظارت بر اجرای آن با نماینده مدیریت می باشد.

بازرسی HSE:

نمونه مواردي كه در بازرسي HSE مي‌تواند شامل بازرسي موارد ذيل باشد البته محدود به اين موارد نيست:

مواد شيميايي خطرناك،  سيستم‌هاي الكتريكي، محيط زيست و جنبه‌هاي مرتبط با آن، تجهيزات اعلام و اطفاء حريق،

مسيرها و راه‌هاي تخليه و خروج اضطراري، ساماندهي كارگاهي، سيستم ابزار دقيق، تجهيزات حمل و جابجايي بار،

تجهيزات امداد و نجات(كمكهاي اوليه)، ماشين آلات، دسترسي‌ها و خروجي‌ها، تجهيزات حفاظت فردي، تجهيزات و

ابزارآلات، جابجايي پرسنل، رويه‌هاي اجراي كار، بهداشت كار، انبار.

 

چک لیست ها:

 

تعهد به اجرای طرح: 

پیمانکار متعهد به اجرای ظرح حین اجرای پروژه می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید