دستورالعمل های ایزو بخش سوم

دستورالعمل های ایزو بخش سوم

دستورالعمل های ایزو بخش سوم

1-هدف : هدف از اين روش اجرائي تشريح نحوه شناسايي و تعيين عمليات و فعاليتهاي مرتبط با جنبه هاي زيست محيطي و خطرات ايمني بهداشت شغلي غير قابل تحمل در شركت خالص سازان روي و هم چنين نحوه پوشش شرايطي است كه نبود آنها ممكن است منجر به انحراف از خط مشي واهداف زيست محيطي و ايمني بهداشت مجموعه گردد ایزو
2-دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي كليه فعاليت هاي شركت خالص سازان روي زنجان در خصوص كليه فعاليت‌‌هاي موثر برنظام مديريت محيط زيست و ايمني بهداشت شغلي را شامل مي‌شود ایزو
3-مراجع : استاندارد هاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999
4-تعاريف :
كليه تعاريف و اصطلاحات بكار رفته در اين روش مطابق با تعاريف مندرج در استانداردهاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999 مي باشد ایزو
5-روش اجرا و مسئوليت ها :
5-1- شناسايي و تعيين فعاليتها و عمليات مرتبط باجنبه هاي زيست محيطي بارزو خطرات ايمني بهداشت شغلي غير قابل تحمل :
اين فعاليتها با استفاده از روش اجرايـــي شناسايـــي وارزيابـي جنبه هاي زيست محيطي و خطرات ايمني بهداشت شغلي مشخص و ليستي از آنها تهيه مي گردد ایزو
5-2- تحت كنترل قرار دادن و يا در صورت نياز تدوين دستورالعملهاي مرتبط براي فعاليتها و عملياتي كه با جنبه هاي بارز زيست محيطي و خطرات ايمني بهداشت شغلي ارتباط دارند ایزو
كليه فعاليتها ، عمليات و خدماتي كه ممكن است داراي پيامد زيست محيطي بارز و يا خطرات ايمني بهداشت شغلي غير قابل تحملي باشند بايد به شكلي برنامه ريزي شوند تا اطمنيان حاصل گردد كه تحت شرايط كنترل شده ، به انجام مي رسند ایزو به اين منظور بايد مشخص شود كه براي هر يك از فعاليتها ، خدمات و يا تجهيزات بارز (از ديدگاه زيست محيطي و ايمني بهداشت شغلي) اقدام كنترلي مناسب و يا در صورت نياز دستورالعمل خاصي از قبل وجود داشته باشد ایزو
يادآوري :
در صورتي كه فعاليتها يا عملياتي توسط پيمانكاران انجام مي شود و يا بهره برداري از تجهيزات و ماشين آلات توسط آنها صورت مي گيرد ، بطوريكه اين عمليات با خطرات ايمني بهداشت شغلي و جنبه هاي بارز زيست محيطي همراه است ، مي بايست الزامات زيست محيطي و ايمني بهداشت مرتبط با فعاليت هايشان مطابق ماتريس الزامات ايمني و بهداشت و محيط زيست پيمانكاران و تأمين كنندگان به ايشان جهت اجرا ابلاغ گردد ایزو بديهي است متولي واحد، مسئول نظارت برحسن اجراي الزامات پيمانكاران يا تأمين كنندگان را به عهده دارد ایزو
نكته : لازم به ذكر است كه ماتريس هاي الزامات در بدو قرارداد به صورت الحاقيه به كليه پيمانكاران ابلاغ مي گردد ایزو
6- سوابق : كليه سوابق ناشي از اجراي اين دستور العمل مطابق با روش كنترل سوابق و مدارك نگهداري مي شود ایزو
7- مستندات :
1-7- دستور العمل ايمني ، بهداشت ، محيط زيست واحد ها به شماره W-OE-4-01/1
2-7- دستور العمل الزامات ايمني بازديد گان به شماره W-OE-4-02/1
3-7- دستور العمل مديريت انرژي به شماره W-OE-4-03/1
4-7- دستور العمل مديريت پسماند به شماره W-OE-4-04/1
5-7- دستور العمل صدور مجوز ايمني كار به شماره W-OE-4-05/1
6-7- دستور العمل طب كار به شماره W-OE-4-06/1
8- پيوست ها : ماتريس الزامات ، ايمني بهداشت و محيط زيست پيمانكاران و تأمين كنندگان به شماره F-OE-4-39/1 ایزو
9- تغييرات : بازنگري صفر

1-هدف : هدف از تدوين اين روش ،تشريح مكانيزم پايش و اندازه‌گيري عملكرد شاخص هاي قابل پايش و قابل اندازه گيري جهت حصول اطمينان از انطباق هريك از آنان با الزامات ايمني بهداشت شغلي و محيط زيست مي باشد ایزو
2-دامنه كاربرد : اين روش اجرايی کليه فعاليتها و خدمات مرتبط با شركت خالص سازان روي را دربر مي گيرد ایزو
3-مراجع : استانداردهاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999
4-تعاريف :
كليه تعاريف و اصطلاحات بكار رفته در اين روش مطابق با تعاريف مندرج در استاندادهاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999 مي باشد ایزو
5-روش اجرا و مسئوليت ها :
5-1 اندازه گيري شاخص هاي كمي مرتبط با آلاينده هاي محيط زيست و عوامل زيان آور محيط كار
براين اساس كليه فاكتور هاي قابل اندازه گيري كه به فعاليت ها و خدمات مستقيم شركت مربوط شده و به نوعي موجب آلودگي محيط زيست و شرايط زيان آور محيط كار مي گردد ، شامل آلودگي هوا ، آب ، صوت ، ارتعاشات ، WBGT ، ميزان روشنايي ، پرتو ها وميدانهاي مغناطيسي ميبايست تحت نظارت ,واحد ايمني بهداشت به صورت ادواري(يك ساله) مورد اندازه گيري و تجزيه تحليل قرار گيرد ایزو
آلودگي هوا: شامل خروجي كليه دود كش هاي خطوط توليد، خروجي اگزوز خودرو هاي بنزين سوز متعلق به شركت و خروجي دودكش موتور خانه و …. وگردو غبار محيطي در نواحي خاص و همچنين از ديد شرايط زيان آور شغلي دود و دمه ، بخارات مواد آلي و …. باشد ایزو
آلودگي صوتي : شامل آلودگي صوتي و سرو صدا در كليه قسمت هايي از خطوط توليد كه به نحوي ايجاد آلودگي صوتي از ديدگاه زيست محيطي و ايمني بهداشت شغلي نمايد ایزو
آلودگي آب : شامل خروجي فاضلاب ها و شاخص هاي بهداشتي آب آشاميدني
تبصره : انجام‌ اندازه‌گيري‌ها عموما ‌با استفاده ازامكانات پيمانكاري‌ صورت‌ مي‌پذيرد(از طريق شركت پيمانكار معتمد سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت كار ) كه دراين رابطه ارائه سوابق كاليبراسيون تجهيزات مورد استفاده در اندازه گيريها از طريق پيمانكار الزامي است ایزو
5-2- پس از انجام اندازه گيري ، نتايج آنها توسط واحد ايمني بهداشت ، در فرم ثبت فاكتورهاي سنجش به شماره F-OE-5-04/1 ثبت مي گردد ایزو
در صورتيكه نتايج اندازه گيريهاي انجام شده در حد استاندارد باشد، در جهت حفظ و كنترل شرايط موجود، برنامه ريزي شده و كنترل جاري ادامه مي يابد ایزو ولي در هنگاميكه نتايج اندازه گيريها بالاتر از حد استاندارد باشد، واحد ايمني بهداشت موارد عدم انطباق را كاملا مورد تجزيه و تحليل قرار داده و راه كار لازم جهت رفع آنها را يا از طريق فرم اقدام اصلاحي / پيشگيرانه ، مطابق با روش اجرائي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و يا با تعريف يك برنامه مديريتي تعيين و اقدام مي نمايد ایزو
5-3-پايش روند پيشرفت اهداف خرد وكلان و برنامه هاي مرتبط با سيستم مديريت محيط زيست و ايمني بهداشت شغلي :
نماينده مديريت، جهت پايش برنامه‌هاي مديريتي و اهداف خرد و كلان ضمن هماهنگي با واحدهاي ذيربط (مسوولين انجام پروژه/برنامه) و اخذ اطلاعات مورد نياز درموعد مقرر نسبت به تكميل ستونهاي مربوط به فعاليت‌ ، زمانبندي و درصد پيشرفت طبق‌برنامه درفرم اهداف و برنامه ها به شماره F-OE-5-05/1، اقدام نموده ، علل تأخير احتمالي پروژه را نيز از مسوول پروژه جويا و درفرم مذكور درج مي‌نمايد ایزو
5-4-بازرسي هاي سه ماهه :
به منظور نظارت بر اجراي صحيح عملكرد سيستم ،بازرسي هاي ادواري سه ماهه ايمني بهداشت ومحيط زيست توسط واحد ايمني بهداشت از مجموعه فعاليت ها ي شركت و عملكرد پيمانكاران صورت مي گيرد كه نتايج آن در چك ليست پايش عملكرد ايمني بهداشت و محيط زيست به شماره F-OE-5-03/1ثبت ميشود ایزو لازم به ذكر است چك ليست مذكور بر اساس دستور العمل ها و آيين نامه هاي ايمني بهداشت و محيط زيست تهيه مي گردد ایزو
بر اين اساس نتايج بازرسي ها به صورت گزارشات سه ماهه مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و بر حسب مورد، جهت رفع عدم انطباق هاي مشاهده شده اقدام اصلاحي مناسب صورت مي گيرد ایزو
5-5- بازرسي هاي موردي
واحد ايمني بهداشت به صورت موردي و خارج از برنامه زمانبندي شده نيز بازرسي هاي ايمني بهداشت و محيط زيست را در سطح شركت انجام داده و موارد نا منطبق سيستم مديريت را در قالب گزارش ، نامه و يا اقدام اصلاحي و پيشگيرانه به واحدهاي مربوطه اعلام مي نمايد ایزو
6- سوابق: كليه سوابق ناشي از اجراي اين دستور العمل مطابق با روش كنترل سوابق و مدارك نگهداري مي شود ایزو
7- مستندات : ندارد
8- پيوست ها :
-فرم ثبت فاكتور هاي سنجش به شماره F-OE-5-04/1
– چك ليست پايش عملكرد محيط زيست و ايمني ، بهداشت شغلي به شماره F-OE-5-03/1
– فرم اهداف و برنامه ها به شماره F-OE-5-05/1
9- تغييرات : بازنگري صفر

-هدف : هدف از تدوين اين روش اجرائي ارائه روشي جامع و مناسب جهت برقراري ارتباط با طرفهاي ذينفع در رابطه با عملكرد ايمني و بهداشت شغلي و زيست محيطي در سيستم مديريت يكپارچه مي باشد ایزو
2-دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي كليه طرفهاي ذينفع اعم از داخلي و خارجي در شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو
3-مراجع : استاندارد هاي ISO 14001 : 2004و OHSAS 18001 : 1999
4-تعاريف :
كليه تعاريف و اصطلاحات بكار رفته در اين روش مطابق با تعاريف مندرج در استاندادهاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999 مي باشد ایزو
5-روش اجرا و مسئوليت ها
5-1- ارتباط داخلي :
– ابلاغ خط مشي توسط مديريت ارشد سازمان به تمامي كاركنان صورت مي گيرد ایزو
– در مواقعي كه كاركنان در درك خط مشي دچار مشكل مي گردند توضيحات لازم و كافي توسط نمايندگان مديريت در اختيار آنها قرار مي گيرد ایزو
– جهت برقراري ارتباطات داخلي جلسات عمومي ، جلسات محيط زيست ، جلسات ايمني برگزار و همچنين از بولتنهاي دوره اي ، تابلوهاي اعلانات و يا ثبت دستورالعملهاي كاري برحسب مورد استفاده مي شود ایزو
– آشنا ساختن پرسنل درخصوص پيامد فعاليت آنها بر محيط زيست و ايمني و بهداشت شغلي توسط نماينده مديريت در امور ايمني بهداشت و محيط زيست صورت مي گيرد ایزو
-كليه نظرات و پيشنهادات درخصوص ايمني بهداشت و محيط زيست به صورت شفاهي ، حضوري و يا كتبي و … به اطلاع نماينده مديريت مي رسد و پس از بررسي و در صورت لزوم برگزاري جلسات ، اقدامات لازم اتخاذ مي شود ایزو
به منظور جمع‌آوري نظرات و پيشنهادات و شكايات طرفهاي ذينفع داخلي به صورت كتبي صندوق انتقادات ، پيشنهادات ايمني بهداشت و محيط زيست نصب گرديده است كه در پايان هر ماه نظرات توسط سرپرست ايمني بهداشت جمع آوري و بررسي ميشود ایزو
– به منظور آگاهي افراد از خط مشي سازمان در سالن اجتماعات ، دفتر مديريت ، دفتر هيات مديره ، دفتر انتظامات ، سالن هاي توليد و سالن غذاخوري يك نسخه خط مشي موجود مي باشد ایزو
– همچنين سرپرست ايمني بهداشت موظف است در صورت بروز هرگونه تغيير كه ممكن است بر بهداشت و ايمني شغلي پرسنل موثر باشد از طريق مشاوره و آموزش چهره به چهره، ريسكها و خطراتي كه ممكن است اين تغيير به همراه داشته باشد را به اطلاع پرسنل مرتبط رساند ایزو
5-2- ارتباط خارجي :
– جهت اعلام استقرار سيستم مديريت يكپارچه روزنامه مردم نو تعيين شده كه نماينده مديريت از طريق اين روزنامه و با چاپ و ارايه مطلب در آن، مطالب و تصميمات شركت درخصوص جنبه هاي بارز را به اطلاع كليه طرفهاي ذينفع خارجي و داخلي مي رساند ایزو
– درخصوص اطلاع رساني به طرفهاي ذينفع خارجي خط مشي در قسمت انتظامات اداره و جلوي درب ورودي قرار داده شده است و در دسترس عموم قرار دارد ایزو
– در زمانيكه طرفهاي ذينفع برون سازماني خواهان كسب هرگونه اطلاعاتي در زمينه سيستم مديريت يكپارچه شركت باشد نماينده مديريت با تائيد مديركارخانه مي تواند نظامنامه و خط مشي اداره را به صورت كنترل شده و با مهر جهت اطلاع در اختيار آنها قرار دهد ایزو
– جهت دريافت نظرات طرفهاي ذينفع خارجي شماره تلفن 5-2383401-0241 و سايت اينترنتي WWW .ZZLICO .COM WWW .ZZKICO .IR WWW.ZZKI .CO .IR در نظر گرفته شده است و كليه نظرات و پيشنهادات توسط نمايندگان مديريت ثبت و بررسي مي گردد ایزو
– همچنين طرفهاي ذينفع خارجي مي توانند جهت ارائه انتقاد و پيشنهاد مرتبط با ايمني بهداشت و محيط زيست خود بصورت حضوري به نماينده مديريت مراجعه نموده و نظرات آنها پس از دريافت در فرم ثبت نظرات و پيشنهادات طرفهای ذينفع ( به شماره F-OE-4-38/1 ) ثبت و پس از بررسي و در صورت لزوم تشكيل جلسه اقدامات لازم صورت مي پذيرد ایزو
– نماينده مديريت موظف است پس از انجام اقدامات لازم ، نتايج اقدامات را مطابق با فرم ثبت نظرات طرفهاي ذينفع به صورت حضوري يا تلفني يا مكاتبه اي و يا غيره را به اطلاع طرف ذينفع برساند ایزو
– بمنظور جمع آوري نظرات و شكايات طرفهاي ذينفع خارجي بصورت كتبي صندوق پيشنهادات و انتقادات در كنار درب ورودي هر دو بندر نصب گرديده و در پايان هر ماه اين نظرات توسط روابط عمومي جمع آوري شده و به اطلاع نماينده مديريت رسانده مي شود ایزو
– جهت آگاهي رساني به پيمانكاراني كه به هر دليل در محدوده اداره مشغول بكار مي باشند موارد ايمني و زيست محيطي كه مي بايست رعايت نمايد در قالب دستورالعمل مقررات ايمني و بهداشت کار پيمانكاران و جدول الزامات زيست محيطی پيمانکاران به آنها ابلاغ شده و نماينده مديريت مسئوليت نظارت بر رعايت اين موارد توسط پيمانكاران را به عهده دارد ایزو
– نماينده مديريت در امور ايمني بهداشت و محيط زيست مسئوليت برقراري ارتباطات لازم با ارگان ها و سازمانهاي مرتبط با ايمني بهداشت و محيط زيست جهت بروز رساني اطلاعات و برقراري هماهنگي هاي لازم را به عهده دارد ایزو
6-سوابق:كليه سوابق ناشي از اجراي اين دستورالعمل مطابق با روش كنترل سوابق و مدارك نگهداري مي شود ایزو
7-مستندات : ندارد
8-پيوست ها: فرم ثبت نظرات و پيشنهادهاي طرفهاي ذينفع به شماره F-OE-4-38/1
9-تغييرات :بازنگري صفر

-هدف : هدف از تدوين اين روش اجرائي ارائه روشي جامع و مناسب جهت برقراري ارتباط با طرفهاي ذينفع در رابطه با عملكرد ايمني و بهداشت شغلي و زيست محيطي در سيستم مديريت يكپارچه مي باشد ایزو
2-دامنه كاربرد : دامنه كاربرد اين روش اجرايي كليه طرفهاي ذينفع اعم از داخلي و خارجي در شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو
3-مراجع : استاندارد هاي ISO 14001 : 2004و OHSAS 18001 : 1999
4-تعاريف :
كليه تعاريف و اصطلاحات بكار رفته در اين روش مطابق با تعاريف مندرج در استاندادهاي ISO 14001 : 2004 و OHSAS 18001 : 1999 مي باشد ایزو
5-روش اجرا و مسئوليت ها
5-1- ارتباط داخلي :
– ابلاغ خط مشي توسط مديريت ارشد سازمان به تمامي كاركنان صورت مي گيرد ایزو
– در مواقعي كه كاركنان در درك خط مشي دچار مشكل مي گردند توضيحات لازم و كافي توسط نمايندگان مديريت در اختيار آنها قرار مي گيرد ایزو
– جهت برقراري ارتباطات داخلي جلسات عمومي ، جلسات محيط زيست ، جلسات ايمني برگزار و همچنين از بولتنهاي دوره اي ، تابلوهاي اعلانات و يا ثبت دستورالعملهاي كاري برحسب مورد استفاده مي شود ایزو
– آشنا ساختن پرسنل درخصوص پيامد فعاليت آنها بر محيط زيست و ايمني و بهداشت شغلي توسط نماينده مديريت در امور ايمني بهداشت و محيط زيست صورت مي گيرد ایزو
-كليه نظرات و پيشنهادات درخصوص ايمني بهداشت و محيط زيست به صورت شفاهي ، حضوري و يا كتبي و … به اطلاع نماينده مديريت مي رسد و پس از بررسي و در صورت لزوم برگزاري جلسات ، اقدامات لازم اتخاذ مي شود ایزو
به منظور جمع‌آوري نظرات و پيشنهادات و شكايات طرفهاي ذينفع داخلي به صورت كتبي صندوق انتقادات ، پيشنهادات ايمني بهداشت و محيط زيست نصب گرديده است كه در پايان هر ماه نظرات توسط سرپرست ايمني بهداشت جمع آوري و بررسي ميشود ایزو
– به منظور آگاهي افراد از خط مشي سازمان در سالن اجتماعات ، دفتر مديريت ، دفتر هيات مديره ، دفتر انتظامات ، سالن هاي توليد و سالن غذاخوري يك نسخه خط مشي موجود مي باشد ایزو
– همچنين سرپرست ايمني بهداشت موظف است در صورت بروز هرگونه تغيير كه ممكن است بر بهداشت و ايمني شغلي پرسنل موثر باشد از طريق مشاوره و آموزش چهره به چهره، ريسكها و خطراتي كه ممكن است اين تغيير به همراه داشته باشد را به اطلاع پرسنل مرتبط رساند ایزو
5-2- ارتباط خارجي :
– جهت اعلام استقرار سيستم مديريت يكپارچه روزنامه مردم نو تعيين شده كه نماينده مديريت از طريق اين روزنامه و با چاپ و ارايه مطلب در آن، مطالب و تصميمات شركت درخصوص جنبه هاي بارز را به اطلاع كليه طرفهاي ذينفع خارجي و داخلي مي رساند ایزو
– درخصوص اطلاع رساني به طرفهاي ذينفع خارجي خط مشي در قسمت انتظامات اداره و جلوي درب ورودي قرار داده شده است و در دسترس عموم قرار دارد ایزو
– در زمانيكه طرفهاي ذينفع برون سازماني خواهان كسب هرگونه اطلاعاتي در زمينه سيستم مديريت يكپارچه شركت باشد نماينده مديريت با تائيد مديركارخانه مي تواند نظامنامه و خط مشي اداره را به صورت كنترل شده و با مهر جهت اطلاع در اختيار آنها قرار دهد ایزو
– جهت دريافت نظرات طرفهاي ذينفع خارجي شماره تلفن 5-2383401-0241 و سايت اينترنتي WWW .ZZLICO .COM WWW .ZZKICO .IR WWW.ZZKI .CO .IR در نظر گرفته شده است و كليه نظرات و پيشنهادات توسط نمايندگان مديريت ثبت و بررسي مي گردد ایزو
– همچنين طرفهاي ذينفع خارجي مي توانند جهت ارائه انتقاد و پيشنهاد مرتبط با ايمني بهداشت و محيط زيست خود بصورت حضوري به نماينده مديريت مراجعه نموده و نظرات آنها پس از دريافت در فرم ثبت نظرات و پيشنهادات طرفهای ذينفع ( به شماره F-OE-4-38/1 ) ثبت و پس از بررسي و در صورت لزوم تشكيل جلسه اقدامات لازم صورت مي پذيرد ایزو
– نماينده مديريت موظف است پس از انجام اقدامات لازم ، نتايج اقدامات را مطابق با فرم ثبت نظرات طرفهاي ذينفع به صورت حضوري يا تلفني يا مكاتبه اي و يا غيره را به اطلاع طرف ذينفع برساند ایزو
– بمنظور جمع آوري نظرات و شكايات طرفهاي ذينفع خارجي بصورت كتبي صندوق پيشنهادات و انتقادات در كنار درب ورودي هر دو بندر نصب گرديده و در پايان هر ماه اين نظرات توسط روابط عمومي جمع آوري شده و به اطلاع نماينده مديريت رسانده مي شود ایزو
– جهت آگاهي رساني به پيمانكاراني كه به هر دليل در محدوده اداره مشغول بكار مي باشند موارد ايمني و زيست محيطي كه مي بايست رعايت نمايد در قالب دستورالعمل مقررات ايمني و بهداشت کار پيمانكاران و جدول الزامات زيست محيطی پيمانکاران به آنها ابلاغ شده و نماينده مديريت مسئوليت نظارت بر رعايت اين موارد توسط پيمانكاران را به عهده دارد ایزو
– نماينده مديريت در امور ايمني بهداشت و محيط زيست مسئوليت برقراري ارتباطات لازم با ارگان ها و سازمانهاي مرتبط با ايمني بهداشت و محيط زيست جهت بروز رساني اطلاعات و برقراري هماهنگي هاي لازم را به عهده دارد ایزو
6-سوابق:كليه سوابق ناشي از اجراي اين دستورالعمل مطابق با روش كنترل سوابق و مدارك نگهداري مي شود ایزو
7-مستندات : ندارد
8-پيوست ها: فرم ثبت نظرات و پيشنهادهاي طرفهاي ذينفع به شماره F-OE-4-38/1
9-تغييرات :بازنگري صفر

1- هدف : هدف از تهيه اين دستورالعمل آمادگي و واكنش در برابر بروز نشتي ها به منظور جلوگيري از وقوع شرايط اضراري و آلودگي هاي محيط زيستي تهيه شده است ایزو
2- دامنه كاربرد: دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه واحدها و قسمتهاي شركت خالص سازان روي زنجان مي باشد ایزو
3- مراجع:
3-1- استاندارد ISO 14001:2004
3-2-استاندارد OHSAS 18001:1999
4- تعاريف: كليه تعاريف بكار رفته در اين دستورالعمل مطابق با تعاريف مندرج در استاندارد هاي فوق الذكر مي باشد ایزو
5- روش اجرا و مسئوليت ها:
5-1-اقدامات پيشگيرانه :
– دريافت تأييديه ايمني و بهداشت قبل از طراحي محل نصب مخازن
– تعبيه سيني متناسب با بشكه ها و مخازن(سيني گذاري)
– بازديد منظم از مخازن(اسيد، مازوت ، محلول سازي و …) ، كانالهاي اسپنت، مخازن تحت فشار ، لوله هاي انتقال اسيد ، لوله هاي انتقال روغن وبخار ، ماشين آلات و تجهيزات جهت اطمينان از عدم وجود نشتي (در خصوص مخازن كنترل هاي دوره اي بايد متناسب با نوع مخزن و محتويات آن باشد ایزو ) توسط واحد تعميرات و تأسيسات
– نصب هشدارها و علائم ايمني مناسب در محل هاي خطر توسط واحد ايمني و بهداشت ایزو
5-2- اقدامات حين حادثه:
– اطلاع به تعميرات و تأسيسات از طريق تلفن و يا حضوري ایزو
– حضور پرسنل تعميرات و تأسيسات در محل بروز نشتي و بررسي نشتي ايجاد شده توسط آنان ایزو
* در صورتي كه ميزان نشتي متوسط و يا زياد باشد فعاليت هاي ذيل صورت مي پذيرد:
I- اطلاع به ايمني و بهداشت و انتظامات و فراخواني تيم واكنش سريع به منظور مقابله با حريق احتمالي ایزو
II-اقدام در جهت رفع و از بين بردن نشتي به وجود آمده
III- در صورت بروز آتش سوزي يا انفجار در محل بروز نشتي مطابق دستورالعملهاي مربوطه عمل گردد ایزو
IV-جلوگيري از حضور پرسنل در محل نشتي توسط انتظامات
5-3- اقدامات پس از وقوع:
– تهيه گزارش چگونگي و علل وقوع حادثه و ارائه آن به ايمني و بهداشت ایزو(تم واكنش سريع و يا تعميرات و تأسيسات)
– تهيه گزارش ميزان خسارت وارده
– ريشه يابي علل بروز حادثه و تعريف اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه متناسب با آن جهت جلوگيري از تكرار موارد مشابه
6-سوابق :سوابق اين دستورالعمل مطابق باروش اجرايي كنترل مدارك و سوابق نگهداري مي شوند ایزو
7-مستندات: روش اجرايي آمادگي و واكنش در وضعيت هاي اضطراري به شماره P-OE-4-03/1
8- پيوست ها: ندارد
9- تغييرات: بازنگري صفر

1- هدف: اين دستورالعمل به منظور تشريح و تعيين نحوه آمادگي و واكنش در وضعيت زلزله تهيه شده است ایزو
2- دامنه كاربرد: كليه واحدها و قسمت هاي شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو
3- مراجع:
استاندارد ISO 14001:2004
استاندارد OHSAS 18001 : 1999
4- تعاريف: كليه تعاريف بكار رفته در اين دستورالعمل مطابق با تعاريف مندرج در استانداردهاي فوق الذكر مي باشد ایزو
5- روش اجرا و مسئوليت ها:
5-1- اقدامات پيشگيرانه:
– رعايت اصول و مقررات ايمني ساختمانها در برابر زلزله در ساختن بناهاي جديد و مقاوم نمودن بناهاي قديمي (در صورت نياز) ایزو
– بررسي راهها و خروجي ها در سطح شركت و انتقال وسايلي كه ممكن است پس از وقوع زلزله منجربه بسته شدن راهها گردد به مكان مناسب توسط كليه واحدها ایزو
– بررسي چيدمان كالاها و قطعات در انبارها و ساير اماكن و تغيير مكان اقلامي كه پس از وقوع زلزله امكان سقوط دارند ایزو
– محكم نمودن محل هاي اتصال قفسه ها توسط كليه واحدها ایزو
– برگزاري دوره هاي آموزشي در خصوص راههاي مقابله با زلزله براي كليه پرسنل ایزو
– ارايه آموزشهاي لازم در خصوص امداد رساني و اطفاء حريق ،قطع آب و برق و … در مواقع بروز زلزله به ويژه براي تيم هاي واكنش سريع ایزو
– تعبيه جعبه كمكهاي اوليه جهت كليه واحدها توسط واحد ايمني و بهداشت ایزو
5-2-اقدامات حين حادثه:
– اعزام تيم واكنش سريع به مناطق حادثه ديده و اطلاع به كليه پرسنل جهت حفظ آرامش و رعايت امور ايمني ایزو
– برقراري ارتباط با نزديكترين مراكز امدادي و درخواست كمك(در صورت نياز)
– قطع كامل آب و برق و سوخت توسط تيم واكنش سريع و تخليه محل از افراد و جلوگيري از ورود بي مورد به محل حادثه
– فاصله گرفتن از پنجره ها و شيشه ها و رفتن به مكانهاي امن تر نظير زير چهار چوب هاي در ، راهروهاي باريك ، زير ميزهاي چوبي يا فلزي
– جلوگيري از هجوم بردن و دويدن افراد به سوي درب هاي خروجي توسط تيم واكنش سريع و انتظامات ایزو
– در صورتي كه پرسنل خارج از ساختمان قرار دارند ، دور نمودن آنها از ساختمانها ، ديوارها ، تيرهاي چراغ برق و كليه اشيايي كه ممكن است سقوط كنند ایزو(توسط تيم واكنش سريع و انتظامات و خود پرسنل) ایزو
– دوري كردن از محلهايي كه امكان برق گرفتگي دارند ایزو
– دوري كردن از حوضچه ها و كانالها و سل هاي حاوي اسيد و اسپنت در هنگام بروز زلزله ایزو
– خودداري از قرارگرفتن در طبقه پايين سالن محلول سازي و زير مخازن ليچ و طبقه پايين(زير سل) الكتروليز ایزو
– دوري كردن از محلهاي مستعد آتش سوزي و مخازن نگهداري اسيد ایزو
6- سوابق: كليه سوابق ناشي از اجراي اين دستورالعمل مطابق با روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق نگهداري مي شود ایزو
7- مستندات : روش اجرايي آمادگي و واكنش در وضعيت هاي اضطراري به شماره P-OE-4-03/1
8- پيوستها: ندارد ایزو
9- تغييرات: بازنگري صفر ایزو

1- هدف : هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل تشريح نحوه عكس العمل و اقدامات لازم در مواقع بروز حوادث حملات هوايي مي باشد ایزو
2- دامنه كاربرد : كليه واحدها و قسمتهاي شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو
3- مراجع: استاندارد ISO 14001: 2004 و OHSAS 18001: 1999
4- تعاريف: كليه تعاريف بكار رفته در اين دستورالعمل مطابق با تعاريف مندرج در استانداردهاي فوق الذكر مي باشد ایزو
5- روش اجرا و مسئوليت ها:
5-1: اقدامات پيشگيرانه:
– طراحي و نصب سيستمهاي اطفاي حريق مناسب در محلهايي كه در موقع حملات هوايي امكان بروز آتش سوزي در آنها وجود دارد مانند مخازن سوخت ایزو
– طراحي محل نگهداري مواد آتش گير به نحوي كه در چنين مواقعي كمترين ميزان آسيب پذيري را داشته باشد (براي موارد آتي) ایزو
– برگزاري دوره هاي آموزشي در خصوص راههاي مقابله با حوادث احتمالي در مواقع بروز حملات هوايي ایزو
– ارائه آموزشهاي لازم در خصوص امداد رساني ، اطفاي حريق ، قطع آب و برق در مواقع مواجه با حملات هوايي بخصوص براي تيم هاي واكنش سريع ایزو
– تهيه جعبه كمكهاي اوليه توسط واحد ايمني و بهداشت براي كليه واحدها ایزو
5-2: اقدامات حين حادثه:
– اعزام تيم واكنش سريع به قسمتهاي حادثه ديده و اطلاع به كليه پرسنل جهت حفظ و رعايت موارد ايمني ایزو
– برقراري ارتباط با نزديكترين مراكز درماني و درخواست كمك (در صورت نياز) ایزو
– رعايت كامل خاموشي در شب ایزو
– قطع كامل آب و برق و سوخت توسط تيم واكنش سريع ایزو
– فاصله گرفتن از پنجره ها و شيشه ها و رفتن به مكانهاي امن ایزو
– جلوگيري از هجوم بردن و دويدن افراد به سوي دربهاي خروجي توسط تيم واكنش سريع و انتظامات ایزو
– فاصله گرفتن از ساختمانها ، ديوارها ، تيرهاي چراغ برق و كليه اشيايي كه ممكن است واژگون شوند ایزو
6- سوابق : كليه سوابق ناشي از اجراي اين دستورالعمل مطابق با روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق نگهداري مي شود ایزو
7- مستندات: روش اجرايي آمادگي و واكنش در وضعيت هاي اضطراري به شماره P-OE-4-03/1
8- پيوستها: ندارد ایزو
9- تغييرات: بازنگري صفر

1- هدف: اين دستورالعمل به منظور آمادگي و واكنش در برابر احتمال بروز و سرايت بيماريهاي خاص به صورت اپيدمي مي باشد ایزو
2- دامنه كاربرد: اين دستورالعمل كليه واحدها و قسمتهاي شركت خالص سازان روي زنجان را شامل مي شود ایزو
3- مراجع: استاندارد OHSAS 18001 : 1999
4- تعاريف: كليه تعاريف و واژگان بكار رفته در اين دستوالعمل مطابق با تعاريف مندرج در استاندارد فوق مي باشد ایزو
5- روش اجرا و مسئوليتها:
– آگاه سازي و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت درخصوص بيماريهاي عفوني و مسري و ارتقاء سطح آگاهيهاي بهداشتي پرسنل و خانواده هاي آنها از طريق برگزاري كلاسهاي آموزشي ، تهيه و توزيع پيامهاي بهداشتي ، پمفلت و بروشور
– رعايت توصيه هاي بهداشتي اعلام شده از طرف مركز بهداشت شهرستان زنجان در خصوص انجام اقدامات كنترلي ایزو
– در صورت مشاهده مورد يا موارد مشكوك به بيماري در بين كاركنان و يا خانواده ايشان و همچنين پيمانكاران، فرد يا افراد مورد نظر به مراكز درماني تخصصي ارجاع داده شده و درگام بعدي، مراحل درماني آنها توسط واحد ايمني و بهداشت پيگيري مي شود ایزو
– اصلاح برنامه غذايي پرسنل شركت متناسب با نوع بيماري شايع شده و افزايش نظارت و كنترل بر مراحل مختلف تهيه و طبخ و ارايه غذا ایزو
6- سوابق: سوابق ناشي از اجراي اين دستورالعمل مطابق با روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق نگهداري مي شود ایزو
7- مستندات : روش اجرايي آمادگي و واكنش در وضعيت هاي اضطراري به شماره P-OE-4-03/1
8- پيوستها: ندارد
9- تغييرات: بازنگري صفر

-هدف:هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل كسب آمادگي و ارائه واكنش مناسب در خصوص موارد پيش آمده اسيد سوزي و سوختگي ناشي از بخار و حرارت مي باشد ایزو
2-دامنه كاربرد: دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه فعاليتها ، واحدها و پرسنل شركت خالص سازان روي زنجان مي باشد ایزو
3-مراجع:استاندارد 18001: 1999 OHSAS ایزو
4-تعاريف:
-اسيد سوزي : سوختگي هاي ناشي از تماس اسيد با بدن انسان را اسيد سوزي مي گويند ایزو
5-روش اجرا و مسئوليت ها:
5-1: اقدامات پيشگيرانه:
– رعايت فاصله مناسب از دريچه ليچها هنگام تنظيم PH ليچ ایزو
– انجام بازديدهاي دوره اي متناسب با نوع ماده و در صورت نيازانجام تعميرات بر روي مخازن و لوله ها و مسير هاي انتقال ایزو
– خودداري از تماس با لوله هاي حاوي اسيد ، بخار و روغن ایزو
– استفاده از وسايل حفاظتي ضد اسيد (مانند لباس و دستكش ضد اسيد) در اماكني كه با اسيد در ارتباط هستند ایزو
– بسته بودن درب مخازن اسيد تحت هر شرايطي ایزو
– رعايت اصول ايمني در هنگام تخليه اسيد ایزو
– عايق كاري لوله هاي انتقال (بخار – روغن – اسيد)و يا در صورت نياز تعبيه حفاظ مناسب جهت جلو گيري از تماس با بدن انسان ایزو
ب): اقدامات پس از وقوع :
– در صورت تماس اسيد با بدن محل مورد نظر با آب يا محلول آب و جوش شيرين شسته شود ایزو
– از تماس و وارد شدن ضربه به قسمت اسيد خورده خود داري شود ایزو
– در صورت تماس اسيد يا بخار اسيد با چشم ها از ماليدن چشمها خودداري و سريعاً چشمها با آب شسته شود ایزو
– در آوردن لباسهاي شخص در عضو آسيب ديده پس از بروز سوختگي(اسيد-روغن-بخار) ایزو
– انجام كمكهاي اوليه متناسب با نوع سوختگي ایزو
– انتقال آسيب ديده به مراكز پزشكي در صورت نياز ایزو
– در صورتي كه حجم حادثه زياد باشد تيم واكنش سريع وارد عمل شده و موارد ايمني و عملياتي لازم را متناسب با نوع حادثه انجام خواهد داد ایزو
6- سوابق:كليه سوابق ناشي ازاجراي اين دستورالعمل مطابق با روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق نگهداري مي شود ایزو
7-مستندات:روش اجرايي آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري به شماره P-OE-4-03/1
8-پيوستها :ندارد
9-تغييرات:بازنگري صفر

1- هدف: اين دستورالعمل به منظور حفظ آمادگي و واكنش در برابر احتمال بروز آتش سوزي و انفجار و جلوگيري از وقوع شرايط اضطراري ايمني و آلودگيهاي زيست محيطي تهيه شده است ایزو
2- دامنه كاربرد: كليه واحدها و قسمتهاي شركت خاص سازان روي را در بر مي گيرد ایزو
3- مراجع: استاندارد ISO 14001: 2004 وOHSAS 18001: 1999
4- تعاريف : كليه تعاريف و اصطلاحات بكار رفته در اين دستورذالعمل مطابق با تعاريف مندرج در استانداردهاي فوق الذكر مي باشد ایزو
5- روش اجرا و مسئوليتها:
5-1: اقدامات پيشگيرانه :
– تأمين تجهيزات مناسب و كافي براي اعلام و اطفاي حريق
– ارائه آموزشهاي مورد نياز به پرسنل در جهت اطفاي حريق و آشنايي با مخازن تحت فشار و مستعد انفجار توسط واحد ايمني و بهداشت
– استقرارو جانمايي مناسب تجهيزات اعلام و اطفاي حريق با توجه به موقعيتهاي مستعد آتش سوزي در سطح كارخانه توسط واحد ايمني و بهداشت
– نصب هشدارها و علائم ايمني مناسب در محلهاي خطر توسط واحد ايمني و بهداشت
– بازديد منظم از سيستمهاي اعلام و اطفاي حريق توسط واحد ايمني و بهداشت
– نظارت بر فعاليتهاي كار گرم و صدور مجوز كار مطابق دستورالعمل مربوطه توسط واحد ايمني و بهداشت
– انجام بازرسي هاي دوره اي از محلهاي مستعد آتش سوزي و يا انفجار ، مخازن تحت فشار و انجام بازنگري در آنها در صورت نياز توسط واحد ايمني و بهداشت
– ارائه آموزشهاي تخصصي لازم به تيمهاي واكنش در شرايط اضطراري (اطفاي حريق ،امداد رساني و …)توسط واحد ايمني و بهداشت
5-2: اقدامات حين حادثه
– اطلاع رساني فوري جزئيات حادثه به واحدهاي ايمني و بهداشت و انتظامات از طريق تلفن داخلي و اعزام تيم هاي واكنش سريع(تيمهاي اطفاي حريق و امداد رساني)به محل حادثه
– انجام اقدامات اوليه اطفاي حريق توسط پرسنل قسمتي كه دچارحادثه شده است ایزو
– اعلام وضعيت اضطراري پيش آمده از طريق پيچ و اطلاع رساني به كليه پرسنل جهت پناه بردن به نقاط امن(Meeting point)
– درخواست كمك از واحدهاي خارج شركت مانند آتش نشاني ، اورژانس و …
– قطع آب و برق در صورت نياز و خارج نمودن كپسولهاي گاز در محل وقوع انفجار و قسمتهاي مجاور توسط تيمهاي واكنش سريع
– تخليه محل حادثه
5-3: اقدامات پس از حادثه
– تهيه گزارش چگونگي و علل وقوع حادثه و ارائه آن به واحد ايمني و بهداشت
– تهيه گزارش ميزان تخمين خسارات وارده توسط حادثه به وسيله تيم تعيين شده توسط مديريت
– جمع آوري مواد و ضايعات و خرابيهاي ناشي از انفجار و آتش سوزي و پاكسازي محيط از مواد سوخته و پسماندهاي مواد اطفاي حريق
– جلوگيري از ورود پرسنل و افراد متفرقه به قسمتهاي حادثه ديده توسط انتظامات
– ريشه يابي علل بروز حادثه و تعريف اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه لازم متناسب با علل شناسايي شده
6- سوابق :كليه سوابق ايجاد شده در اثر اجرا اين دستورالعمل مطابق با روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق نگهداري مي شود ایزو
7- مستندات :روش اجرايي آمادگي و واكنش در وضعيتهاي اضطراري به شماره P-OE-4-03/1
8- پيوستها :ندارد
9- تغييرات :بازنگري صفر

1-هدف: هدف از تهيه اين دستورالعمل تشريح فرايند و نحوه انجام معاينات پزشكي قبل و بعد از استخدام پرسنل به منظورتحت كنترل داشتن وضعيت پزشكي و بهداشتي كاركنان مي باشد ایزو
2-دامنه كاربرد: دامنه كاربرد در اين دستورالعمل شامل كليه پرسنل شاغل در شركت خالص سازان روي زنجان مي باشد ایزو
3- مراجع: استانداردOHSAS 18001 : 1999
4-تعاريف: كليه تعاريف بكار رفته در اين دستورالعمل مطابق با تعاريف مندرج در استاندارد فوق الذكر مي باشد ایزو
5-روش اجرا و مسئوليتها:
الف) معاينات قبل از استخدام: سرپرست ايمني وبهداشت كارخانه مسئوليت دارد قبل از اينكه پرسنل جديد در شركت شروع به كار نمايند پرونده پزشكي شخص را تشكيل داده و مدارك مربوط به معاينات قبل از استخدام را مطابق با قوانين و نيازمنديهاي شركت تكميل نمايد و در صورت عدم وجود مشكل ؛ جهت شروع همكاري، شخص جديدالورود به مسئولين زيربط معرفي گردد ایزو لازم به ذكر است سرپرست ايمني و بهداشت پس از انجام معاينات قبل از استخدام پرسنل جديدالورود ، شرايط جسماني و روحي فرد متقاضي را بررسي نموده و مناسب بودن يا نبودن شغل پيشنهادي به فرد را تعيين مي نمايد ایزو
ب) معاينات ادواري: جهت انجام معاينات ادواري ، سرپرست ايمني و بهداشت سالانه يك مرتبه با مراكز ارايه دهنده خدمات طب كار كه مورد تاييد مركز بهداشت استان زنجان مي باشند، ارتباط برقرار كرده و هماهنگي هاي لازم را جهت معرفي پرسنل به آن مراكزانجام مي دهد ایزو سپس بر اساس سوابق پرونده پزشكي پرسنل ، زمان انجام معاينات ادواري را به آنها اعلام مي دارد ایزوپس از اعلام نظر پزشك در مورد نتيجه آزمايشات و معاينات ، سرپرست ايمني و بهداشت نظر خود را در محل مربوطه در فرم معاينات ادواري ثبت مي نمايد ایزو
ج) در صورت مواجهه با موارد خاص، سرپرست ايمني و بهداشت شخص مربوطه را خارج از برنامه ساليانه جهت تست مجدد و يا درمان به مراكز ذيصلاح معرفي مي گردد
6- سوابق: كليه سوابق ناشي از اجراي اين دستورالعمل مطابق با روش اجرايي كنترل سوابق و مدارك نگهداري مي شود ایزو
7-مستندات: روش اجرايي كنترل عمليات شبكه شماره P-OE-4-05/1
8-پيوستها:
– فرم ارجاع پرسنل به مركز تخصصي طب كار به شمارهF-OE-4-32/1
9-تغييرات : بازنگري صفر

1-هدف: هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل اعمال كنترل هاي لازم جهت حفظ ايمني و بهداشت شغلي و كنترل و كاهش حوادث ناشي از كارها و فعاليت هاي خطرناك غير روتين مي باشد ایزو
2-دامنه كاربرد: دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه فعاليتها و واحد هاي شركت خاص سازان روي زنجان مي باشد ایزو
3-مراجع: استاندارد OHSAS 18001 : 1999
4-تعاريف:
مجوز ايمني: فرمي است كه شرايط ايمني لازم براي انجام فعاليتهاي خطرناك در محل مورد نظر در آن پيش بيني مي گردد ایزو
فعاليت خطرناك: به فعاليتهايي اطلاق مي شود كه غير روتين بوده وانجام آن احتمال بروز حوادث جاني ومالي وحريق را به دنبال دارد ایزو
فعاليتهاي خطرناك عبارتند از :
1- انجام هر گونه عمليات گرم شامل جوشكاري ، برشكاري حرارتي ، لحيم كاري ، كاربرد شعله در موارد ذيل:
1-1: ظروف و مخازن حاوي مواد قابل اشتعال و انفجار(مانند مخازن سوخت و روغن) ایزو
1-2: مكانهاي دربسته كه خطر جمع شدن گازهاي سمي و قابل انفجار در آن وجود دارد(مانندموتور خانه ، داخل مخازن) ایزو
1-3: در مجاورت محلهاي نگهداري مواد قابل اشتعال و انفجار ایزو
1-4:در خودروها و وسايل نقليه شامل ليفتراك ، لودر و … و تجهيزاتي كه قابليت اشتعال و انفجار داشته باشند ایزو مانند كوره خردايش يا كوره ريخته گري ایزو
2- انجام هر گونه عمليات تعميراتي در محل پست هاي برق فشار قوي و ترانسها ایزو
3- انجام هر گونه عمليات در ارتفاع بيش از 2 متر ایزو
4- انجام هرگونه عمليات دركنارمحلولهاي اسيدي، مخازن نگهداري اسيد ایزو
5-حفر چاه ایزو
6-رنگ آميزي اسكلت ها و سقف هاي مرتفع ایزو
7-تخليه و نظافت مخازن فاضلاب ، سپتيك تانك ایزو
8-انجام امور تعميراتي در داخل مخازن ليچها ایزو
9-جابجايي و تخليه هر گونه مود قابل اشتعال ایزو
5-روش اجرا و مسئوليتها:
مسئوليت اصلي اجراي اين دستورالعمل به عهده واحد ايمني و بهداشت كارخانه مي باشد ایزوساير قسمتهاي كارخانه ملزم به همكاري با واحد ايمني و بهداشت مي باشند ایزو جهت كنترل و كاهش حوادث ناشي از انجام كارهاي غير روتين خطرناك درهر يك از قسمتهاي شركت خالص سازان روي زنجان، واحد ايمني و بهداشت با در نظر گرفتن كليه مواردايمني وبهداشت شغلي براي هر كار وفعاليت ،اقدام به تكميل فرم مجوز ايمني نموده و كليه تمهيدات ايمني و بهداشتي لازم رادر فرم مذكور قيد مي نمايد و در صورت تامين كليه اين موارد از سوي انجام دهنده كار ، مجوز ايمني جهت شروع به كار براي درخواست كننده صادر مي گردد ایزو پس از صدور اين مجوز انجام كار بلا مانع است به منظور رعايت مداوم نكات ايمني لازم توسط انجام دهنده كار ، بازديدهايي توسط سرپرست ايمني و بهداشت به عمل مي آيد و در صورت عدم رعايت نكات ايمني تعيين شده ، مجوز صادر شده باطل مي شود ایزو
سرپرست ايمني و بهداشت مطابق با چك ليست نكات مهم ايمني انجام كار موارد لازم را كنترل مي نمايد ایزو انجام دهنده كار نيز موظف به رعايت نكات ايمني مندرج در اين چك ليست مي باشد ایزو
تبصره: درصورت عدم اطلاع موارد مربوط به اين دستورالعمل به واحد ايمني و بهداشت و كسب مجوز ايمني مسئوليت عواقب پيش آمده به عهده سرپرست واحد مربوطه مي باشد ایزو
6-سوابق:كليه سوابق ناشي ازاجراي اين دستورالعمل مطابق روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق نگهداري مي شود ایزو
7-مستندات:
– روش اجرايي كنترل عمليات به شماره P-OE-4-05/1
– روش اجرايي آمادگي در شرايط اضطراري به شماره P-OE-4-03/1
8-پيوستها :
-فرم مجوز ايمني كار به شماره ایزو F-OE-4-33/1
9- تغييرات : بازنگري صفر

1- هدف: این دستورالعمل به منظوراعمال مدیریت مناسب بر نحوه صحیح جمع آوری،تفکیک و جابجایی زباله ها و پسماندهای تهیه شده است ایزو
2-دامنۀ کاربرد: دامنۀ کاربرد این دستور العمل کلیۀ واحدها و قسمتهای شرکت خالص سازان روی زنجان می باشد ایزو
3- مراجع: استاندارد ISO 14001:2004
4-تعاریف: کلیۀ تعاریف به کاررفته در این دستور العمل مطابق با تعاریف مندرج در استانداردISO 14001 :2004 می باشد ایزو
5- روش اجرایی و مسئولیتها: کلیه قسمتها و بخشهای شرکت در اجرای بهینه این دستور العمل با یکدیگر همکاری می نمایند ایزواین بخشها موظف به تفکیک زباله ها و پسماندهای خود و ارایه آنها بصورت تفکیک شده می باشند ایزومسئولیت برنامه ریزی و برقراری دوره های آموزشی لازم در این خصوص به عهدۀ نماینده مدیریت در ایمنی و بهداشت و محیط زیست می باشد ایزو
به منظور مدیریت بهینه زباله ها و پسماندها،هر یک از بخشهای شرکت و پرسنل آنها،با توجه به ماهیت کار خود اقداماتی را به عمل خواهند آورد که در ادامه به تفکیک هر مورد،فعالیتها و اقدامات مربوطه مشخص شده اند ایزو
– خدمات: خدمات وظیفۀ نظارت و اجرای نحوه صحیح جمع آوری و تفکیک زباله ها و پسماندهای اداری و پرسنلی را در داخل شرکت به عهده دارد ایزوعلاوه بر این به منظورمصرف بهینۀ کاغذ در شرکت،خدمات(امور اداری)مسئولیت تأمین محلهای مناسب جهت جمع آوری کاغذ های یک رو سفید و استفاده مجدد از آنها را در کلیۀ قسمتهای شرکت بر عهده دارد ایزو
– ایمنی ، بهداشت و محیط زیست: این قسمت وظیفۀ سنجش تناسب و کارایی تجهیزات و ماشین آلاتی را برعهده دارد که در امر جمع آوری،تفکیک و انتقال زباله ها و پسماندهای اداری و صنعتی و ساختمانی ،فعایت می نمایند،صرفنظر از اینکه این تجهیزات متعلق به شرکت و یا پیمانکار باشد ایزو
این قسمت همچنین وظیفۀ نظارت بر نحوۀ صحیح جمع آوری و انتقال زباله ها و پسماندهای صنعتی و ساختمانی را بر عهده دارد ایزو
– پرسنل سازمان: پرسنل کلیۀ واحدها و بخشهای شرکت در خصوص مدیریت پسماندها وزباله ها،موظف به تفکیک زباله های قسمتهای خود با توجه به سطلهای ویژه تعریف شده در این دستورالعمل می باشند ایزوکلیه پرسنل،زباله های خود را بصورت تفکیک شده در محلهای تعیین شده (سطلهای مخصوص) قرارداده تا توسط خدمات حمل شوند ایزو
• سطل سبز رنگ : زباله های عمومی ـ متفرقه (دستمال تنظیف-پوست میوه و ….)
• سطل سفید رنگ : زباله های کاغذی(مقوا -کاغذ-کارتن و …)
• سطل زرد رنگ: زباله های پلاستیکی
– تولید: مسئولیت جمع آوری و انتقال صحیح پسماندهای صنعتی نظیر کیک ليچ،کیک کبالت و کیک نیکل و … به عهده تولید می باشد ایزو
– یادآوری: جمع آوری پسماندهای ساختمانی به عهده پیمانکار بوده و انتقال آنها به عهدۀ خدمات می باشد ایزو
6- سوابق: کلیه سوابق ناشی از اجرای این دستور العمل مطابق با روش اجرایی کنترل سوابق نگهداری می شود ایزو
7- مستندات:
7-1-روش اجرایی کنترل عملیات به شماره P-OE-4-05/1
8- پیوست ها: ندارد ایزو
9- تغییرات: بازنگری صفر ایزو

1-هدف: هدف ازتهیه این دستورالعمل ، بهینه سازی مصرف انرژی(آب،برق،سوخت) ازطریق کنترل مصرف آنها می باشدایزو
2-دامنه کاربرد: دامنه کاربرداین دستور العمل شامل کلیه واحدها ،بخش ها وقسمتهای مختلف شرکت خالص سازان روی زنجان می باشدایزو
3-مراجع:
3-1-استاندارد ISO14001 : 2004
4-تعاریف: کلیه تعاریف بکار رفته در این دستور العمل مطابق با تعاریف اشاره شده در استاندارد ISO14001:2004 می باشدایزو
5-روش اجرایی ومسئولیت ها : کلیه بخشها وقسمتهای شرکت در اجرای بهینه این دستور العمل با یکدیگر همکاری می نمایند ایزو مسئولیت برنامه ریزی وبرقراری دوره های آموزشی لازم در این خصوص بر عهدۀ نماینده مدیریت در ایمنی وبهداشت محیط زیست می باشدایزو
به منظور صرفه جویی وبهینه سازی مصرف منابع انرژی ، هر یک از واحدهای ذیل وپرسنل شرکت با توجه به ماهیت کار خود اقداماتی را به عمل خواهند آورد که درذیل به تفکیک هر مورد ، فعالیتها و اقدامات مربوطه مشخص شده اند ایزو
5-1-صرفه جویی در مصرف برق:
امور اداری:
بررسی روش ها وراهکارهای کاهش مصرف انرژی در تجهیزات به صورت زیر:
-تميز نمودن حباب لامپ ها و سطوح انعکاس و همچنین نظافت و تمیزی شیشه ها و نور گیرهاایزو
-خاموش نمودن سیستم تهویه در مواقعی که پرسنل در شرکت حضور ندارندایزو
-استفاده از نور طبیعی در حد امکانایزو
-حتی الامکان انجام ممیزی انرژیایزو
-اندازه گیری و کنترل دوره ای مصرف انرژی به منظور مطالعه مصرف پایه ایزو
-استفاده از رنگهای روشن در رنگ آمیزی دربها،و پنجره ها،دیوارها،و فضاهای داخلی ساخنمانهاو سوله هاایزو
امور مالی:
-ایجاد انگیزه کاهش ميزان مصرف انرژیایزو
پرسنل:
-اطمینان از خاموش بودن وسایل برقی ،گرمایشی و سرمایشی قبل از ترک محل کارایزو
-خاموش نمودن سیستم های روشنایی در شرایطی که نور خوب طبیعی روز وجود داردایزو
-خاموش نمودن وسایل وتجهیزات در زمان عدم استفاده در صورت امکانایزو
-کاهش مصرف آب گرم تا حد امکانایزو
-بستن درب ها و پنجره ها در زمان کارکرد سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع (سرمایشی)ایزو
برق:
-نصب کلیدها به طور مناسب و در دسترس و در صورت امکان به صورت زمان دارایزو
-استفاده از لامپهای کم مصرف و حتی الامکان استفاده از نور افکن های خورشیدیایزو
تدارکات:
-بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات با صرفه با توجه به شرایط محیط کار در زمان انتخابایزو

5-2-صرفه جویی در مصرف آب
تأ سیسات:
-بکار بردن راهکار مناسب جهت رفع هرگونه نشتیایزو
-اندازه گیری و کنترل دوره ای میزان مصرف آب با استفاده از ادوات کنترلایزو
-حتی الامکان به کار بردن تجهیزاتی که مصرف آب را کاهش می دهد مانند شیر های خودکار، چشمي و …
امور اداری (خدمات):
-نظارت کامل بر نحوه آبیاری فضای سبزایزو
5-3-صرفه جویی در مصرف سوخت:
خدمات و تدارکات (امور نقلیه):
-بازدید های فنی دوره ای از کلیه تجهیزاتی که سوختهای فسیلی مصرف می کنندبه منظور تأیید صحت فنی تجهیزاتایزو
-گاز سوز کردن خودرهاایزو
امور اداری:
-برنامه ریزی حمل و نقل خودرها به منظور کاهش ترددهای اضافی خودروهاایزو
تأسیسات:
-نظارت بر رعایت آیین نامه صرفه جویی انرژی در طراحی و ساخت کلیه ساختمانهاوسالنهای جدید و در دست احداث شرکت ایزو
-عایق کاری تجهیزات گرم و سرد مثل لوله های انتقال ،مخازن،دیگ ها به طور مناسبایزو
-سرویس و نگهداری مرتب وسایل سرمایشی و گرمایشیایزو
-درزبندی ساختمانها و دربها و پنجره ها به شکل مناسبایزو
-استفاده از پنجره ها و شیشه های دو جداره در ساختمانهاایزو
-نظارت بر عدم سرریز شدن مخزن مازوت انبار اسیدو خردايش
تعمیرات:
-استفاده از مکانیزم های مناسب جهت بسته شدن خودکار درب های ساختمانهاایزو
6-سوابق:سوابق ناشی از اجرای این دستور العمل مطابق با روش اجرایی کنترل سوابق نگهداری می شودایزو
7-مستندات:
7-1- روش اجرایی کنترل عملیات به شماره P-OE-4-05/1
8- پيوست ها: نداردایزو
9- تغییرات: بازنگری صفرایزو

1-هدف: هدف ازتهيه اين دستورالعمل حفظ و صيانت از سلامت بازديد كنندگان با ارايه راهنمايي ، تحويل تجهيزات حفاظت فردي با توجه به نوع بازديد، محل و شرايط محيط بازديد و رعايت و كنترل مسائل ايمني و راحتي بازديد كننده و ايجاد نظم در شركت مي باشد ایزو
2- دامنه كاربرد: اين دستورالعمل كليه واحدها و قسمت هاي شركت خالص سازان روي زنجان را در بر مي گيرد ایزو
3-مراجع: استاندارد OHSAS 18001 : 1999
4-تعاريف:
4-1- بازديد كننده: شخص يا اشخاصي غير از پرسنل شركت كه بنا به دعوت شركت و يا به درخواست خود ايشان بخواهند وارد شركت شوند ایزو
4-2- تجهيزات حفاظت فردي: به عنوان مكمل تدابير ايمني ، بازديدكنندگان را از حوادث و عوامل زيان آور محيط كار مصون مي دارد ایزو
4-3- راهنماي بازديدكننده : شخصي كه از طرف شركت با هماهنگي قسمت بازديد شونده ، واحد ايمني و بهداشت و انتظامات، مسئول راهنمايي بازديدكننده در مدت زمان بازديد مي باشد ایزو
5- روش اجرا ومسئوليتها:
5-1- اگر بازديد كنندگان به صورت گروهي بوده و تعداد آنها بيشتر از 5 نفر باشد الزاماً يك نفر راهنماي ايمني و بهداشت با هماهنگي مسئول محل مورد بازديد آنها را همراهي مي نمايد ایزو
5-2-اگر بازديدكنندگان به صورت گروهي باشند(همانند بند قبل)مندرجات اين دستورالعمل توسط راهنماي ايمني و بهداشت و در صورتي كه كمتر از 5 نفر باشند توسط انتظامات به اطلاع بازديد كنندگان مي رسد ایزو
5-3- نوع وسايل حفاظت فردي مورد استفاده با توجه به محل و شرايط بازديد توسط واحد ايمني و بهداشت تعيين شده و در اختيار بازديدكنندگان قرار مي گيرد ایزو
5-4- انجام هر گونه فعاليت به غير از عمل بازديد ، و تردد بدون هماهنگي درمحوطه كارخانه و بدون همراهي مسئولين تعيين شده ممنوع مي باشد ایزو
5-5-در صورت بروز هر گونه حادثه اضطراري بازديدكنندگان ملزم به همكاري با مسئولين همراه مي باشند ایزو
5-6-بازديد كنندگان ملزم به استفاده از وسايل ايمني كه در اختيار ايشان قرار گرفته است مي باشند ایزو
5-7- از تماس با مواد اوليه شيميايي يا مواد مشكوك كه علايم هشدار دهنده دارند ، در طول زمان بازديد خود داري شود ایزو
5-8-كليه حوادث اضطراري از طريق سيستم پيچ و يا آلارم به اطلاع رسانده مي شود ایزو
5-9- محل تجمع در صورت بروز هرگونه حادثه اضطراري ،ميدان پرچم مي باشد ایزو
6- سوابق:كليه سوابق ناشي از اجراي اين دستورالعمل مطابق با روش كنترل سوابق و مدارك نگهداري مي شود ایزو
7- مستندات: روش اجرايي آمادگي و واكنش در وضعيتهاي اضطراري به شماره P-OE-4-03/1
8- پيوستها: فرم الزامات ايمني بازديد كنندگان به شماره P-OE-4-34/1
9- تغييرات: بازنگري صفر

1-هدف: هدف از تهيه اين دستورالعمل تعيين وظايف كليه پرسنل در زمينه «ايمني، بهداشت و محيط زيست» مي باشد ایزو
2-دامنه كاربرد: دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه قسمتهاي شركت و پرسنل آنها مي باشد ایزو
3- مراجع: استاندارد ISO14001:2004 – OHSAS 18001:1999
4- تعاريف: كليه تعاريف مندرج در اين دستورالعمل مطابق با تعاريف مندرج در استانداردهاي فوق مي باشد ایزو
5- روش اجرا و مسئوليتها:
كليه پرسنل شركت ملزم به آشنائي با وظايف و دستورالعملهاي ايمني، بهداشت و محيط زيست و اجراي ان مي باشند ایزو نظارت بر اجراي دستورالعملها در مرحله اول به عهده مدير/ سرپرست واحد و در مجموع نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل به عهده سرپرست ايمني و بهداشت مي باشد ایزو
روش اجرا و دستورالعملها به صورت مجزا براي كليه واحد هاي كارخانه صادر شده و پيوست دستورالعمل مي باشند ایزو
6- سوابق: كليه سوابق اين دستورالعمل مطابق با روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق نگهداري مي شود ایزو
7- مستندات: روش اجرايي كنترل عمليات به شماره P-OE-4-05/1
8- پيوستها: ندارد ایزو
9- تغييرات: بازنگري صفر

1- محوطه رستوران و کلیه تجهیزات از قبیل کابینت ها ، یخچال ، میز وصندلی ها بایستی به صورت روزانه نظافت شوند ایزو
2- پرسنل شاغل در رستوران بایستی دارای کارت بهداشت صادره از مرکز بهداشت باشند ایزو
3- رعایت نظافت فردی از قبیل کوتاه نگه داشتن مووناخن و سایر موازین بهداشتی برای پرسنل رستوران الزامی است ایزو
4- استفاده از روپوش ، شلواروکلاه برای شاغلین الزامی است ایزو
5- نظافت و شستشوی ، روپوش ، شلوار و کلاه به صورت مرتب رعایت‌گردد ایزو
6- در صورت بروز هر گونه حادثه از جمله بریدگی انگشت دست از آماده سازی و توزیع مواد غذایی تا زمانی که محل به طور کامل پانسمان گردد ، خودداری شود ایزو
7- استعمال دخانیات توسط کلیه پرسنل کارخانه در رستوران مطلقاً ممنوع می باشد ایزو
8- حضور کلیه پرسنل کارخانه در محل رستوران جهت صرف غذا با لباس کار و یا پوشش نامناسب از جمله زیرپوش اکیداً ممنوع می باشد ایزو
9- بررسی تاریخ انقضای مواد غذایی الزامی است ایزو
10- كنترل دماي يخچال به صورت روزانه به عهده شاغلين در قسمت رستوران مي باشد ایزو
11- شستشوي كامل و صحيح ليوان ، قاشق و چنگال ها و ظروف مراعات گردد ایزو
12- مواد غذايي و مواد شوينده به هيچ عنوان در كنار هم انبار نشوند ایزو
13- وسايل نظافتي رستوران فقط مختص به اين قسمت باشد ایزو
14- محل نگهداري مواد غذايي و شوينده تقريباً ثابت و مشخص باشند ایزو
15- بست هاي اجاق گاز از نظر نشت گاز كنترل شود ایزو
16- در مصرف آب براي شستشو ( محوطه – ظرفشويي و … ) صرفه جويي شود ایزو
17- هنگام روشنايي طبيعي مناسب ، در مصرف برق ( روشنايي مصنوعي ) صرفه جويي گردد ایزو
18- در مصرف گاز حتي الامكان صرفه جويي شود و از روشن نگه داشتن بي مورد اجاق گاز خودداري شود ایزو
19- زباله هاي غذايي تفكيك شده و در محل مناسب جمع آوري گردد ایزو
20- هنگام نظافت و شستشو با مواد شوينده و ضد عفوني كننده از وسايل حفاظت فردي مناسب از جمله ماسك ، دستكش ، پيش بند استفاده شود ایزو
21- تحويل غذا به خارج از رستوران ممنوع مي باشد ایزو
22- وظيفه اي كه به شما محول گرديده انجام دهيد و از دخالت در امور ديگر همكاران پرهيز نمائيد ایزو
23- با انجام به موقع دستورات مافوق شايستگي و علاقه خود را در محيط كار نشان دهيد ایزو
24- در نگهداري و حفظ ابزار و ماشين آلاتي كه در اختيار شماست كوشا باشيد ایزو
25- هرگز از ابزار معيوب و نامناسب استفاده ننمائيد ایزو
26- پس از اتمام كار ابزار و ادوات و ساير اشياء اضافي را از محوطه برداشته و محل كار را دائماً پاك و تميز نگهداريد ایزو
27- درصورت مشاهده مخاطراتي از قبيل آتش سوزي مراتب را سريعاً به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد ایزو
28- عدم توجه به خطرات احتمالي ممكن است باعث بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار گردد ایزو
29- سعي كنيد در تمام اوقات با رعايت ايمني و بهداشت كار حافظ جان خود و ديگران باشيد ایزو
30- نگهداري صحيح وسايل حفاظت فردي طبق دوره هاي زماني اعلام شده از طريق واحد ايمني و بهداشت و همچنين نظافت روزانه آنها، از وظايف كليه پرسنل واحد مي باشد ایزو
31- كپسولهاي اطفاي حريق بايستي در محل مشخص شده نصب شده باشند ایزو

1- هنگام جابجایی وحمل قطعات سنگین اصول نحوه ی صحیح حمل بار رعایت گردد ایزو
2- هنگام کار یا نظافت در مناطق خطرناك و شرايط اضطراري « مجوز ايمني انجام كار » از واحد ايمني و بهداشت اخذ گردد ایزو
3- در اماکنی که خطر برق گرفتگی وجود دارد موازین ایمنی مراعات گردد ایزو
4- هنگام جاروکشی محوطه از ماسک تنفسی استفاده شود ایزو
5- هنگام شست وشو و نظافت با مواد شوینده و ضد عفونی کننده از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود ایزو
6- هنگام کار در مناطق مختلف با توجه به عوامل زیان آور آن قسمت از وسایل حفاظت فردی مورد نیاز استفاده شود ایزو
7- زباله ها به صورت تفکیکی در محل مشخص شده جمع آوری شود ایزو
8- در مصرف آب هنگام نظافت سرویس بهداشتی ، حمام ،آبدارخانه و محوطه صرفه جویی گردد ایزو
9- در مصرف آب برای باغبانی صرفه جویی و از رها کردن شیلنگ آب در محل خودداری شود ایزو
10- از ريختن آب حاوي شوينده ها به فضاي سبز خودداري شود ایزو
11- هنگام روشنايي طبيعي مناسب ، در مصرف برق ( روشنايي مصنوعي ) صرفه جويي شود ایزو ( بخصوص در قسمت هاي رختكن ، حمام ، توالت )
12- وظيفه اي كه به شما محول گرديده انجام دهيد و از دخالت در امور ديگر همكاران پرهيز نمائيد ایزو
13- با انجام به موقع دستورات مافوق شايستگي و علاقه خود را در محيط كار نشان دهيد ایزو
14- در نگهداري و حفظ ابزار و ماشين آلاتي كه در اختيار شماست كوشا باشيد ایزو
15- هرگز از ابزار معيوب و نامناسب استفاده ننمائيد ایزو
16- پس از اتمام كار ابزار و ادوات و ساير اشياء اضافي را از محوطه برداشته و محل كار را دائماً پاك و تميز نگهداريد ایزو
17- درصورت مشاهده مخاطراتي از قبيل آتش سوزي مراتب را سريعاً به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد ایزو
18- عدم توجه به خطرات احتمالي ممكن است باعث بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار گردد ایزو
19- سعي كنيد در تمام اوقات با رعايت ايمني و بهداشت كار حافظ جان خود و ديگران باشيد ایزو
20- نگهداري صحيح وسايل حفاظت فردي طبق دوره هاي زماني اعلام شده از طريق واحد ايمني و بهداشت و همچنين نظافت روزانه آنها، از وظايف كليه پرسنل واحد مي باشد ایزو
21- كپسولهاي اطفاي حريق بايستي در محل مشخص شده نصب شده باشند ایزو

1-هنگام كار در محيط پر سرو صدا استفاده از گوشي الزامي است ایزو
2-هنگام جوشكاري از ماسك جوشكاري ( نقاب صورت ) و ماسك تنفسي استفاده شود ایزو
3-هنگام كار در محيط آلوده ( گردو غبار – بخارات اسيدي ) از ماسك تنفسي استفاده شود ایزو
4-هنگام انجام كار درارتفاع از كمربند ايمني استفاده شود ایزو
5-جهت جلوگيري از پرتاب براده يا پليسه به چشم از عينك حفاظتي استفاده شود ایزو
6-هنگام كار و تماس با سطوح داغ ، برنده ، روغني و اسيدي از دستكش مناسب استفاده شود ایزو
7-هنگام كار در قسمتهاي مختلف كارخانه بسته به نوع كار و عوامل زيان آور محيط كار از وسايل حفاظت فردي مناسب استفاده گردد ایزو
8-پرسنل واحد ملزم به دريافت « مجوز ايمني جهت انجام كار » در مورد كارهاي اضطراري و خطرناك مي باشند ایزو
9-كپسولهاي گاز يا هوا بايستي داراي شلنگ ، بست و مانومتر سالم باشند ایزو
10-پرسنل تأسيسات هنگام تخليه اسيد ملزم به استفاده از وسايل حفاظت فردي بخصوص لباس و دستكش ضد اسيد ، ماسك تنفسي و عينك حفاظتي هستند ایزو
11-بررسي شلنگها و كوپلينگهاي مورد استفاده در تخليه اسيد از نظر پارگي و نشتي الزامي است ایزو
12-براي انجام تعميرات و بخصوص جوشكاري در داخل مخازن سوخت ، قبل از شروع كار ، داخل مخازن به خوبي نظافت شوند ایزو
13-هنگام كار با پشم شيشه رعايت ملاحظات ايمني و بهداشت براي جلوگيري از تماس ريوي و پوستي با آن الزامي است ایزو
14-هنگام كار و تماس با روغنهاي صنعتي و بخصوص روغن ترانس رعايت موارد ايمني و استفاده از وسايل حفاظت فردي بخصوص ماسك و دستكش الزامي است ایزو
15-درصورت چرب و روغني بودن دست و صورت يا بدن از آب گرم و صابون استفاده شود ایزو استفاده از ساير شوينده ها چون تينر ، وايتكس و … مجاز نمي باشد ایزو
16-پمپ اسيد انبار اسيد از نظر نشتي بازديد و بررسي شود ایزو
17-نشتي روغن در پمپ مازوت انبار اسيد بازديد و بررسي شود ایزو
18-هنگام كار با مته از لباسهاي گشاد و دستكش استفاده نشود ایزو حتي المكان از پيراهن آستين كوتاه استفاده شود ایزو
19-ابزار كار ، قطعات و دستگاهها بايد به صورت منظم و در محل مشخص و ثابت قرار گيرند ایزو
20- بسته به ابزار كار ، محل ونوع كار اصول ارگونومي مراعات گردد ایزو
21-هنگام جابجايي و حمل قطعات سنگين اصول صحيح حمل بار را رعايت نماييد ایزو
22-از خوردن ، آشاميدن و استعمال دخانيات در محيط كار اكيداً خودداري شود ایزو
23-در مصرف آب كارگاه تعميرات صرفه جويي شود ایزو
24-هنگام روشنايي طبيعي مناسب كارگاه تعميرات ، در مصرف برق ( روشنايي مصنوعي ) صرفه جويي شود ایزو
25-زباله ها به صورت تفكيكي در محل مشخص شده جمع آوري شود ایزو
26-به هيچ عنوان با دست چرب و روغني كپسول اكسيژن را باز نكنيد ایزو
27-از باز گذاشتن درب مخازن اسيد جداً خودداري شود ایزو
28-كپسولهاي محتوي گاز استيلن را بايد هميشه به طور قائم روي زمين قرار داد و مانع واژگون شدن آن گرديد ایزو
29-كپسول استيلن نبايد در معرض اشعه خورشيد و يا حرارت قرار گيرد زيرا در اثر حرارت استيلن تجزيه شده و فشار درون كپسول را زياد كرده و خطر انفجار دارد ایزو
30-باز كردن ناگهاني شير كپسول اكسيژن مي تواند موجب سوختن شير تقليل فشار گردد ایزو
31-لوله هاي گاز استيلن نبايد از مس يا برنج ساخته شده باشد ایزو
32-قطعات لوله گاز استيلن را بوسيله بست اتصال به يكديگر محكم نموده تا از هم جدا نشود و مشعل را به طريق صحيح روشن و خاموش كنيد تا شعله پس نزند ایزو
33-لوله هاي گاز قابل اشتعال را نبايد بدون حفاظ محكم روي كف گذرگاه وسايل نقليه قرار داد ایزو
34-هنگام جوشكاري در يك مخزن فلزي كوچك دميدن گاز اكسيژن به منظور تهويه به علت خطر حريق ممنوع است ایزو
35-وظيفه اي كه به شما محول گرديده انجام دهيد واز دخالت در امور ديگر همكاران پرهيز نماييد ایزو
36-سعي كنيد در تمام اوقات بارعايت ايمني و بهداشت كار حافظ جان خود و ديگران باشيد ایزو
37-با انجام به موقع دستورات مافوق شايستگي و علاقه خود را درمحيط كارنشان دهيد ایزو
38-در نگهداري و حفظ ابزار و ماشين آلاتي كه دراختيار شماست كوشا باشيد ایزو
39-عدم توجه به خطرات احتمالي ممكن است باعث بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار گردد ایزو
40-هرگز از ابزار معيوب و نا مناسب استفاده ننماييد ایزو
41-پس از اتمام كار ابزار و ادوات و ساير اشياء اضافي را از محوطه برداشته و محل كار را دائماً پاك و تميز نگهداريد ایزو
42-درصورت مشاهده مخاطراتي از قبيل آتش سوزي مراتب را سريعاً به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد ایزو
43- كابل هاي بالابر بايستي به صورت منظم بازديد شده و هنگام استفاده از بالابر حتماً پايه ها را كاملاً محكم قفل نماييد ایزو
44-نگهداري صحيح وسايل حفاظت فردي طبق دوره هاي زماني اعلام شده از طريق واحد ايمني و بهداشت و همچنين نظافت روزانه آنها، از وظايف كليه پرسنل واحد مي باشد ایزو
45- كپسولهاي اطفاي حريق بايستي در محل مشخص شده نصب شده باشند ایزو

1- هنگام رفت و آمد به اتاقهای ترانس و پاساژ در مورد پاگیری آستانه پایین درب احتیاط شود ایزو
2- هنگام تعویض تپ رکتی فایر 1و 2 ، در مورد برقراری اتصال پس ولتاژ احتیاط شود ایزو
3- هنگام کار در بالای رکتی فایر 1و2، از قرار دادن پا بالای محل شینه ی خروجی کلید با در پوش خودداری شود ایزو
4- هنگام تعمیرات داخل جعبه ورودی – خروجی کلید اصلی ازصفحات مسی بدون عایق حاوی برق سه فاز مراقبت شود ایزو
5- هنگام تعمیرات برق از تماس بدن ودست با روغن ترانس خودداری شود ایزو
6- احتياط لازم هنگام نظافت محوطه ترانس جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی در اثر وجود کابلهاو ورق های حاوی برق سه فاز صورت گیرد ایزو
7- برای نظافت محوطه کلیه اتاق های برق به هیچ عنوان از آب استفاده نشود ایزو
8- هنگام تعمیرات دژنکتور به علت نزدیک بودن دژنکتور و شینه ها احتیاط لازم در مورد خطر برق گرفتگی صورت پذیرد ایزو
9- از کارکردن با قطعه یا دستگاهی که اطلاعات کافی در مورد آن موجود نباشد خودداری شود ایزو
10- هنگام کار با دستگاه های برقی حتماً تابلوی اصلی را خاموش کرده و جهت جلوگیری از روشن کردن دستگاه توسط سایرین اطلاع رسانی به طرق مختلف و مطمئن از جمله نصب قفل یا تابلو ، انجام شود ایزو
11- هنگام تنظیم رله به علت برق موجوددرشینه ها احتیاط شود ایزو
12- هنگام رفت و آمد در داخل کانال احتیاط لازم در مورد کابلهای برق زیر تابلو ها صورت پذیرد ایزو
13- کار در مناطق خطرناک بایستی با هماهنگی سرپرست مربوطه و سرپرست ایمنی و بهداشت و اخذ فرم « مجوز ايمني انجام كار » صورت پذیرد ایزو
14- در هنگام کار از وسایل حفاظت فردی مناسب ازقبیل چوب ارت ، کفش ایمنی ارت دار ( مخصوص برق) و دستکش فشار قوی استفاده شود ایزو
15- قبل از كار با دستکش فشار قوی بایستی به تاریخ مصرف آن و عدم وجود سوراخ در دستکش بررسی شود ایزو
16- هنگام روشنایی طبیعی مناسب در مصرف برق ( روشنایی مصنوعی ) در اتاق های ترانس ، پاساژ و MCCصرفه جویی شود ایزو
17- خرده سیم ها تفکیک و جمع آوری شود ایزو
18- وظيفه اي كه به شما محول گرديده انجام دهيد و از دخالت در امور ديگر همكاران پرهيز نمائيد ایزو
19- با انجام به موقع دستورات مافوق شايستگي و علاقه خود را در محيط كار نشان دهيد ایزو
20- در نگهداري و حفظ ابزار و ماشين آلاتي كه در اختيار شماست كوشا باشيد ایزو
21- هرگز از ابزار معيوب و نامناسب استفاده ننمائيد ایزو
22- پس از اتمام كار ابزار و ادوات و ساير اشياء اضافي را از محوطه برداشته و محل كار را دائماً پاك و تميز نگهداريد ایزو
23- درصورت مشاهده مخاطراتي از قبيل آتش سوزي مراتب را سريعاً به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد ایزو
24- عدم توجه به خطرات احتمالي ممكن است باعث بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار گردد ایزو
25- سعي كنيد در تمام اوقات با رعايت ايمني و بهداشت كار حافظ جان خود و ديگران باشيد ایزو
26- نگهداري صحيح وسايل حفاظت فردي طبق دوره هاي زماني اعلام شده از طريق واحد ايمني و بهداشت و همچنين نظافت روزانه آنها، از وظايف كليه پرسنل واحد مي باشد ایزو
27- كپسولهاي اطفاي حريق بايستي در محل مشخص شده نصب شده باشند ایزو

1- هنگام جابجایی مواد ، اصول صحیح نحوه ی حمل رعایت شود ایزو
2-هنگام کار در کنار نوار نقاله ها ،نکات ایمنی جهت جلوگیری از گیر کردن لباس و اعضاي بدن در مسیر نوار نقاله یا غلطک ها رعایت گردد ایزو
3-هنگام جمع آوری کیسه ها ، آنها مرتب شده و درمحل مشخص قرارگیرند ایزو
4-هنگام رفت و آمد در داخل سالن احتیاط لازم جهت جلوگیری از برخورد با وسیله نقلیه سنگین صورت پذیرفته و شاغلین در محل بارگیری درمحل مناسب قرارگیرند ایزو
5- در چیدمان کیسه ها و بشکه ها دقت کرده و کیسه های سنگین در محل ایمن قرار گیرند ایزو
6- از خوردن ، آشامیدن و استعمال دخانیات در محیط کار اکیداً خودداری شود ایزو
7- در هنگام کار از وسایل حفاظت فردی ازقبیل ماسک تنفسی ، عینک ، دستكش ، لباس کار و كلاه و کفش ایمنی استفاده گردد ایزو
8- هنگام روشنایی طبیعی مناسب ، در مصرف برق ( روشنایی مصنوعی ) صرفه جویی شود ایزو
9-وظيفه اي كه به شما محول گرديده انجام دهيد و از دخالت در امور ديگر همكاران پرهيز نمائيد ایزو
10-با انجام به موقع دستورات مافوق شايستگي و علاقه خود را در محيط كار نشان دهيد ایزو
11-در نگهداري و حفظ ابزار و ماشين آلاتي كه در اختيار شماست كوشا باشيد ایزو
12-هرگز از ابزار معيوب و نامناسب استفاده ننمائيد ایزو
13- پس از اتمام كار ابزار و ادوات و ساير اشياء اضافي را از محوطه برداشته و محل كار را دائماً پاك و تميز نگهداريد ایزو
14- درصورت مشاهده مخاطراتي از قبيل آتش سوزي مراتب را سريعاً به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد ایزو
15-عدم توجه به خطرات احتمالي ممكن است باعث بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار گردد ایزو
16- سعي كنيد در تمام اوقات با رعايت ايمني و بهداشت كار حافظ جان خود و ديگران باشيد ایزو
17-نگهداري صحيح وسايل حفاظت فردي طبق دوره هاي زماني اعلام شده از طريق واحد ايمني و بهداشت و همچنين نظافت روزانه آنها، از وظايف كليه پرسنل واحد مي باشد ایزو
18- كپسولهاي اطفاي حريق بايستي در محل مشخص شده نصب شده باشند ایزو

1-هنگام توزين و جابجايي بشكه ها يا كيسه هاي مواد شيميائي از ماسك تنفسي، عينك و دستكش مناسب استفاده شود ایزو
2-در شرايط اضطراري و حوادث ناشي از مواد شيميائي به برگه هاي MSDS مواد شيميائي الصاقي در محل توجه شود ایزو
3- انبار كردن پر منگنات پتاسيم، پودر روي، كيسه هاي بيگ بگ، رنگهاي مختلف، تينر و روغن، سيلندرهاي مختلفي همچون استيلن، هوا، كپسول گاز و … در كنار هم به علت خطرات انفجار و آتش سوزي ممنوع مي باشد ایزو
4-فاصله بين دو ماده اوليه مجاور هم بايستي رعايت شود ایزو
5-چيدمان بشكه ها و كيسه هاي مواد مختلف بايد حالت شيبدار و صعودي داشته باشد ایزو( با ارتفاع مطمئنه )
6-در صورت چيدمان نا مناسب و غير ايمن مواد، بارگيري با ليفتراك مجاز نميباشد ایزو
7- مواد غذايي، بهداشتي و شوينده بايد در مكان مناسب، خشك و خنك نگهداري شوند ایزو
8- قرار گرفتن پرمنگنات پتاسيم و گليسيرين در كنار هم به علت خطر آتش سوزي ممنوع ميباشد ایزو
9- هنگام برداشتن يا قرار دادن قطعه يا ابزاري در قفسه هاي بالايي انبار، از مناسب و ايمن بودن محل قطعه اطمينان حاصل شود ایزو
10-قوطي يا محفظه مواد مختلف بايستي نشان دهنده محتويات آن باشد ایزو از نگهداري مواد مختلف در ساير ظروف خود داري شود ایزو
11-هنگام جابجايي و حمل قطعات سنگين اصول صحيح حمل بار مراعات شود ایزو
12- استفاده از وسايل حفاظت فردي بسته به نوع كار و يا مواد مختلف الزامي است ایزو (بخصوص كفش ايمني به صورت دائم)
13-در مصرف آب صرفه جويي شود ایزو
14- هنگام روشنايي طبيعي مناسب، در مصرف برق (روشنائي طبيعي) صرفه جوئي شود ایزو
15- زباله ها به صورت تفكيكي و در محل مشخص شده جمع اوري شود ایزو
16- از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات در محيط كار اكيداً خودداري شود ایزو
17- به هيچ عنوان با دست چرب و روغني كپسول اكسيژن را باز نكنيد ایزو
18- وظيفه اي كه به شما محول گرديده انجام دهيد و از دخالت در امور ديگر همكاران پرهيز نمائيد ایزو
19-با انجام به موقع دستورات مافوق شايستگي و علاقه خود را در محيط كار نشان دهيد ایزو
20-در نگهداري و حفظ ابزار و ماشين آلاتي كه در اختيار شماست كوشا باشيد ایزو
21-هرگز از ابزار معيوب و نامناسب استفاده ننمائيد ایزو
22- پس از اتمام كار ابزار و ادوات و ساير اشياء اضافي را از محوطه برداشته و محل كار را دائماً پاك و تميز نگهداريد ایزو
23- درصورت مشاهده مخاطراتي از قبيل آتش سوزي مراتب را سريعاً به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد ایزو
24-عدم توجه به خطرات احتمالي ممكن است باعث بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار گردد ایزو
25- سعي كنيد در تمام اوقات با رعايت ايمني و بهداشت كار حافظ جان خود و ديگران باشيد ایزو
26- نگهداري صحيح وسايل حفاظت فردي طبق دوره هاي زماني اعلام شده از طريق واحد ايمني و بهداشت و همچنين نظافت روزانه آنها، از وظايف كليه پرسنل واحد مي باشد ایزو
27- كپسولهاي اطفاي حريق بايستي در محل مشخص شده نصب شده باشند ایزو

1-از افزودن آب به اسيد جداً خودداري شود ایزو‌( هميشه اسيد را به آرامي بر روي آب بريزيد ایزو)
2-براي كليه نمونه بردارها از پوار استفاده شود ایزو
3-تهيه اسيد و انجام آزمايشهاي مختلفي چون تست كادميوم ، تست وجود نيكل در داخل محلول ، آناليز كنسانتره ، تست وجود كبالت با استفاده از رنگ سنجي ، اندازه گيري آلومينيوم درنمونه ، آناليز شمش و ورق روي ، اندازه گيري آلومينيوم و … حتماً زير هود انجام گيرد ایزو
4-محل قرار گيري نمونه هاي اسيد مشخص و ثابت باشد ایزو
5-هنگام نمونه گيري هاي مختلف چون خاك معدني قبل از ورود و بعد از خردايش ، خاك مصرفي ، محلولهاي توليد ، كيك ليچ ، ورق ، سرباره ريخته گري ، مواد اوليه ، پودرروي ، نيكل و كبالت ، ورق و شمش روي بسته به محل كار و عوامل زيان آور محيط از وسايل حفاظت فردي مناسب استفاده شود ایزو
6-هنگام نمونه گيري اسيد ، استفاده از دستكش ضد اسيد ، عينك حفاظتي و ماسك تنفسي الزامي است ایزو
7-استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب در آزمايشگاه بخصوص روپوش سفيد الزامي است ایزو
8-هنگام نمونه برداريهاي گوناگون و انجام فعاليتهاي روزمره اصول صحيح ارگونومي رعايت شود ایزو
9-مواد شيميايي مختلف درمحل مشخص چيده شده و پس از پايان كار در محل خود قرار گيرد ایزو
10-از وسايل آزمايشگاهي شيشه اي داراي تَرَك و يا پريدگي گوشه استفاده نشود ایزو
11-زباله هاي كاغذ صافي همراه با رسوبات در ظرف مخصوص جمع آوري گردد ایزو
12-درمصرف آب جهت مصارف روزمره و نظافت و شستشوي محوطه آزمايشگاه صرفه جويي شود ایزو
13-هنگام روشنايي طبيعي مناسب آزمايشگاه ، درمصرف برق ( روشنايي طبيعي ) صرفه جويي شود ایزو
14-از خوردن ، آشاميدن و استعمال دخانيات درمحيط كار اكيداً خودداري شود ایزو
15-درنگهداري وحفظ ابزار و ماشين آلاتي كه دراختيار شماست كوشا باشيد ایزو
16-عدم توجه به خطرات احتمالي ممكن است باعث بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كارگردد ایزو
17-وظيفه اي كه به شما محول گرديده انجام دهيد و از دخالت درامور ديگران پرهيز نماييد ایزو
18-سعي كنيد درتمام اوقات با رعايت ايمني و بهداشت كار حافظ جان خود وديگران باشيد ایزو
19-با انجام به موقع دستورات مافوق شايستگي و علاقه خود را در محيط كار نشان دهيد ایزو
20-هرگز از ابزار معيوب و نامناسب استفاده ننمائيد ایزو
21- پس از اتمام كار ابزار و ادوات و ساير اشياء اضافي را از محوطه برداشته و محل كار را دائماً پاك و تميز نگهداريد ایزو
22- درصورت مشاهده مخاطراتي از قبيل آتش سوزي مراتب را سريعاً به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد ایزو
23-نگهداري صحيح وسايل حفاظت فردي طبق دوره هاي زماني اعلام شده از طريق واحد ايمني و بهداشت و همچنين نظافت روزانه آنها، از وظايف كليه پرسنل واحد مي باشد ایزو
24- كپسولهاي اطفاي حريق بايستي در محل مشخص شده نصب شده باشند ایزو

1- هنگام بازدید از قسمتهای مختلف کارخانه از وسایل حفاظت فردی مناسب با آن واحد استفاده شود ایزو
2- هنگام اطفای حریق با خاموش کننده CO2 احتیاط لازم در زمینه پیشگیری از مسمومیت با CO2 اعمال شود ایزو
3- موارد ایمنی مربوط به هر واحد از اماکن کارخانه مراعات شود ایزو
4- هنگام پانسمان و کمک های اولیه جهت جلوگیری از سرایت بیماری هایی چون : ایدز ، هپاتیت ، بیماری های ویروسی ، قارچی و … موازین بهداشتی رعایت شود ایزو
5- زباله های عفونی حاصل از پانسمان و کمک های اولیه جدا از سایر زباله ها جمع آوری گردد ایزو
6- هنگام روشنایی طبیعی مناسب ،در مصرف برق ( روشنایی مصنوعی ) صرفه جویی شود ایزو
7- در مصرف آب جهت امور روزمره صرفه جویی شود ایزو
8- چرب و روغنی شدن مانومتر کپسول اکسیژن مطلقاً ممنوع است ایزو
9- وظيفه اي كه به شما محول گرديده انجام دهيد و از دخالت در امور ديگر همكاران پرهيز نمائيد ایزو
10- با انجام به موقع دستورات مافوق شايستگي و علاقه خود را در محيط كار نشان دهيد ایزو
11- در نگهداري و حفظ ابزار و ماشين آلاتي كه در اختيار شماست كوشا باشيد ایزو
12- هرگز از ابزار معيوب و نامناسب استفاده ننمائيد ایزو
13- پس از اتمام كار ابزار و ادوات و ساير اشياء اضافي را از محوطه برداشته و محل كار را دائماً پاك و تميز نگهداريد ایزو
14- درصورت مشاهده مخاطراتي از قبيل آتش سوزي مراتب را سريعاً به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد ایزو
15- عدم توجه به خطرات احتمالي ممكن است باعث بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار گردد ایزو
16- سعي كنيد در تمام اوقات با رعايت ايمني و بهداشت كار حافظ جان خود و ديگران باشيد ایزو
17- نگهداري صحيح وسايل حفاظت فردي طبق دوره هاي زماني اعلام شده از طريق واحد ايمني و بهداشت و همچنين نظافت روزانه آنها، از وظايف كليه پرسنل واحد مي باشد ایزو
18- كپسولهاي اطفاي حريق بايستي در محل مشخص شده نصب شده باشند ایزو

1- از کار کردن مداوم با کامپیوتر خودداری نمایید ایزو
2- هنگام نشستن در پشت میز در حالت عادی و هنگام کار با کامپیوتر اصول ارگونومی ( طریقه صحیح نشستن در صندلی و انجام کار ) را مراعات نمایید ایزو
3- هنگام روشنایی طبیعی مناسب ، در مصرف برق( روشنایی مصنوعی ) صرفه جویی شود ایزو
4- هنگامی که نیاز به کار با کامپیوتر نیست ، دستگاه خاموش گردد ایزو
5- زباله ها تفکیک شده و بخصوص زباله های کاغذی جداگانه جمع آوری شود ایزو کاغذهای یک رو سفید نیز جداگانه جمع آوری و مورد استفاده قرار گیرد ایزو
6- وظيفه اي كه به شما محول گرديده انجام دهيد و از دخالت در امور ديگر همكاران پرهيز نمائيد ایزو
7- با انجام به موقع دستورات مافوق شايستگي و علاقه خود را در محيط كار نشان دهيد ایزو
8- در نگهداري و حفظ ابزار و ماشين آلاتي كه در اختيار شماست كوشا باشيد ایزو
9- هرگز از ابزار معيوب و نامناسب استفاده ننمائيد ایزو
10- پس از اتمام كار ابزار و ادوات و ساير اشياء اضافي را از محوطه برداشته و محل كار را دائماً پاك و تميز نگهداريد ایزو
11- درصورت مشاهده مخاطراتي از قبيل آتش سوزي مراتب را سريعاً به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد ایزو
12- عدم توجه به خطرات احتمالي ممكن است باعث بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار گردد ایزو
13- سعي كنيد در تمام اوقات با رعايت ايمني و بهداشت كار حافظ جان خود و ديگران باشيد ایزو
14- كپسولهاي اطفاي حريق بايستي در محل مشخص شده نصب شده باشند ایزو

1-حتماً ازماسک تنفسی در ورودی خاک به لیچ اول استفاده شود ایزو
2-هنگام پاکسازی فیلترهای لیچ ، جداسازی لجن از فیلتر کبالت و نیکل حتماً از عینک ضد حلال استفاده شود ایزو
3-درمحل انبار آهک از ماسک تنفسی و عینک استفاده شود ایزو
4-هنگام جابجایی بشکه های پرمنگنات اصول صحیح حمل بار رعایت‌شود ایزو
5-هنگام نظافت داخل مخزن لیچ ،کلید اصلی کارکرد پروانه ها به طور اطمینان بخشی خاموش شده و اطلاعیه ای جهت جلوگیری ازراه اندازی آن درمحل نصب شود ایزو
6-از خوردن ، آشامیدن و استعمال دخانیات درمحیط کار اکیداً خودداری شود ایزو
7-در هنگام کار از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده گردد ایزو
8-هنگام نظافت محوطه بالا و پایین لیچ های محلول سازی درمصرف آب صرفه جویی شود ایزو
9-هنگام روشنایی طبیعی مناسب ، در مصرف برق ( روشنایی مصنوعی ) صرفه جویی شود ایزو
10-وظيفه اي كه به شما محول گرديده انجام دهيد و از دخالت در امور ديگر همكاران پرهيز نمائيد ایزو
11-با انجام به موقع دستورات مافوق شايستگي و علاقه خود را در محيط كار نشان دهيد ایزو
12-در نگهداري و حفظ ابزار و ماشين آلاتي كه در اختيار شماست كوشا باشيد ایزو
13-هرگز از ابزار معيوب و نامناسب استفاده ننمائيد ایزو
14- پس از اتمام كار ابزار و ادوات و ساير اشياء اضافي را از محوطه برداشته و محل كار را دائماً پاك و تميز نگهداريد ایزو
15- درصورت مشاهده مخاطراتي از قبيل آتش سوزي مراتب را سريعاً به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد ایزو
16-عدم توجه به خطرات احتمالي ممكن است باعث بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار گردد ایزو
17- سعي كنيد در تمام اوقات با رعايت ايمني و بهداشت كار حافظ جان خود و ديگران باشيد ایزو
18- نگهداري صحيح وسايل حفاظت فردي طبق دوره هاي زماني اعلام شده از طريق واحد ايمني و بهداشت و همچنين نظافت روزانه آنها، از وظايف كليه پرسنل واحد مي باشد ایزو
19- كپسولهاي اطفاي حريق بايستي در محل مشخص شده نصب شده باشند ایزو

1- هنگام رفت و آمد در داخل سالن احتیاط لازم در مورد برخورد با لیفتراک صورت پذیرد ایزو
2- هنگام جابجایی و چیدمان شمش های روی ،احتیاط لازم درخصوص جلوگیری از خطر سقوط شمش ها برروی پا صورت پذیرد ایزو
3- هنگام انداختن ورق ها به داخل کوره دقت لازم اعمال شده و درصورت حضور شخص دیگری در محل ، این کار انجام نشود ایزو
4- هنگام انداختن ورق ها به کوره سعی شود شخص حتی الامکان به روشنایی داخل کوره خیره نشود ایزو
5- هنگام آغاز به کار کوره احتیاط لازم در مورد شعله شدید مشعل اعمال شود ایزو
6- هنگام مذاب ریزی درمورد پاشش مذاب دقت شود ایزو
7- هنگام جداکردن شمش از تسمه نقاله احتیاط لازم در زمینه برخورد کاردک با بدن صورت پذیرد ایزو
8- هنگام مذاب ریزی سعی شود از ورود جسم خارجی سرد یا مرطوب به مذاب جلوگیری شود ایزو
9- هنگام تخلیه کوره ، فرمان تخلیه کوره صحیح چرخانده شود ایزو
10- احتياط لازم در خصوص خطر سوختگي ناشي از تماس با شمش هاي داغ صورد پذيرد ایزو
11- هنگام چيدن شمش ها بر روي هم احتياط لازم در زمينه گير كردن دست و انگشتان زير شمشها صورت پذيرد ایزو
12- هنگام تسمه كشي و بسته بندي شمش ها احتياط لازم جهت جلوگيري از بريدگي توسط لبه هاي تيز و برنده تسمه اعمال شود ایزو
13- هنگام حمل و جابجايي دستي شمش ها ، نحوه صحيح حمل بار مراعات شود ایزو
14- هنگام رفت و آمد از پشت مسير حركت قالبها در مورد پاگيري محل عبور كابل برق مراقبت شود ایزو
15- هميشه در مورد فانتال كردن كوره احتياط شود ایزو
16- احتياط لازم هنگام انتقال مذاب از قالبي به قالب ديگر با ملاقه جهت جلوگيري از پايش مذاب صورت پذيرد ایزو
17- از خوردن ، آشاميدن و استعمال دخانيات در محيط كار اكيداً خودداري شود ایزو
18- در هنگام كار از وسايل حفاظت فرد مناسب از قبيل ماسك تنفسي ، نقاب صورت ، كفش ايمني ، دستكش استفاده گردد ایزو
19- در مصرف آب جهت خنك كاري شمش ها صرفه جويي شود ایزو
20- هنگام روشنائي طبيعي مناسب در مصرف برق ( روشنايي مصنوعي ) صرفه جويي شود ایزو
21- وظيفه اي كه به شما محول گرديده انجام دهيد و از دخالت در امور ديگر همكاران پرهيز نمائيد ایزو
22- با انجام به موقع دستورات مافوق شايستگي و علاقه خود را در محيط كار نشان دهيد ایزو
23- در نگهداري و حفظ ابزار و ماشين آلاتي كه در اختيار شماست كوشا باشيد ایزو
24- هرگز از ابزار معيوب و نامناسب استفاده ننمائيد ایزو
25- پس از اتمام كار ابزار و ادوات و ساير اشياء اضافي را از محوطه برداشته و محل كار را دائماً پاك و تميز نگهداريد ایزو
26- درصورت مشاهده مخاطراتي از قبيل آتش سوزي مراتب را سريعاً به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد ایزو
27- عدم توجه به خطرات احتمالي ممكن است باعث بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار گردد ایزو
28- سعي كنيد در تمام اوقات با رعايت ايمني و بهداشت كار حافظ جان خود و ديگران باشيد ایزو
29- نگهداري صحيح وسايل حفاظت فردي طبق دوره هاي زماني اعلام شده از طريق واحد ايمني و بهداشت و همچنين نظافت روزانه آنها، از وظايف كليه پرسنل واحد مي باشد ایزو
30- كپسولهاي اطفاي حريق بايستي در محل مشخص شده نصب شده باشند ایزو

1-پرسنل شاغل در سنگ شكني سنگها با چكش پنوماتيك ملزم به استفاده از وسايل حفاظت فردي بخصوص كفش ايمني، ماسك تنفسي و دستكش مناسب هستند ایزو
2-هنگام تغذيه فيدر با لودر جهت جلوگيري از افتادن قطعه سنگها حتماً از فيدر فاصله بگيريد و استفاده دائم از كلاه ايمني در اين مكان الزامي است ایزو
3-كليه حفاظ هاي وسايل انتقال نيرو از جمله تسمه، فوليها، زنجير چرخها، بلبرينگ ها و … پس از تعميرات و روغنكاي بايستي سريعاً در محل خود نصب گردند ایزو
4-استفاده دائم از وسايل حفاظت فردي بخصوص ماسك تنفسي، كفش و كلاه ايمني الزامي است ایزو
5-هنگام انجام كارهاي تعميراتي همچون جوشكاري، برشكاري، حديده كاي و قلاويز كاري و همچنين استفاده از دريل، فرزدستي و … از وسايل حفاظت فردي مناسب استفاده نماييد ایزو
6- در صورت چرب و روغني بودن دست و صورت يا بدن از آب گرم و صابون استفاده شود ایزو استفاده از ساير شوينده ها همچون تينر و وايتكس و … مجاز نمي باشد ایزو
7-كپسولهاي گاز يا هوا بايستي داراي شيلنگ، بست و مانونتر سالم باشند ایزو
8-به هيچ عنوان با دست چرب و روغني كپسول اكسيژن را باز نكنيد ایزو
9- در مصرف آب صرفه جوئي شود ایزو
10- هنگام روشنايي طبيعي مناسب در مصرف برق (روشنائي طبيعي) صرفه جوئي شود ایزو
11- زباله ها به صورت تفكيكي و در محل مشخص شده جمع آوري شود ایزو
12-از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات در محيط كار اكيداً خودداري شود ایزو
13-هنگام كار در شرايط اضطراري و خطرناك اخذ مجوز ايمني انجام كار از واحد ايمني و بهداشت الزامي است ایزو
14-وظيفه اي كه به شما محول گرديده انجام دهيد و از دخالت در امور ديگر همكاران پرهيز نمائيد ایزو
15-با انجام به موقع دستورات مافوق شايستگي و علاقه خود را در محيط كار نشان دهيد ایزو
16-در نگهداري و حفظ ابزار و ماشين آلاتي كه در اختيار شماست كوشا باشيد ایزو
17-هرگز از ابزار معيوب و نامناسب استفاده ننمائيد ایزو
18- پس از اتمام كار ابزار و ادوات و ساير اشياء اضافي را از محوطه برداشته و محل كار را دائماً پاك و تميز نگهداريد ایزو
19- درصورت مشاهده مخاطراتي از قبيل آتش سوزي مراتب را سريعاً به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد ایزو
20-عدم توجه به خطرات احتمالي ممكن است باعث بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار گردد ایزو
21- سعي كنيد در تمام اوقات با رعايت ايمني و بهداشت كار حافظ جان خود و ديگران باشيد ایزو
22-نگهداري صحيح وسايل حفاظت فردي طبق دوره هاي زماني اعلام شده از طريق واحد ايمني و بهداشت و همچنين نظافت روزانه آنها، از وظايف كليه پرسنل واحد مي باشد ایزو
23- كپسولهاي اطفاي حريق بايستي در محل مشخص شده نصب شده باشند ایزو

1-هدف: هدف از تهيه اين دستور العمل تعيين نحوة تهيه وسايل حفاظت فردي، تأييد و توزيع آنها ميان پرسنل شركت مي باشد ایزو
2-دامنه كاربرد:دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه قسمتهاي شركت و پرسنل آنها و وسايل حفاظت فردي آنها مي باشد ایزو
3- مراجع : استاندارد OHSAS 18001 1999
4- تعاريف: كليه تعاريف مندرج در اين دستور العمل مطابق با تعاريف مندرج در استاندارد فوق مي باشد ایزو
5- روش اجرا و مسئوليتها:
الف) تهيه و تائيد وسايل حفاظت فردي:
واحد انبار با توجه به موجودي و نقطه سفارش خود، در صورت نياز اقدام به صدور و درخواست خريد براي اقلام مورد نياز مي نمايد ایزو پس از ورود موقت اقلام خريداري شده به انبار توسط سرپرست ايمني و بهداشت مورد كنترل قرار گرفته و در صورت تائيد ايشان اقلام توسط انبار تحويل گرفته مي شوند ایزو
تذكر: در صورتي كه اقلامي وجود داشته باشند كه براي اولين بار تقاضا شده اند، پس از تأييد تقاضاي سرپرست واحد، درخواست خريد آنها توسط سرپرست ايمني و بهداشت صادر مي گرد ایزو
ب) توزيع وسايل حفاظت فردي:
سرپرست ايمني و بهداشت با توجه به جداول وسايل حفاظت فردي به شمارهF-OE-4-21/1 براي هر يك از پرسنل كاردكس تحويل وسايل حفاظت فردي به شماره F-OE-4-22/1 تشكيل داده و موارد لازم را درج مي نمايد ایزو
سپس با اخذ امضاء و تحويل فرم دريافت وسايل حفاظت فردي در انبار به شمارة F-OE-4-23/1 پرسنل اقلام مشخص شده را از انبار دريافت مي كنند ایزو
تذكر: در خصوص موارد خاص كه وسايل حفاظت فردي زودتر از زمان تعيين شده مستهلك گردند، پس از تأييد مديريت محترم كارخانه و سرپرست ايمني و بهداشت، به صورت خارج از برنامه به متقاضي تحويل داده ميشود ایزو
6- سوابق : كليه سوابق ناشي از اجراي اين دستور العمل مطابق با روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق نگهداري مي شود ایزو
7- مستندات : روش اجرايي آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري به شماره P-OE-4-03/1
8- پيوست ها :
– جداول وسايل حفاظت فردي به شماره F-OE-4-21/1
– كاردكس تحويل وسايل حفاظت فردي به شماره F-OE-4-22/1
– فرم دريافت وسايل حفاظت فردي از انبار به شماره F-OE-4-23/1
9-تغييرات : بازنگري صفر

1-هنگام بارگیری ورقها پرسنل راهنما درمحوطه ، احتیاط لازم را جهت خطر سقوط داشته باشند ایزو
2-راننده لیفتراک در صورت ثابت نشدن کامل شاخک ها با پالت زیرورق ها مجاز به حمل ورق ها نمی باشد ایزو
3-بازگذاری بیش از حد مجاز ورق ها روی پالت ممنوع است ایزو
4-هنگام پوسته گیری ورقها احتیاط لازم درمورد ضربات کاردک و لبه های تیز و برنده ورق صورت پذیرد ایزو
5-هنگام خارج کردن آندو کاتد از داخل حوضچه ها احتیاط لازم جهت جلوگیری از افتادن آنها بر روی پا صورت پذیرد ایزو
6-هنگام رفت و آمد از کنار مسیر آغاز حرکت اسپنت ، در مورد سرگیری محل احتیاط شود ایزو
7-در هنگام کاراز وسایل حفاظت فردی مناسب از قبیل ماسک تنفسی فیلتردار ، کلاه پارچه ای و دستکش استفاده گردد ایزو
8-از خوردن ، آشامیدن و استعمال دخانیات درمحیط کار اکیداً خودداری شود ایزو
9-هنگام كار اصول صحيح انجام كار و حمل آند ها و كاتد ها را مراعات نماييد ایزو
10- زباله ها به صورت تفكيكي در محل مشخص شده جمع آوري شود ایزو
11-هنگام روشنايي طبيعي مناسب ، در مصرف برق ( روشنايي مصنوعي ) صرفه جويي شود ایزو
12-در مصرف آب جهت نظافت و شستشو صرفه جويي شود ایزو
13-وظيفه اي كه به شما محول گرديده انجام دهيد و از دخالت در امور ديگر همكاران پرهيز نمائيد ایزو
14-با انجام به موقع دستورات مافوق شايستگي و علاقه خود را در محيط كار نشان دهيد ایزو
15-در نگهداري و حفظ ابزار و ماشين آلاتي كه در اختيار شماست كوشا باشيد ایزو
16-هرگز از ابزار معيوب و نامناسب استفاده ننمائيد ایزو
17- پس از اتمام كار ابزار و ادوات و ساير اشياء اضافي را از محوطه برداشته و محل كار را دائماً پاك و تميز نگهداريد ایزو
18- درصورت مشاهده مخاطراتي از قبيل آتش سوزي مراتب را سريعاً به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد ایزو
19-عدم توجه به خطرات احتمالي ممكن است باعث بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار گردد ایزو
20- سعي كنيد در تمام اوقات با رعايت ايمني و بهداشت كار حافظ جان خود و ديگران باشيد ایزو
21-نگهداري صحيح وسايل حفاظت فردي طبق دوره هاي زماني اعلام شده از طريق واحد ايمني و بهداشت و همچنين نظافت روزانه آنها، از وظايف كليه پرسنل واحد مي باشد ایزو
22- كپسولهاي اطفاي حريق بايستي در محل مشخص شده نصب شده باشند ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 105957
نام محصول: پودرآزمایشگاهی اکسید منگنز

مشخصات سازنده / فرستنده:
شرکت: Merck KGaA*64271 Darmstadt*Germany*Tel++49(0)6151 72-2440
نمایندگی محلی: این دسته اطلاعات در برگ اطلاعات ایمنی مربوط به کشور شما آورده شده است ایزو
شماره تماس ضروری: در این خصوص با نمایندگی مرک در کشور خودتان تماس بگیرید ایزو

2 ایزو ترکیب/ اطلاعات عنصر
مترادفها:
دی اکسید منگنز، پیرولوسایت ایزو

شماره ـCAS : 9-13-1313 شماره ضمیمه EC: 025-001-00-3
جرم مولی: 270 ایزو32 شماره EC: 215-202-6
فرمول مولکولی: MnO2

3 ایزو ویژگیهای خطرناک ماده
در صورت استنشاق و یا بلعیدن خطرناک است ایزو

4 ایزو کمکهای اولیه
در صورت استنشاق: تنفس در هوای آزاد ایزو مراجعه به پزشک ایزو
در صورت تماس با پوست: با مقدار زیادی آب بشوئید ایزو لباسهای آغشته به ماده را از تن خارج کنید ایزو
در صورت تماس با چشم: چشمها را باز نگهداشته و با مقدار زیادی آب بشوئید ایزودر صورت نیاز به چشم پزشک مراجعه نمایید ایزو
درصورت بلعیدن ماده: مقدار زیادی آب بنوشید ایزو خود را وادار به استفراغ کنید، به پزشک مراجعه نمایید ایزو

5 ایزو موارد مربوط به اطفاء حریق

وسایل مناسب اطفاء حریق:
بستگی به موادی دارد که در نزدیکی این ماده نگهداری می شوند ایزو

خطرات خاص:
به علت آزاد کردن اکسیژن آتش را گسترده تر می کند ایزو

تجهیزات محافظتی خاص برای اطفاء حریق:
بدون وسایل و تجهیزات کامل اکسیژن تنفسی به هیچ عنوان در محل آتش سوزي نایستید ایزو

سایر اطلاعات:
غیر قابل اشتعال ایزو با آب گازهای فرار متصاعد می کند ایزو با نفوذ در سطح آب و آبهای زیر زمینی از اطفاء حریق با آب جلوگیری می کند ایزو

6 ایزو مواردی که در حوادث می بایست در نظر گرفته شود
پیشگیری های فردی:
از پخش کردن گرد و غبار جلوگیری کنید، غبار ماده رااستنشاق نکنید ایزواز تماس باماده خودداری کنید ایزو
مراحل تمیز کردن/ جذب:
ماده خشک را بردارید ایزو برای مصرف ببرید ایزو منطقه آلوده شده را تمیز کنید ایزو

7 ایزو جابجائی ونگهداری
جابجائی:
مورد دیگری ندارد ایزو

نگهداری:
محیط کاملابسته، خشک، دمای نگهداری محدودیت ندارد ایزو

8 ایزو کنترل پرتو دهی/ محافظت فردی
تجیزات حفاظت فردی:
محافظت تنفسی: در هنگام پخش شدن گرد و غبار ماده در هوا لازم است ایزو
محافظت چشمها: لازم است ایزو
محافظت دستها: لازم است ایزو
لباس محافظ مناسب باید برای محل کار در نظر گرفته شود، که نوع آن بستگی به غلظت و اندازه ماده ای دارد که حمل می شود ایزو مقاوت لباس در مقابل مواد شیمیائی باید از طرف فرستنده لباس تضمین شده باشد ایزو
بهداشت صنعتی:
لباسهای آلوده به این ماده را سریع از تن خارج کنید ایزو ا پس از کاربااین ماده دستها ی خود رابشویید ایزو

9 ایزو امکانات فیزیکی و شیمیائی

شکل: جامد
رنگ: خاکستری یامشکی
بو: بی بو
میزان PH (دمای˚25) دردست نیست
نقطه ذوب: 535˚ c
نقطه جوش: دردست نیست
دمای احتراق: دردست نیست
نقطه اشتعال: دردست نیست
محدودیتهای احتراق: پایین
بالا دردست نیست
دردست نیست
چگالی بخار مرتبط(در دمای ˚20) دردست نیست
چگالی: 5 ایزو03 g/m3
چگالی جرم: 600-800 kg/m3
محلول بودن در آب (در دمای ˚20): نا محلول

10 ایزو ثبات و واکنش دهی

مواردی که بایدازآن اجتناب شود:
اطلاعاتی در دست نیست ایزو
موادی که باید ازآنها دوری شود:
عوامل کاهنده، اسیدهای قوی
محصولات خطرناک تجزیه ماده:
اطلاعاتی در دست نیست ایزو
سایر اطلاعات:
این ماده اکسید کننده قوی می باشد ایزو
11 ایزو اطلاعات سم شناسی

مسموم کنندگی حاد:
LD50(oral,rat):>3478 mg/kg
اطلاعاتی که در اختیار ماست بابرچسب EC مطابقت ندارد ایزو EC جزوه هایی داردکه هنوز منتشر نشده اند ایزو
سایر اطلاعات سم شناسی:
امکاناتی که باید بر اساس ویژگیهای فیزیکی / شیمیائی ماده پیش بینی شود:

در صورت استنشاق: تخریب بافتها ایزو التهاب ریه ایزو
در صورت تماس با پوست: سوزش خفیف ایزو
در صورت تماس با چشم: سوزش خفیف ایزو
در صورت بلعیدن: سوزش رشته های مخاطی دهان، مری معده و مخاط روده ایزو تهوع و استفراغ و درد روده و اسهال
اثرات سیستمی: اختلالات CNS ایزو

سایر نکات:
این ماده در مجاورت سایر مواد شیمیائی باید با دقت حمل شود ایزو

12. اطلاعات اکولوژیکی

اثرات مسموم سازی :
اطلاعات مکفی در دست نمی باشد ایزو
دیگر اطلاعات اکولوژیکی:
درصورتی که ماده با احتیاط حمل شود و با دقت مورد استفاده قرار گیرد مشکلی ندارد ایزو

13. شرایط تحویل و استفاده از ماده

محصول:
قوانین جامعی در EC برای دریافت ومصرف مواد شیمیائی یا پس ماندها آورده نشده است ایزو پس ماندهای شیمیائی عموما به عنوان مواد زائد خاص در نظر گرفته می شوند ایزو دریافت ومصرف مواد در کشورهای عضو EC طبق قوانی و مقررات خاصی آورده شده است ایزو ما توصیه می کنیم با مقامات ذی صلاح یا شرکتهایی که پس ماندهای شیمیائی رابازیافت می کنند تماس گرفته و در این مورد مشورت بگیرید ایزو

بسته بندی:
پس ماندها با پذیرش قوانین رسمی بسته های آلوده کننده همانند خود ماده حمل می شوند ایزو در صورتی که بر اساس قوانین دسته بندی مجزایی انجام نگرفته باشد، بسته هایی که آلاینده نباشند، مانند خود ماده و حمل می شوند و مثل دیگر زباله ها ی خانگی بازیافت می شود ایزو

14. اطلاعات تنظیمی

بر اساس راهنمای EC برچسب گذاری شده است ایزو

نمونه: Xn مضر ایزو
عبارتهای ـ R: 20/22 در صورت بلعیدن و استنشاق خطرناک است ایزو
عبارتهای ـ S: 25 از تماس با چشم خوددراری نمایید ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 105882
نام محصول: هپتاهیدرات سولفات منیزیم خالص

مشخصات سازنده / فرستنده:
شرکت: Merck KGaA*64271 Darmstadt*Germany*Tel++49(0)6151 72-2440
نمایندگی محلی: این دسته اطلاعات در برگ اطلاعات ایمنی مربوط به کشور شما آورده شده است ایزو
شماره تماس ضروری: در این خصوص با نمایندگی مرک در کشور خودتان تماس بگیرید ایزو

2 ایزو ترکیب/ اطلاعات عنصر

مترادفها:
هپتاهیدرات نمک منیزیم اسید سولفوریک، نمک اپسوم، نمک بیتر ایزو

شماره ـCAS : 8-99-10034
جرم مولی: 246 ایزو48 شماره EC: 231-298-2
فرمول مولکولی: MgO4*7H2O

3 ایزو ویژگیهای خطرناک ماده
محصول خطرناکی نیست ایزو

4 ایزو کمکهای اولیه
در صورت استنشاق: تنفس در هوای آزاد ایزو
در صورت تماس با پوست: با آب بشوئید ایزو
در صورت تماس با چشم: با آب بشوئید ایزو
درصورت بلعیدن ماده: در صورت احساس ناخوشی به پزشک مراجعه نمایید ایزو

5 ایزو موارد مربوط به اطفاء حریق

وسایل مناسب اطفاء حریق:
بستگی به موادی دارد که در نزدیکی این ماده نگهداری می شوند ایزو

خطرات خاص:
غیر قابل اشتعال ایزو محاصره آتش می تواند باعث آزاد شدن گازهای خطرناک شود ایزو گازی که در زمان آتش سوزی متصاعد می شود، اسید هیدرو کلریک می باشد ایزو

تجهیزات محافظتی خاص برای اطفاء حریق:
بدون وسایل و تجهیزات کامل اکسیژن تنفسی به هیچ عنوان در محل آتش سوزي نایستید ایزو

سایر اطلاعات:
با آب گازهای فرار متصاعد می کند ایزو با نفوذ در سطح آب و آبهای زیر زمینی از اطفا ءحریق با آب جلوگیری می کند ایزو

6 ایزو مواردی که در حوادث می بایست در نظر گرفته شود
پیشگیری های فردی:
از پخش کردن گرد و غبار جلوگیری کنید، غبار ماده رااستنشاق نکنید ایزو
مراحل تمیز کردن/ جذب:
ماده خشک را بردارید ایزو برای مصرف ببرید ایزو منطقه آلوده شده را تمیز کنید ایزو

7 ایزو جابجائی ونگهداری
جابجائی:
مورد دیگری ندارد ایزو
نگهداری:
محیط کاملابسته، خشک، نگهداری محدودیت ندارد ایزو

8 ایزو کنترل پرتو دهی/ محافظت فردی
تجیزات حفاظت فردی:
محافظت تنفسی: در هنگام پخش شدن گرد و غبار مادهدر هوا لازم است ایزو
محافظت چشمها: لازم است ایزو
محافظت دستها: لازم است ایزو
لباس محافظ مناسب باید برای محل کار در نظر گرفته شود، که نوع آن بستگی به غلظت و اندازه ماده ای دارد که حمل می شود ایزو مقاوت لباس در مقابل مواد شیمیائی باید از طرف فرستنده لباس تضمین شده باشد ایزو
بهداشت صنعتی:
پس از کاربااین ماده دستها ی خود رابشویید ایزو

9 ایزو امکانات فیزیکی و شیمیائی

شکل: جامد
رنگ: بی رنگ
بو: بی بو
میزان PH (50 g/l H2O): 5 ایزو0-8 ایزو2
نقطه ذوب: دردست نیست
نقطه جوش: دردست نیست
دمای احتراق: دردست نیست
نقطه اشتعال: دردست نیست
محدودیتهای احتراق: پایین
بالا دردست نیست
دردست نیست
چگالی بخار مرتبط(در دمای ˚20): دردست نیست
چگالی : 1 ایزو68 g/cm3
چگالی جرم: 900 kg/m3
محلول بودن در آب (در دمای ˚20): 710 g/l
تجزیه حرارتی: >150 ˚ c

10 ایزو ثبات و واکنش دهی

مواردی که بایدازآن اجتناب شود:
گرم کردن ماده ایزو
موادی که باید ازآنها دوری شود:
اطلاعاتی در دسترس نیست ایزو
محصولات خطرناک تجزیه ماده:
در موارد آتش سوزی، به مورد شماره 5 مراجعه شود ایزو

11 ایزو اطلاعات سم شناسی

مسموم کنندگی حاد:
اطلاعات درستی در این زمینه در دست نیست ایزو
سایر اطلاعات سم شناسی:
اثرات سمی تنها در زمانی که میزان زیادی از ماده استفاده شود پیش خواهد آمد ایزو
در صورت بلعیدن: حالت تهوع، استفراغ ایزو با این حال اگر ماده با دقت حمل شود، احتمال خطر بسیار کم است ایزو

سایر نکات:
در هنگام حمل به همراه دیگر مواد شیمیایی باید دقت شود ایزو

12. اطلاعات اکولوژیکی

مسموم سازی محیط:
اطلاعاتی در این خصوص در دست نمی باشد ایزو

دیگر اطلاعات اکولوژیکی:
موارد ذیل د ر مورد ترکیبات منیزیم به کار می روند میزان 100-400 mg/l برای ماهی ها مهلک است ایزو موارد زیر در مورد سولفاتها عمومیت دارد: اثرات بیولوژیکی: از میزان 7 mg/l برای ماهیها مسموم کننده است ایزو برای باکتریها از 2 ایزو5 g/l سمی است ایزو
از ورودماده به آب، فاضلاب و خاک جلوگیری کنید ایزو

13. شرایط تحویل و استفاده از ماده

محصول:
قوانین جامعی در EC برای دریافت ومصرف مواد شیمیائی یا پس ماندها آورده نشده است ایزو پس ماندهای شیمیائی عموما به عنوان مواد زائد خاص در نظر گرفته می شوند ایزو دریافت ومصرف مواد در کشورهای عضو EC طبق قوانی و مقررات خاصی آورده شده است ایزو ما توصیه می کنیم با مقامات ذی صلاح یا شرکتهایی که پس ماندهای شیمیائی رابازیافت می کنند تماس گرفته و در این مورد مشورت بگیرید ایزو

بسته بندی:
پس ماندها با پذیرش قوانین رسمی بسته های آلوده کننده همانند خود ماده حمل می شوند ایزو در صورتی که بر اساس قوانین دسته بندی مجزایی انجام نگرفته باشد، بسته هایی که آلاینده نباشند، مانند خود ماده و حمل می شوند و مثل دیگر زباله ها ی خانگی بازیافت می شود ایزو

14. اطلاعات حمل ماده
در قوانین حمل موضوع خاصی وجود ندارد ایزو

15. اطلاعات تنظیمی

نمونه: ——-
عبارتهای ـ R: ——-
عبارتهای ـ S: ——-

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 106803
نام محصول: 1- نيتروزو 2- نفتول

مشخصات سازنده / فرستنده:
شرکت: Merck KGaA*64271 Darmstadt*Germany*Tel++49(0)6151 72-2440
نمایندگی محلی: این دسته اطلاعات در برگ اطلاعات ایمنی مربوط به کشور شما آورده شده است ایزو
شماره تماس ضروری: در این خصوص با نمایندگی مرک در کشور خودتان تماس بگیرید ایزو

2 ایزو ترکیب/ اطلاعات عنصر

مترادفها:

شماره ـCAS : 9-91-131 شماره EC: 0-043-205
جرم مولی: 17-173
فرمول مولكولي: C10H7NO2

3 ایزو ویژگیهای خطرناک ماده
طبق دستورالعملEEC 67/548 خطري وجوندارد ایزو

4 ایزو کمکهای اولیه
در صورت استنشاق: تنفس در هوای آزاد ایزو
در صورت تماس با پوست: با آب بشوئيد ایزو لباسهای آغشته به ماده را از تن خارج کنید ایزو
در صورت تماس با چشم: چشمها را باز نگهداشته و با آب بشوئید ایزو
درصورت بلعیدن ماده: مقدار زیادی آب بنوشیدوسعي نمائيداستفراغ نماييد ایزو به پزشک مراجعه كنيد ایزو

5 ایزو موارد مربوط به اطفاء حریق
آب ،CO2 ،كف،پودر ایزو
خطرات ويژه:
قابل اشتعال است ایزو

6 ایزو مواردی که در حوادث می بایست در نظر گرفته شود
پیشگیری های فردی:
اجازه ندهيدكه اين ماده واردسيستم فاضلابي شود ایزو
مراحل تمیز کردن/ جذب:
خشک كردن باماده جذب مايعي – محل آلوده راپاك كنيد ایزو

7 ایزو جابجائی ونگهداری
جابجائی:
مورد دیگری ندارد ایزو
نگهداری:
كاملا بسته بندي شده باشد ایزو

8 ایزو کنترل پرتو دهی/ محافظت فردی
تجیزات حفاظت فردی:
محافظت تنفسی: در هنگام پخش شدن بخارات ماده در هوا لازم است ایزو
محافظت چشمها: لازم است ایزو
محافظت دستها: لازم است ایزو
بهداشت صنعتی:
لباسهای آلوده به این ماده را سریع از تن خارج کنید ایزو پس از کاربااین ماده دستها ی خود رابشویید ایزو

9 ایزو امکانات فیزیکی و شیمیائی

شکل: جامد
رنگ: قهوه اي
بو: بي بو
PH: دردست نيست
نقطه ذوب: 107 الي 109 درجه سانتي گراد
نقطه جوش: دردست نیست
دمای احتراق: دردست نیست
نقطه اشتعال: دردست نیست
محدودیتهای احتراق: پایین
بالا دردست نیست
دردست نیست
چگالی نسبي بخار : دردست نيست
فشاربخار: دردست نیست
چگالي حجمي : 590 Kg/m3
حلاليت درآب: 0 ایزو2 g/l
حلاليت دراتانول: 25 g/l

10 ایزو ثبات و واکنش دهی

مواردی که بایداز آن اجتناب شود:
ازجانشين سازي اجتناب شود ایزو
موادی که باید ازآنها دوری شود:
هيچ اطلاعاتي دردست نیست ایزو
محصولات خطرناک تجزیه ماده:
هيچ اطلاعاتي دردست نیست ایزو

11 ایزو اطلاعات سم شناسی

داده هاي كمي برسميت اين ماده دردسترس نمي باشد ایزومحصول بايدبادقت معمل هنگام كارباموادشيميايي عمل شود ایزو

12. اطلاعات اکولوژیکی
هيچ مشكلي زيست محيطي گمان برده نمي شود ایزوزمان جابجايي واستفاده بادقت صورت گيرد ایزو

13. شرایط تحویل و استفاده از ماده

محصول:
هيچ شكل منظمي براي ECدرمنهدم سازي شيميايي ياضايعات وجودندارد ایزوبه طورعمومي ضايعات شيميايي به عنوان ضايعات مخصوص به حساب مي آيند ایزوضايعات دراين نسخه درEC بامقررات خاص اداري آن كشوراجرامي شود ایزوماپيشنهادمي كنيم براي منهدم سازي ضايعات كارخانه هايي كه مي خواهندپيشنهادي درباره چگونگي منهدم سازي ضايعات بدانندبا نمايندگي تماس برقراركنند ایزو

بسته بندی:
پس ماندها با پذیرش قوانین رسمی بسته های آلوده کننده همانند خود ماده حمل می شوند ایزو در صورتی که بر اساس قوانین دسته بندی مجزایی انجام نگرفته باشد، بسته هایی که آلاینده نباشند، مانند خود ماده و حمل می شوند و مثل دیگر زباله ها ی خانگی بازیافت می شود ایزو

14. اطلاعات تنظيمي
برچسب طبق اصول EC علامت : ندارد مراحل S و R : ندارد

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 104439
نام محصول: نيترات نقره تك آبه II براي آناليزACS

مشخصات سازنده / فرستنده:
شرکت: Merck KGaA*64271 Darmstadt*Germany*Tel++49(0)6151 72-2440
نمایندگی محلی: این دسته اطلاعات در برگ اطلاعات ایمنی مربوط به کشور شما آورده شده است ایزو
شماره تماس ضروری: در این خصوص با نمایندگی مرک در کشور خودتان تماس بگیرید ایزو

2 ایزو ترکیب/ اطلاعات عنصر

شماره ـCAS : 7783-34-8 شماره ضميمه EC: 080-002-00-6
شماره EC: 233-152-3

3 ایزو ویژگیهای خطرناک ماده
اين ماده درصورت استنشاق،تماس باپوست وبلعيدن بسيارسمي است،درصورت انباشته شدن نيزخطرناك است ایزويراي ارگانيزمهاي آبي بسيارسمي است ایزومي توانددرمحيط آبي اثرات طولاني مدت مضري داشته باشد ایزو

4 ایزو کمکهای اولیه
در صورت استنشاق: تنفس در هوای آزادمراجعه سريع به پزشك ایزو
در صورت تماس با پوست: با آب بشوئید ایزولباس هاي آلوده راازتن خارج كنيد ایزو
در صورت تماس با چشم: با آب بشوئیدسريع باچشم پزشك مراجعه نماييد ایزو
درصورت بلعیدن ماده: مقدارزيادي آب بنوشيد ایزوسعي نماييدماده رابالابياوريد ایزوازدوغاب زغال چوب استفاده كنيد (20الي 40 درصد در 10 درصد) ایزو سريعا به پزشك مراجعه كنيد ایزو

5 ایزو موارد مربوط به اطفاء حریق

وسایل مناسب اطفاء حریق:
بدون لباس محافظ ودستگاه اكسيژن درمنطقه آتش سوزي نايستيد ایزو
خطرات خاص:
درصورت احتراق گازها يابخارات خطرناك ايجادمي كند ایزواين موادممكن است درصورت آتش گرفتن متصاعدشوند:بخارات نقره وگازهاي نيتروز ایزو

6 ایزو مواردی که در حوادث می بایست در نظر گرفته شود
حفاظت زیست محیطی:
از ورود ماده در سیستم فاضلاب جلوگیری کنید ایزو
مراحل تمیز کردن/ جذب:
ماده خشک را بردارید ایزو برای مصرف ببرید ایزو منطقه آلوده شده را تمیز کنید ایزو

7 ایزو استعمال ونگهداری
استعمال:
درزيرهود بااين ماده كاركنيد ایزوماده رااستنشاق نكنيد ایزو
نگهداری:
محیط کاملابسته، خشک،جايي كه هواجريان داشته باشد،نورنبيند ایزو دمای نگهداری محدودیت ندارد ایزو

8 ایزو کنترل پرتو دهی/ محافظت فردی
تجیزات حفاظت فردی
محافظت تنفسی: در هنگام پخش شدن گرد و غبار ماده در هوا لازم است ایزو
محافظت چشمها: لازم است ایزو
محافظت دستها: لازم است ایزو
لباس محافظ مناسب باید برای محل کار در نظر گرفته شود، که نوع آن بستگی به غلظت و اندازه ماده ای دارد که حمل می شود ایزو مقاوت لباس در مقابل مواد شیمیائی باید از طرف فرستنده لباس تضمین شده باشد ایزو

بهداشت صنعتی:
پس از کاربااین ماده دستها ی خود رابشویید ایزوازكرمهاي محافظي كه براي اين ماده استفاده مي شوداستفاده كنيد ایزو
پارامترهاي كنترل خاص:
MAKآلمان جيوه(جيوه فلزي وتركيبات آلي جيوه)0 ایزو1mg/m3 باخطرحساسيت زايي ایزو

9- ثبات و واکنش دهی

مواردی که بایدازآن اجتناب شود:
اطلاعاتی در دست نیست ایزو
موادی که باید ازآنها دوری شود:
اطلاعاتی در دسترس نیست ایزو
محصولات خطرناک تجزیه ماده:
اطلاعاتی در دست نیست ایزو

10- شرایط تحویل و استفاده از ماده

محصول:
قوانین جامعی در EC برای دریافت ومصرف مواد شیمیائی یا پس ماندها آورده نشده است ایزو پس ماندهای شیمیائی عموما به عنوان مواد زائد خاص در نظر گرفته می شوند ایزو دریافت ومصرف مواد در کشورهای عضو EC طبق قوانی و مقررات خاصی آورده شده است ایزو ما توصیه می کنیم با مقامات ذی صلاح یا شرکتهایی که پس ماندهای شیمیائی رابازیافت می کنند تماس گرفته و در این مورد مشورت بگیرید ایزو

بسته بندی:
پس ماندها با پذیرش قوانین رسمی بسته های آلوده کننده همانند خود ماده حمل می شوند ایزو در صورتی که بر اساس قوانین دسته بندی مجزایی انجام نگرفته باشد، بسته هایی که آلاینده نباشند، مانند خود ماده و حمل می شوند و مثل دیگر زباله ها ی خانگی بازیافت می شود ایزو

11- اطلاعات سم شناسي ماده:
سميت حاد:
LD50:26mg/kg
LD50:75mg/kg
ديگراطلاعات درموردسميت:
پس ازتماس باپوست:سوزش واحتمال ايجادحساسيت ایزو

12- اطلاعات اكولوژيكي:
اثرات محيطي: براي ارگانيزمهاي آبزي بسيارسمي است ایزومي توانداثرات طولاني مدتي برمحيط آبزيان داشته باشد ایزو
ديگراطلاعات زيست محيطي: اجازه ندهيداين ماده واردآب ،فاضلاب يا خاك شود ایزو

13- اطلاعات حمل ماده
انتقال ازراه زمين:
GGVS/GGVE : 1/6 شماره وحرف: 52b
ADR/RID : 1/6 شماره وحرف: 52b
نام ماده: QUECKSILBER(II)NITRAT
انتقال ازطريق دريا:
IMDG : 1/6 شماره UN : 1625 گروه بسته بندي: II
EMS : 6 ایزو1-0 ایزو4 MFAG : 105
نام فني صحيح:) نيترات نقره)
انتقال ازطريق هوا:
ICAO-TI/IATA-DGR : 1/6 شماره UN : 1625 گروه بسته بندي: II

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 105432
نام محصول: محلول آمونياك GR 25%

مشخصات سازنده / فرستنده:
شرکت: Merck KGaA*64271 Darmstadt*Germany*Tel++49(0)6151 72-2440
نمایندگی محلی: این دسته اطلاعات در برگ اطلاعات ایمنی مربوط به کشور شما آورده شده است ایزو
شماره تماس ضروری: در این خصوص با نمایندگی مرک در کشور خودتان تماس بگیرید ایزو

2 ایزو ترکیب/ اطلاعات عنصر

مترادفها:
محلول هيدروكسيدآمونيوم ایزو

شماره ـCAS : 6-21-1336 شماره فهرستEC: 2-01-001-007
جرم مولی: – شماره EC: 6-647-215

3 ایزو ویژگیهای خطرناک ماده
علامات خطر: C & N
موجب سميت براي موجودات آبي است ایزوباعث سوختگي مي شود ایزوبراي موجودات آبزي بسيارسمي است ایزو

4 ایزو کمکهای اولیه
در صورت استنشاق: تنفس در هوای آزاد ایزو
در صورت تماس با پوست: با مقدار زیادی آب بشوئیدباپلي اتيلن گليكول400شسته شود ایزو لباسهای آغشته به ماده را از تن خارج کنید ایزو
در صورت تماس با چشم: چشمها را باز نگهداشته و با مقدار زیادی آب بشوئید(حداقل 10دقيقه) ایزو به چشم پزشک مراجعه نمایید ایزو
درصورت بلعیدن ماده: مقدار زیادی آب بنوشید ایزو به پزشک مراجعه نمایید ایزو

5 ایزو موارد مربوط به اطفاء حریق

خطرات ويژه:
غيرقابل سوخت:آتش فراوان مي تواند بخارات زيادي آزادكند ایزودراين صورت دي اكسيدنيتروژن توليدمي شود ایزومنطقه خطرناك بدون وسايل ولباس ايمني قرارنگيريد ایزوداراي بخارات آزادشونده باآب است ایزوازاطفاي حريق باآبي كه واردآبهاي سطحي وزيرزميني مي شودجلوگيري كنيد ایزو

6 ایزو مواردی که در حوادث می بایست در نظر گرفته شود
پیشگیری های فردی:
از پخش کردن گرد و غبار جلوگیری کنید، غبار ماده رااستنشاق نکنید ایزو از تماس باماده خودداری کنید ایزواجازه ندهيدكه اين ماده واردسيستم فاضلابي شود ایزوبراي كاهش صدمه بااسيدسولفوريك رقيق آنراخنثي كنيد ایزو
مراحل تمیز کردن/ جذب:
ماده خشک را بردارید ایزو برای مصرف ببرید ایزو منطقه آلوده شده را تمیز کنید ایزو

7 ایزو جابجائی ونگهداری
جابجائی:
مورد دیگری ندارد ایزو
نگهداری:
محكم ببنديد خشك نگهداريد دريك مكان باهواي آزاد ذخيره شده ودر دماي زير25+قرارگيرد ایزودمامي تواندتابيش ازچهل درجه سانتي گرادبراي دوره حداكثر48ساعته بالارود ایزو

8 ایزو کنترل پرتو دهی/ محافظت فردی
تجیزات حفاظت فردی:
محافظت تنفسی: در هنگام پخش شدن گرد و غبار ماده در هوا لازم است ایزو
محافظت چشمها: لازم است ایزو
محافظت دستها: لازم است ایزو
حداكثرميزان آمونياك درمحيط كار20ml/m3 يا14mg/m3
حفاظت ريوي وقتي لازم است كه بخارات آزادمي شوند ایزوفيلترK براي NH3
لباس محافظ مناسب باید برای محل کار در نظر گرفته شود، که نوع آن بستگی به غلظت و اندازه ماده ای دارد که حمل می شود ایزو مقاوت لباس در مقابل مواد شیمیائی باید از طرف فرستنده لباس تضمین شده باشد ایزو
بهداشت صنعتی:
لباسهای آلوده به این ماده را سریع از تن خارج کنید ایزو از کرمهای محافظ پوست استفاده کنید ایزو پس از کاربااین ماده دستها ی خود رابشویید ایزو

9 ایزو امکانات فیزیکی و شیمیائی

شکل: جامد
رنگ: بي رنگ
بو: بوي تند
PH: قليايي شديد
نقطه ذوب: 25 درجه سانتي گراد
نقطه جوش: 7/37 درجه سانتي گراد
دمای احتراق: دردست نیست
نقطه اشتعال: 25 درجه سانتي گراد
محدودیتهای احتراق: پایین
بالا 4 /15 درجه سانتي گراد
6/33 درجه سانتي گراد
چگالی نسبي بخار : دردست نيست
فشاربخار: kPa 483
چگالي : 91% g/cm3
حلاليت درآب: محلول

10 ایزو ثبات و واکنش دهی

مواردی که بایداز آن اجتناب شود:
گرما
موادی که باید ازآنها دوری شود:
قلياها(باتشكيل آمونياك)،يد،اسيدهاي قوي،هالوژنها،اكسيدجيوه،نقره
محصولات خطرناک تجزیه ماده:
باموادفلزي مختلف وآلياژهاي فلزي(مثل روي،مس)سازگارنيست ایزو
باهوادرحالت بخاري وگازي هنگام گرم شدن قابل انفجاراست ایزو

11 ایزو اطلاعات سم شناسی

مسموم کنندگی حاد:
LD50 (خوراكي،موش) 350mg/kg
LCL5 (تنفس،انسان) 5000 ppm
LC50 (تنفس،موش) 1 ایزو4mg/l در4ساعت
سایر اطلاعات سم شناسی:
امکاناتی که باید بر اساس ویژگیهای فیزیکی / شیمیائی ماده پیش بینی شود:

در صورت استنشاق: علائم ممكن:سرفه،برونشيت،تورم ريوي-وقتي بخارات آزادشونداثرسوزشي قوي دارد ایزو
در صورت تماس با پوست: اثرات سوزشي دارد(درماتيت،عفونت) ایزو
در صورت تماس با چشم: سوختگي،خطرنابينايي ایزو
در صورت بلعیدن: سوزش مخاطي،دردشكمي،تهوع،استفراغ خوني، گرفتگي،شوك،اختلال قلبي،عدم هوشياري، خطرسوراخ شدن درمعده ومري وجود دارد ایزو

سایر نکات:
اين ماده بايد درهنگام كارباموادشيميايي ديگربادقت عمل شود ایزو

12. اطلاعات اکولوژیکی
داده هاي قابل دسترسي با مامطابق برچسب EC نيستند ایزوEC ميزانهايي داردكه منتشرنشده اند ایزو
سميت نيمه حادتامزمن:
تست حساسيت:منفي
ويژگي موتاژني ديده نشده است ایزواثرسرطان زايي مشاهده نشده است ایزو
موتاژن باكتريايي:
سالمونلا:منفي
اثرشيتاكلي:منفي

13. شرایط تحویل و استفاده از ماده

محصول:
هيچ شكل منظمي براي ECدرمنهدم سازي شيميايي ياضايعات وجودندارد ایزوبه طورعمومي ضايعات شيميايي به عنوان ضايعات مخصوص به حساب مي آيند ایزوضايعات دراين نسخه درEC بامقررات خاص اداري آن كشوراجرامي شود ایزوماپيشنهادمي كنيم براي منهدم سازي ضايعات كارخانه هايي كه مي خواهندپيشنهادي درباره چگونگي منهدم سازي ضايعات بدانندبا نمايندگي تماس برقراركنند ایزو

بسته بندی:
پس ماندها با پذیرش قوانین رسمی بسته های آلوده کننده همانند خود ماده حمل می شوند ایزو در صورتی که بر اساس قوانین دسته بندی مجزایی انجام نگرفته باشد، بسته هایی که آلاینده نباشند، مانند خود ماده و حمل می شوند و مثل دیگر زباله ها ی خانگی بازیافت می شود ایزو

14. اطلاعات حمل ماده
انتقال ازراه زمين:
GGVS/GGVE : 8 شماره وحرف: 43C
ADR/RID : 8 شماره وحرف: 43C
نام ماده:2672 آمونياك لوسانگ25/0

انتقال ازطريق دريا:
IMDG : 8 شماره UN : 2672 گروه بسته بندي: III
نام فني صحيح:محلول آمونياك 25/0
انتقال ازطريق هوا:
ICAO/IATA : 8 شماره UN : 2672 گروه بسته بندي: III
15. اطلاعات تنظيمي:
برچسب طبق اصول:EC
علامت C :فرسايش دهنده ایزو
N : خطرناك براي محيط زيست ایزو
مراحلR: 50-34 باعث سوختگي شده براي موجودات آبي سمي است ایزو
مراحلS: 61-45-39/37/36-26

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: –
نام محصول: متيل اورانژ

مشخصات سازنده / فرستنده:
شرکت: Merck KGaA*64271 Darmstadt*Germany*Tel++49(0)6151 72-2440
نمایندگی محلی: این دسته اطلاعات در برگ اطلاعات ایمنی مربوط به کشور شما آورده شده است ایزو
شماره تماس ضروری: در این خصوص با نمایندگی مرک در کشور خودتان تماس بگیرید ایزو

2 ایزو ترکیب/ اطلاعات عنصر

مترادفها:

شماره ـCAS : 0-58-547
جرم مولی: 327034 شماره EC: 3-925-208
فرمول مولكولي: C14H14N3SO3Na

3 ایزو ویژگیهای خطرناک ماده
اگربلعيده شودسمي است ایزو

4 ایزو کمکهای اولیه
در صورت استنشاق: تنفس در هوای آزاد ایزو
در صورت تماس با پوست: با مقدار زیادی آب بشوئيد ایزو لباسهای آغشته به ماده را از تن خارج کنید ایزو
در صورت تماس با چشم: چشمها را باز نگهداشته و با مقدار زیادی آب بشوئیداگرضرورتي داشته باشدبه چشم پزشك مراجعه
كنيد ایزو
درصورت بلعیدن ماده: مقدار زیادی آب بنوشیدوسعي نمائيداستفراغ نماييد ایزو به پزشک مراجعه كنيد ایزو

5 ایزو موارد مربوط به اطفاء حریق
وسايل خاموش سازي مناسب:سازگاري مواددرجواربي واسطه بودن آنهاذخيره مي شود ایزو(فوم:آب)
خطرات ويژه:
موادقابل اشتعال:شكل گيري گازهاي قابل اشتعال يابخارات امكان آتش سوزي رابه دنبال دارنددرصورت پيشرفت حادثه آتش سوزي-اكسيدسولفور-اكسيدنيتروژن
تجهيزات حفاظتي مخصوص براي آتش نشاني:
درناحيه خطرناك بدون وسايل كمك تنفسي قرانگيريد ایزو
اطلاعات ديگر:
ازبخارات آب ايجادشده اجتناب كنيدوازورود آب كه براي خاموش كردن آتش بكاربرده ايدبه سطح زمين اجتناب كنيد ایزو

6 ایزو مواردی که در حوادث می بایست در نظر گرفته شود
پیشگیری های فردی:
از پخش کردن گرد و غبار جلوگیری کنید، غبار ماده رااستنشاق نکنید ایزو از تماس باماده خودداری کنید ایزواجازه ندهيدكه اين ماده واردسيستم فاضلابي شود ایزو
مراحل تمیز کردن/ جذب:
منطقه آلوده شده را تمیز کنید ایزو

7 ایزو جابجائی ونگهداری
جابجائی:
مورد دیگری ندارد ایزو
نگهداری:
عمل بسته بندي رادرمكاني كه بخوبي تهويه صورت مي گيردانجام دهيد اشخاصي كه داراي مجوزباشندمي تواننداين عمل راانجام دهندواين عمل در دماي 15+ تا 30+ درجه سانتي گراد صورت مي گيرد ایزو

8 ایزو کنترل پرتو دهی/ محافظت فردی
تجیزات حفاظت فردی:
محافظت تنفسی: در هنگام پخش شدن گرد و غبار ماده در هوا لازم است ایزو
محافظت چشمها: لازم است ایزو
محافظت دستها: لازم است ایزو
لباس محافظ مناسب باید برای محل کار در نظر گرفته شود، که نوع آن بستگی به غلظت و اندازه ماده ای دارد که حمل می شود ایزو مقاوت لباس در مقابل مواد شیمیائی باید از طرف فرستنده لباس تضمین شده باشد ایزو
بهداشت صنعتی
لباسهای آلوده به این ماده را سریع از تن خارج کنید ایزو از کرمهای محافظ پوست استفاده کنید ایزو پس از کاربااین ماده دستها ی خود رابشویید ایزو

9 ایزو امکانات فیزیکی و شیمیائی

شکل: جامد
رنگ: نارنجي
بو: بوي خيلي ضعيف
PH: در5g/l H2O (20ºC) – 5/6
نقطه ذوب: دردست نیست
نقطه جوش: دردست نیست
دمای احتراق: دردست نیست
نقطه اشتعال: دردست نیست
محدودیتهای انفجار: پایین
بالا دردست نیست
دردست نیست
چگالی نسبي بخار : دردست نيست
فشاربخار: دردست نیست
چگالي حجمي : 200-400 Kg/m3
حلاليت درآب: g/l 5 (20ºC)
حلاليت دراتانول: g/l 1 (20ºC)

10 ایزو ثبات و واکنش دهی

مواردی که بایداز آن اجتناب شود:
هيچ اطلاعاتي دردست نیست ایزو
موادی که باید ازآنها دوری شود:
هيچ اطلاعاتي دردست نیست ایزو
محصولات خطرناک تجزیه ماده:
هيچ اطلاعاتي دردست نیست ایزو

11 ایزو اطلاعات سم شناسی

(آزمايش بروري موش) سم (تند-حاد)
60mg/kg (موش و زباني)LD 50

اطلاعات بيشتر:
درصورت تماس باچشم:مواردقابل ملاحظه و موش- احتمالا آن نمي تواندساختارقليايي داشته باشد ایزواحتمال ازدست دادن بينايي ایزوتحريك شدن چشم ایزو
به طورعمومي طبق زير رنگهاي azo شامل تركيبات آمينوكارسينوژنتيكargaaI هستندكه احتمالاداراي يك پتانسيل كارسينوژنتيك هستند بنابراين جاي پيشنهاديك ماده براي جابجايي مي باشدواين درصورتي است كه آن داراي عناصرآمينوقليايي باشد ایزوعناصرخطرسازنمي توانندمستثني باشند ایزو

12. اطلاعات اکولوژیکی
اثرات سميت برمحيط دردسترس نمي باشد ایزو
اجازه ندهيداين ماده واردآب،فاضلاب ياخاك شود ایزو

13. شرایط تحویل و استفاده از ماده

محصول:
هيچ شكل منظمي براي ECدرمنهدم سازي شيميايي ياضايعات وجوددارد ایزوبه طورعمومي ضايعات شيميايي به عنوان ضايعات مخصوص به حساب مي آيند ایزوضايعات دراين نسخه درEC بامقررات خاص اداري آن كشوراجرامي شود ایزوماپيشنهادمي كنيم براي منهدم سازي ضايعات كارخانه هايي كه مي خواهندپيشنهادي درباره چگونگي منهدم سازي ضايعات بدانندبا نمايندگي تماس برقراركنند ایزو

بسته بندی:
پس ماندها با پذیرش قوانین رسمی بسته های آلوده کننده همانند خود ماده حمل می شوند ایزو در صورتی که بر اساس قوانین دسته بندی مجزایی انجام نگرفته باشد، بسته هایی که آلاینده نباشند، مانند خود ماده و حمل می شوند و مثل دیگر زباله ها ی خانگی بازیافت می شود ایزو

14. اطلاعات حمل ماده
انتقال ازراه زمين:
GGVS/GGVE : 1/6 شماره وحرف: 25C
ADR/RID : 1/6 شماره وحرف: 25C
نام ماده:GIFTIGER ORGANI
انتقال ازطريق دريا:
IMDG : 1/6 شماره UN : 2811 گروه بسته بندي: III
نام فني صحيح:) متيل نارنجي) ORGANIC ایزوN ایزوO ایزوS معدنيToxic Solid جامدسمي
انتقال ازطريق هوا:
ICAO-TI/IATA-DGR : 1/6 شماره UN : 2811 گروه بسته بندي: III

15. اطلاعات تنظيمي:
برچسب طبق اصول EC
علائم : T سم عباراتR: درصورت ورودسم به بدن 25 عبارات S : 45-37

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 106400
نام محصول: کلرید سدیم خالص

مشخصات سازنده / فرستنده:
شرکت: Merck KGaA*64271 Darmstadt*Germany*Tel++49(0)6151 72-2440
نمایندگی محلی: این دسته اطلاعات در برگ اطلاعات ایمنی مربوط به کشور شما آورده شده است ایزو
شماره تماس ضروری: در این خصوص با نمایندگی مرک در کشور خودتان تماس بگیرید ایزو

2 ایزو ترکیب/ اطلاعات عنصر

شماره ـCAS : 5-14-7647
جرم مولی: 58 ایزو44 شماره EC: 231-598-3
فرمول مولکولی: ClNa

3 ایزو ویژگیهای خطرناک ماده
محصول خطرناکی نیست ایزو

4 ایزو کمکهای اولیه
در صورت استنشاق: تنفس در هوای آزاد ایزو
در صورت تماس با پوست: با آب بشوئید ایزو
در صورت تماس با چشم: با آب بشوئید ایزو
درصورت بلعیدن ماده: در صورت احساس ناخوشی به پزشک مراجعه نمایید ایزو

5 ایزو موارد مربوط به اطفاء حریق

وسایل مناسب اطفاء حریق:
بستگی به موادی دارد که در نزدیکی این ماده نگهداری می شوند ایزو

خطرات خاص:
غیر قابل اشتعال ایزو با نفوذ در سطح آب و آبهای زیر زمینی از اطفاء حریق با آب جلوگیری می کند ایزو

6 ایزو مواردی که در حوادث می بایست در نظر گرفته شود
حفاظت زیست محیطی:
از ورود ماده در سیستم فاضلاب جلوگیری کنید ایزو
مراحل تمیز کردن/ جذب:
ماده خشک را بردارید ایزو برای مصرف ببرید ایزو منطقه آلوده شده را تمیز کنید ایزو

7 ایزو جابجائی ونگهداری
جابجائی:
دور از حلالها نگه داشته شود ایزو
نگهداری:
محیط کاملابسته، خشک، دمای نگهداری محدودیت ندارد ایزو

8 ایزو کنترل پرتو دهی/ محافظت فردی
تجیزات حفاظت فردی:
محافظت تنفسی: در هنگام پخش شدن گرد و غبار ماده در هوا لازم است ایزو
محافظت چشمها: لازم است ایزو
محافظت دستها: لازم است ایزو
لباس محافظ مناسب باید برای محل کار در نظر گرفته شود، که نوع آن بستگی به غلظت و اندازه ماده ای دارد که حمل می شود ایزو مقاوت لباس در مقابل مواد شیمیائی باید از طرف فرستنده لباس تضمین شده باشد ایزو

بهداشت صنعتی:
پس از کاربااین ماده دستها ی خود رابشویید ایزو

9 ایزو امکانات فیزیکی و شیمیائی

شکل: جامد
رنگ: بی رنگ
بو: بی بو
میزان PH (50 g/l H2O): 4 ایزو5-7 ایزو0
نقطه ذوب: 801 ˚c
نقطه جوش: 1461 ˚c
دمای احتراق: دردست نیست
نقطه اشتعال: دردست نیست
محدودیتهای احتراق: پایین
بالا دردست نیست
دردست نیست
چگالی بخار مرتبط(در دمای ˚20) دردست نیست
چگالی: 2 ایزو17 g/cm3
چگالی جرم: 1140 kg/m3
محلول بودن در آب (در دمای ˚20):
در اتانول: 358 g/l
0 ایزو51 g/l

10 ایزو ثبات و واکنش دهی

مواردی که بایدازآن اجتناب شود:
اطلاعاتی در دست نیست ایزو
موادی که باید ازآنها دوری شود:
اطلاعاتی در دسترس نیست ایزو
محصولات خطرناک تجزیه ماده:
اطلاعاتی در دست نیست ایزو

12. شرایط تحویل و استفاده از ماده

محصول:
قوانین جامعی در EC برای دریافت ومصرف مواد شیمیائی یا پس ماندها آورده نشده است ایزو پس ماندهای شیمیائی عموما به عنوان مواد زائد خاص در نظر گرفته می شوند ایزو دریافت ومصرف مواد در کشورهای عضو EC طبق قوانی و مقررات خاصی آورده شده است ایزو ما توصیه می کنیم با مقامات ذی صلاح یا شرکتهایی که پس ماندهای شیمیائی رابازیافت می کنند تماس گرفته و در این مورد مشورت بگیرید ایزو

بسته بندی:
پس ماندها با پذیرش قوانین رسمی بسته های آلوده کننده همانند خود ماده حمل می شوند ایزو در صورتی که بر اساس قوانین دسته بندی مجزایی انجام نگرفته باشد، بسته هایی که آلاینده نباشند، مانند خود ماده و حمل می شوند و مثل دیگر زباله ها ی خانگی بازیافت می شود ایزو

13. اطلاعات حمل ماده
در قوانین حمل موضوع خاصی وجود ندارد ایزو

14. اطلاعات تنظیمی

نمونه: ——-
عبارتهای ـ R: ——-
عبارتهای ـ S: ——-

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 10141
نام محصول: کلرید آمونیوم خالص( نشادر)

مشخصات سازنده / فرستنده:
شرکت: Merck KGaA*64271 Darmstadt*Germany*Tel++49(0)6151 72-2440
نمایندگی محلی: این دسته اطلاعات در برگ اطلاعات ایمنی مربوط به کشور شما آورده شده است ایزو
شماره تماس ضروری: در این خصوص با نمایندگی مرک در کشور خودتان تماس بگیرید ایزو

2 ایزو ترکیب/ اطلاعات عنصر

مترادفها:
سل آمونیاک ایزو

شماره ـCAS : 9-02-12125
جرم مولی: 23 ایزو49 شماره EC: 235-186-4
فرمول مولکولی: ClH4N شماره ضمیمه EC 017-014-00-8

3 ایزو ویژگیهای خطرناک ماده
در صورت بلعیدن خطرناک است ایزو باعث سوزش چشمها می شود ایزو

4 ایزو کمکهای اولیه
در صورت استنشاق: تنفس در هوای آزاد ایزو
در صورت تماس با پوست: با مقدار زیادی آب بشوئید ایزو لباسهای آغشته به ماده را از تن خارج کنید ایزو
در صورت تماس با چشم: چشمها را باز نگهداشته و با مقدار زیادی آب بشوئید ایزو به چشم پزشک مراجعه نمایید ایزو
درصورت بلعیدن ماده: مقدار زیادی آب بنوشید ایزو خود را وادار به استفراغ کنید، به پزشک مراجعه نمایید ایزو

5 ایزو موارد مربوط به اطفاء حریق

وسایل مناسب اطفاء حریق:
بستگی به موادی دارد که در نزدیکی این ماده نگهداری می شوند ایزو

خطرات خاص:
غیر قابل اشتعال ایزو محاصره آتش می تواند باعث آزاد شدن گازهای خطرناک شود ایزو گازی که در زمان آتش سوزی متصاعد می شود، اسید هیدرو کلریک و اکسیدهای نیتروژن می باشد ایزو

تجهیزات محافظتی خاص برای اطفاء حریق:
بدون وسایل و تجهیزات کامل اکسیژن تنفسی به هیچ عنوان در محل آتش سوزي نایستید ایزو

سایر اطلاعات:
با آب گازهای فرار متصاعد می کند ایزو با نفوذ در سطح آب و آبهای زیر زمینی از اطفا ءحریق با آب جلوگیری می کند ایزو

6 ایزو مواردی که در حوادث می بایست در نظر گرفته شود
پیشگیری های فردی:
از پخش کردن گرد و غبار جلوگیری کنید، غبار ماده رااستنشاق نکنید ایزو از تماس با ماده اجتناب کنید ایزو

موارد زیست محیطی:
از ورود ماده به سیستم فاضلاب جلوگیری نمایید ایزو
مراحل تمیز کردن/ جذب:
ماده خشک را بردارید ایزو برای مصرف ببرید ایزو منطقه آلوده شده را تمیز کنید ایزو

7 ایزو جابجائی ونگهداری
جابجائی:
مورد دیگری ندارد ایزو
نگهداری:
محیط کاملابسته، خشک، دمای نگهداری محدودیتی ندارد ایزو تجهیزات دیگری لازم ندارد ایزو

8 ایزو کنترل پرتو دهی/ محافظت فردی

پارامترهای کنترلی خاص:
Mak آلمان( max ایزوworkplaceconc)
محدودیت کلی گرد و غبار 1 ایزو5mg ایزوm3
Mak آلمان( max ایزوworkplaceconc)
محدودیت کلی گرد و غبار 4mg ایزوm3

تجیزات حفاظت فردی:
محافظت تنفسی: در هنگام پخش شدن گرد و غبار ماده در هوا لازم است ایزو
محافظت چشمها: لازم است ایزو
محافظت دستها: لازم است ایزو
لباس محافظ مناسب باید برای محل کار در نظر گرفته شود، که نوع آن بستگی به غلظت و اندازه ماده ای دارد که حمل می شود ایزو مقاوت لباس در مقابل مواد شیمیائی باید از طرف فرستنده لباس تضمین شده باشد ایزو
بهداشت صنعتی:
لباسهای آلوده به این ماده را سریع از تن خارج کنید ایزو از کرمهای محافظ پوست استفاده کنید ایزو پس از کاربااین ماده دستها ی خود رابشویید ایزو

9 ایزو امکانات فیزیکی و شیمیائی

شکل: جامد
رنگ: بی رنگ
بو: بی بو
میزان PH (در 50g/l آب و دما 20˚): 5 ایزو5-4 ایزو5
نقطه ذوب: 335˚ c ( تجزیه)
نقطه جوش: قابل جوشاندن نیست
نقطه تصعید: 335˚ c
دمای احتراق: >400 ˚c
نقطه اشتعال: ممکن نیست
محدودیتهای احتراق: پایین
بالا دردست نیست
دردست نیست
فشاربخار (30˚c):
(250˚ c): 1 ایزو3 hPa
67 hPa
چگالی بخار مرتبط(در دمای ˚20): دردست نیست
چگالی (20˚c): 1 ایزو52 g/cm3
چگالی جرم: ~500 kg/m3
محلول بودن در آب (در دمای ˚20):
اتانول:
آستون:
اتر: 372 g/l

20 g/l
تقریبا نامحلول
تقریبا نا محلول
تجزیه حرارتی: >335 ˚ c

10 ایزو ثبات و واکنش دهی

مواردی که بایدازآن اجتناب شود:
گرم کردن شدید ماده
موادی که باید ازآنها دوری شود:
هیدروکسیدهای قلیائی، کلرین ، نیتراتها، نیتریتها، هالوژنها و ترکیبات آنها ایزو
محصولات خطرناک تجزیه ماده:
در موارد آتش سوزی، به مورد شماره 5 مراجعه شود ایزو

11 ایزو اطلاعات سم شناسی

مسموم کنندگی حاد:
LD50(oral,rat):1440 mg/kg

مسمومیت حاد تا نیمه مزمن:
تست حساسیت زائی: اثر الرژی زا ندارد ایزو
علائم خاص در حیوانات:
تست سوزش پوست در خرگوش: سوزش ندارد ایزو
تست سوزش چشم در خرگوش: سوزش شدید ایزو
تست خرد هسته:منفی ایزو
در حیوانات سرطان زا نبوده ایزو
اثر تراتوژنیک در حیوانات ندارد ایزو

سایر اطلاعات سم شناسی:
امکاناتی که باید بر اساس ویژگیهای فیزیکی / شیمیائی ماده پیش بینی شود:

در صورت استنشاق: سوزش تارهای مخاط ایزو سرفه و تنگی نفس ایزو
در صورت تماس با پوست: سوزش خفیف ایزو
در صورت تماس با چشم: سوزش ایزو
در صورت بلعیدن: سوزش مخاط ایزو
در صورت مصرف مقدار زیاد: سر درد حالت تهوع و بیهوشی ایزو
تست در مورد انسان:سوزش مخاط
موارد زیر در ارتباط با نمکهای آمونیوم به صورت کلی کاربرد دارند: در صورت بلعیدن ماده: سوزش مخاط و دستگاه گوارشی، حالت تهوع و استفراغ ایزو اثرات سیستمی: پس از دریافت مقدار زیاد ماده: افت فشار خون، بیهوشی، اختلالات CNS، اسپاسم، مشکلات تنفسی ایزو
سایر نکات:
این ماده در صورتی که با دیگر مواد شیمیائی حمل شود باید دقت زیادی در حمل آن صورت گیرد ایزو

12. اطلاعات اکولوژیکی

تخریب زیست محیطی:
روشهای تخریب زیست محیطی در مورد مواد غیر آلی قابل اجرا نیستند ایزو
اثرات مسموم سازی :
اثرات بیولوژیکی:
مسموم سازی ماهی ها:
O ایزوlatipes LC50:209 mg/l/96h , L ایزوmacrochirus LC50:725mg/l/96h

موارد زیر در مورد یونهای آمونیوم عمومیت دارد: اثرات بیولوژیکی: در ماهی: از مقدار 0 ایزو3 mg/l سمی می باشد ایزو
دیگر اطلاعات اکولوژیکی:
در هنگام جابجایی این ماده نیاز به دقت زیادی نیست و در عین حال در زمان مصرف آن دقت و مراقبت خاصی لازم نمی باشد ایزو

13. شرایط تحویل و استفاده از ماده

محصول:
قوانین جامعی در EC برای دریافت ومصرف مواد شیمیائی یا پس ماندها آورده نشده است ایزو پس ماندهای شیمیائی عموما به عنوان مواد زائد خاص در نظر گرفته می شوند ایزو دریافت ومصرف مواد در کشورهای عضو EC طبق قوانی و مقررات خاصی آورده شده است ایزو ما توصیه می کنیم با مقامات ذی صلاح یا شرکتهایی که پس ماندهای شیمیائی رابازیافت می کنند تماس گرفته و در این مورد مشورت بگیرید ایزو

بسته بندی:
پس ماندها با پذیرش قوانین رسمی بسته های آلوده کننده همانند خود ماده حمل می شوند ایزو در صورتی که بر اساس قوانین دسته بندی مجزایی انجام نگرفته باشد، بسته هایی که آلاینده نباشند، مانند خود ماده و حمل می شوند و مثل دیگر زباله ها ی خانگی بازیافت می شود ایزو

14. اطلاعات حمل ماده
در قوانین حمل موضوع خاصی وجود ندارد ایزو

15. اطلاعات تنظیمی

بر اساس راهنمای EC برچسب گذاری شده است ایزو

نمونه: Xn مضر ایزو
عبارتهای ـ R: 22-38-41 در صورت بلعیدن خطرناک است ایزو باعث سوزش پوست میشود ایزو آسیب جدی به چشم می رساند ایزو
عبارتهای ـ S: 39-26 در صورت تماس با چشم سریع چشم را با مقدار زیادی آب بشویید و به پزشک مراجعه کنید ایزو از ماسکهای چشم و صورت استفاده نمایید ایزو

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری
مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 801082
نام محصول: کلریدآالومینیم تک آبه برای تجزیه

مشخصات سازنده / فرستنده:
شرکت: Merck KGaA*64271 Darmstadt*Germany*Tel++49(0)6151 72-2440
نمایندگی محلی: این دسته اطلاعات در برگ اطلاعات ایمنی مربوط به کشور شما آورده شده است ایزو
شماره تماس ضروری: در این خصوص با نمایندگی مرک در کشور خودتان تماس بگیرید ایزو

2 ایزو ترکیب/ اطلاعات عنصر

مترادفها:
نمکهای تک آبه آلومینیم اسید هیدروکلریک ایزو

شماره ـCAS : 0-70-7446 شماره ضمیمه EC: 7-00-003-013
جرم مولی: 133 ایزو34 شماره EC: 231-208-1
فرمول مولکولی: AlCl3

3 ایزو ویژگیهای خطرناک ماده
باعث آتش سوزی می شود ایزو

4 ایزو کمکهای اولیه
در صورت استنشاق: تنفس در هوای آزاد ایزو مراجعه به پزشک ایزو
در صورت تماس با پوست: با مقدار زیادی آب بشوئید ایزو با پلی اتیلن گلیکول 400 پوست را بشویید ایزو سریعا لباسهای آغشته به ماده را از تن خارج کنید ایزو
در صورت تماس با چشم: چشمها را باز نگهداشته و با مقدار زیادی آب به مدت 10 دقیقه بشوئید ایزو فورا به چشم پزشک مراجعه نمایید ایزو
درصورت بلعیدن ماده: مقدار زیادی آب بنوشید ایزو خود را وادار به استفراغ نکنید( احتمال سوراخ شدگی در مسیر)، فورا به پزشک مراجعه نمایید ایزو سعی نکنید آنرا خنثی نمایید ایزو

5 ایزو موارد مربوط به اطفاء حریق

وسایل مناسب اطفاء حریق:
پودر ایزو
ماده ای که نباید برای اطفاء حریق استفاده شود:
آب ایزو
خطرات خاص:
غیر قابل اشتعال ایزو محاصره آتش می تواند باعث آزاد شدن گازهای خطرناک شود ایزو نگذارید ماده با آب تماس پیدا کند ایزو گازی که در زمان آتش سوزی متصاعد می شود، اسید هیدرو کلریک می باشد ایزو

تجهیزات محافظتی خاص برای اطفاء حریق:
بدون وسایل و تجهیزات کامل اکسیژن تنفسی به هیچ عنوان در محل آتش سوزي نایستید ایزو

سایر اطلاعات:
با آب گازهای فرار متصاعد می کند ایزو با نفوذ در سطح آب و آبهای زیر زمینی از اطفاء حریق با آب جلوگیری می کند ایزو

6 ایزو مواردی که در حوادث می بایست در نظر گرفته شود
پیشگیری های فردی:
از پخش کردن گرد و غبار جلوگیری کنید، غبار ماده رااستنشاق نکنید ایزو از تماس با ماده دوری کنید ایزو
مراحل تمیز کردن/ جذب:
ماده خشک را بردارید ایزو برای مصرف ببرید ایزو منطقه آلوده شده را تمیز کنید ایزو از پخش کردن گرد ماده جلوگیری کنید ایزو

7 ایزو جابجائی ونگهداری
جابجائی:
مورد دیگری ندارد ایزو
نگهداری:
محیط کاملابسته، خشک، و بدون جریان هوا ایزودمای نگهداری محدودیت ندارد ایزو

8 ایزو کنترل پرتو دهی/ محافظت فردی
تجیزات حفاظت فردی:
محافظت تنفسی: در هنگام پخش شدن گرد و غبار ماده در هوا لازم است ایزو
محافظت چشمها: لازم است ایزو
محافظت دستها: لازم است ایزو
لباس محافظ مناسب باید برای محل کار در نظر گرفته شود، کهن وع آن بستگی به غلظت و اندازه ماده ای دارد که حمل می شود ایزو مقاوت لباس در مقابل مواد شیمیائی باید از طرف فرستنده لباس تضمین شده باشد ایزو
بهداشت صنعتی:
لباسهای آلوده به این ماده را سریع از تن خارج کنید ایزو از کرمهای محافظ پوست استفاده کنید ایزو پس از کاربااین ماده دستها و صورت خود رابشویید ایزو ایزو از پخش کردن گرد ماده جلوگیری کنید ایزو

9 ایزو امکانات فیزیکی و شیمیائی

شکل: پودر
رنگ: زرد
بو: تند
میزان PH (دمای˚20): 2 ایزو4
نقطه ذوب: 180-181˚ c
نقطه جوش: 180˚ c
دمای احتراق: دردست نیست
نقطه اشتعال: دردست نیست
محدودیتهای احتراق: پایین
بالا دردست نیست
دردست نیست
چگالی بخار مرتبط(در دمای ˚20): 1 hpa
چگالی ( در ˚ c 200): 1 ایزو3 g/cm3 مایع
چگالی جرم: kg/m 1200
محلول بودن در آب (در دمای ˚20):
در اتانول:
در اتر: 450 g/l
محلول
محلول
تجزیه حرارتی: 262 ˚ c

10 ایزو ثبات و واکنش دهی

مواردی که بایدازآن اجتناب شود:
گرم کردن شدید ماده ایزو
موادی که باید ازآنها دوری شود:
آب، مواد قلیایی، الکلها، مواد قلیایی زمینی، اکسید هالوژنها، مواد اکسید کننده، ترکیبات نیترو ارگانیک، فنلها، مواد پایه ایزو
محصولات خطرناک تجزیه ماده:
در موارد آتش سوزی، کلرین، اسید هیدروکلریک ایزو
سایر اطلاعات:
حساس به رطوبت ایزو

11 ایزو اطلاعات سم شناسی

مسموم کنندگی حاد:
LD50(oral,rat):3450 mg/kg
سایر اطلاعات سم شناسی:
امکاناتی که باید بر اساس ویژگیهای فیزیکی / شیمیائی ماده پیش بینی شود:

در صورت استنشاق: سوزش مخاط، سرفه و عطسه
در صورت تماس با پوست: سوزش
در صورت تماس با چشم: سوزش
در صورت بلعیدن: سوزش رشته های مخاطی دهان، مری، و مخاطهای روده ایزوحالت تهوع، استفراغ

سایر نکات:
در تماس با دیگر مواد شیمیایی باید این ماده با دقت تمام حمل شود ایزو

12. اطلاعات اکولوژیکی

مسموم سازی آب:
هیدرولیز ماده باعث تشکیل اسید هیدروکلریک می گردد ایزو
اثرات بیولوژیکی:
مشکل بیولوژیکی ندارد ایزو
مسموم سازی ماهی ها:
O ایزوlatipes LC50:23 mg/l/48h ( ماده تک آبه)
مسموم سازی محیط:
برای ارگانهای ابزی خطرناک است ایزو به دلیل تغییری که در PH ایجائ میکند خطرناک است ایزو در صورت ترکیب شدن رقیق با آب خورنده است ایزو
دیگر اطلاعات اکولوژیکی:
موارد ذیل د ر مورد ترکیبات الومینیم به صورت کلی به کار می روند: برا ی ترکیبات اسید آلومینیم :اثرات مخرب بر ارگانیزمهای آبزیان ایزو برا ی ماهی ها: سمی از میزان 0 ایزو55 mg/l ایزو در اب صاف از 0 ایزو1 mg/l سمی است ایزو در ترکیبات قلیایی آلومینیم تجمع ماده باعث ایجاد تخریب مکانیکی در ارگانهای آبزی می شود ایزو
در واکنش ماده با اب مواد زیر تولید می شوند:اسید هیدروکلریک
کلا این موارد در مورد HCl به کار می رود: اثرات مخرب بر ارگانیرمهای ابزی ایزو به دلیل تغییر در PH مضر است ایزو
اثرات بیولوژِکی: اسید هیدروکلریک: برای ماهی ها از 25MG/L مهلک است ایزو شروع اثرات مخرب از: برای گیاهان 6mg/l ایزو باعث از بین رفتن اکسیژن نمی گردد ایزو
از ورود ماده به آب، فاضلاب و خاک جلوگیری کنید ایزو

13. شرایط تحویل و استفاده از ماده

محصول:
قوانین جامعی در EC برای دریافت ومصرف مواد شیمیائی یا پس ماندها آورده نشده است ایزو پس ماندهای شیمیائی عموما به عنوان مواد زائد خاص در نظر گرفته می شوند ایزو دریافت ومصرف مواد در کشورهای عضو EC طبق قوانی و مقررات خاصی آورده شده است ایزو ما توصیه می کنیم با مقامات ذی صلاح یا شرکتهایی که پس ماندهای شیمیائی رابازیافت می کنند تماس گرفته و در این مورد مشورت بگیرید ایزو

بسته بندی:
پس ماندها با پذیرش قوانین رسمی ایزو بسته های آلوده کننده همانند خود ماده حمل می شوند ایزو در صورتی که بر اساس قوانین دسته بندی مجزایی انجام نگرفته باشد، بسته هایی که آلاینده نباشند، مانند خود ماده و حمل می شوند و مثل دیگر زباله ها ی خانگی بازیافت می شود ایزو

14. اطلاعات تنظیمی

بر اساس راهنمای EC برچسب گذاری شده است ایزو

نمونه: C خورنده
عبارتهای ـ R: 3 ایزو4 سوزش ایجاد می کند ایزو
عبارتهای ـ S: 7/8-28-45 در محل کاملا خشک و بسته نگهداری شود ایزودر صورت تماس با پوست سریع با مقدار زیادی آب بشویید و در صورت احساس ناخوشی به پزشک مراجعه کنید ایزو
شماره EC: 231-208-1 برچسب EC

1 ایزو تعریف ماده/ آماده سازی / کاربری

مشخصات ماده:
شماره کاتالوگ: 103941
نام محصول: لامپهای کاملا خالص هگزاهیدرات کلریدآهن (III)

مشخصات سازنده / فرستنده:
شرکت: Merck KGaA*64271 Darmstadt*Germany*Tel++49(0)6151 72-2440
نمایندگی محلی: این دسته اطلاعات در برگ اطلاعات ایمنی مربوط به کشور شما آورده شده است ایزو
شماره تماس ضروری: در این خصوص با نمایندگی مرک در کشور خودتان تماس بگیرید ایزو

2 ایزو ترکیب/ اطلاعات عنصر

مترادفها:
فریک کلرید هگزاهیدرات ایزو

شماره ـCAS : 1-77-10025
جرم مولی: 270 ایزو32 شماره EC: 231-729-4
فرمول مولکولی: Cl3Fe*6H2O

3 ایزو ویژگیهای خطرناک ماده
در صورت بلعیدن خطرناک است ایزو باعث سوزش پوست می شود ایزو برای چشمها بسیار خطرناک است ایزو

4 ایزو کمکهای اولیه
در صورت استنشاق: تنفس در هوای آزاد ایزو
در صورت تماس با پوست: با مقدار زیادی آب بشوئید ایزو لباسهای آغشته به ماده را از تن خارج کنید ایزو
در صورت تماس با چشم: چشمها را باز نگهداشته و با مقدار زیادی آب بشوئید ایزو به چشم پزشک مراجعه نمایید ایزو
درصورت بلعیدن ماده: مقدار زیادی آب بنوشید ایزو خود را وادار به استفراغ کنید، به پزشک مراجعه نمایید ایزو
5 ایزو موارد مربوط به اطفاء حریق

وسایل مناسب اطفاء حریق:
بستگی به موادی دارد که در نزدیکی این ماده نگهداری می شوند ایزو

خطرات خاص:
غیر قابل اشتعال ایزو محاصره آتش می تواند باعث آزاد شدن گازهای خطرناک شود ایزو گازی که در زمان آتش سوزی متصاعد می شود، اسید هیدرو کلریک می باشد ایزو

تجهیزات محافظتی خاص برای اطفاء حریق:
بدون وسایل و تجهیزات کامل اکسیژن تنفسی به هیچ عنوان در محل آتش سوزي نایستید ایزو

سایر اطلاعات:
با آب گازهای فرار متصاعد می کند ایزو با نفوذ در سطح آب و آبهای زیر زمینی از اطفاء حریق با آب جلوگیری می کند ایزو

6 ایزو مواردی که در حوادث می بایست در نظر گرفته شود
پیشگیری های فردی:
از پخش کردن گرد و غبار جلوگیری کنید، غبار ماده رااستنشاق نکنید ایزو
مراحل تمیز کردن/ جذب:
ماده خشک را بردارید ایزو برای مصرف ببرید ایزو منطقه آلوده شده را تمیز کنید ایزو

7 ایزو جابجائی ونگهداری
جابجائی:
مورد دیگری ندارد ایزو

نگهداری:
محیط کاملابسته، خشک، دمای بین +15 تا+25 درجه نگهداشته شود ایزو

8 ایزو کنترل پرتو دهی/ محافظت فردی
تجیزات حفاظت فردی:
محافظت تنفسی: در هنگام پخش شدن گرد و غبار ماده در هوا لازم است ایزو
محافظت چشمها: لازم است ایزو
محافظت دستها: لازم است ایزو
لباس محافظ مناسب باید برای محل کار در نظر گرفته شود، که نوع آن بستگی به غلظت و اندازه ماده ای دارد که حمل می شود ایزو مقاوت لباس در مقابل مواد شیمیائی باید از طرف فرستنده لباس تضمین شده باشد ایزو
بهداشت صنعتی:
لباسهای آلوده به این ماده را سریع از تن خارج کنید ایزو از کرمهای محافظ پوست استفاده کنید ایزو پس از کاربااین ماده دستها ی خود رابشویید ایزو

9 ایزو امکانات فیزیکی و شیمیائی

شکل: لامپ
رنگ: زرد ـ قهوه ای
بو: کلرین
میزان PH (دمای˚25): 1- 8~
نقطه ذوب: 37˚ c
نقطه جوش: دردست نیست
دمای احتراق: دردست نیست
نقطه اشتعال: دردست نیست
محدودیتهای احتراق: پایین
بالا دردست نیست
دردست نیست
چگالی بخار مرتبط(در دمای ˚20): دردست نیست
چگالی: دردست نیست
چگالی جرم: kg/m 3600-1200
محلول بودن در آب (در دمای ˚20): 920 g/l
LOGP(oct) : -4 ( ماده تک آبه)

10 ایزو ثبات و واکنش دهی

مواردی که بایدازآن اجتناب شود:
گرم کردن شدید ماده ایزو
موادی که باید ازآنها دوری شود:
فلزات قلیائی، اکسید اتیلن ایزو
محصولات خطرناک تجزیه ماده:
در موارد آتش سوزی، به مورد شماره 5 مراجعه شود ایزو

11 ایزو اطلاعات سم شناسی

مسموم کنندگی حاد:
LD50(oral,rat):450 mg/kg ( ماده تک آبه)
سایر اطلاعات سم شناسی:
امکاناتی که باید بر اساس ویژگیهای فیزیکی / شیمیائی ماده پیش بینی شود:

در صورت استنشاق: سوزش مخاط ایزو
در صورت تماس با پوست: سوزش ایزو
در صورت تماس با چشم: احتمال صدمه جدی به چشم وجوددارد ایزو
در صورت بلعیدن: حالت تهوع، استفراغ ایزو

سایر نکات:
پس از جذب مقدار زیادی از ماده: اختلالات شرائینی ایزو
اثرات سمی بر: کبد وکلیه ایزو

12. اطلاعات اکولوژیکی

مسموم سازی ماهی ها:
O ایزوlatipes LC50:23 mg/l/48h ( ماده تک آبه)

واکنش ماده با آب:
در صورت واکنش این ماده باآب اسید هیدرو کلریک حاصل خواهد شد ایزو

دیگر اطلاعات اکولوژیکی:
موارد ذیل د ر مورد HCl به کار می روند: اثرات مخرب بر ارگانیزمهای آبزیان ایزو اثرات مخرب به دلیل تغییری که در PH ایجاد می کنند ایزو اثرات بیولوژیکی اسید هیدرو کلریک( ناشی از واکنش با آب): میزان 24mg/l برای ماهی ها مهلک است ایزودر گیاهان نیز با 6mg/l اثرات مخرب ماده آغاز می شود ایزوباعث کاهش اکسیژن بیولوژیکی نمی شود ایزو

13. شرایط تحویل و استفاده از ماده

محصول:
قوانین جامعی در EC برای دریافت ومصرف مواد شیمیائی یا پس ماندها آورده نشده است ایزو پس ماندهای شیمیائی عموما به عنوان مواد زائد خاص در نظر گرفته می شوند ایزو دریافت ومصرف مواد در کشورهای عضو EC طبق قوانی و مقررات خاصی آورده شده است ایزو ما توصیه می کنیم با مقامات ذی صلاح یا شرکتهایی که پس ماندهای شیمیائی رابازیافت می کنند تماس گرفته و در این مورد مشورت بگیرید ایزو

بسته بندی:
پس ماندها با پذیرش قوانین رسمی بسته های آلوده کننده همانند خود ماده حمل می شوند ایزو در صورتی که بر اساس قوانین دسته بندی مجزایی انجام نگرفته باشد، بسته هایی که آلاینده نباشند، مانند خود ماده و حمل می شوند و مثل دیگر زباله ها ی خانگی بازیافت می شود ایزو

14. اطلاعات حمل ماده
در قوانین حمل موضوع خاصی وجود ندارد ایزو

15. اطلاعات تنظیمی

بر اساس راهنمای EC برچسب گذاری شده است ایزو

نمونه: Xn مضر ایزو
عبارتهای ـ R: 22-38-41 در صورت بلعیدن خطرناک است ایزو باعث سوزش پوست میشود ایزو آسیب جدی به چشم می رساند ایزو
عبارتهای ـ S: 39-26 در صورت تماس با چشم سریع چشم را با مقدار زیادی آب بشویید و به پزشک مراجعه کنید ایزو از ماسکهای چشم و صورت استفاده نمایید ایزو