مشکلات استقرار سیستم مدیریت کیفیت

مشکلات استقرار سیستم مدیریت کیفیت 

در زمان استقرار  

مشکلات استقرار سیستم مدیریت : عدم اجرای همزمان استقرار سیستم مدیریت کیفیت بین دفاتر مرکزی و واحدهای تابعه استانی بهمنظور استقرار موفقیت آمیز سیستم

1)     فقدان نگرش فرآیندی و شفاف نبودن ارتباطبین فرایندهای هر معاونت

2)     عدم اعتقاد برخی از مدیران به استقرار سیستم مدیریتکیفیت

3)     مقاومت و مخالف برخی از کارکنان نسبت به استقرار سیستم

4)     دشواریدسترسی به الزامات سیستم کیفیت در سازمانهایی که خدمات عمومی متنوع دولتی ارائه میدهند

5)     عدم وجود فرهنگ مناسب و زیرساختهای مناسب در سازمانهای دولتی

6)     قوانین متعدد، متناقض و عدم اختیار استانها در اصلاح و بهبود آنها

7)     عدم توجهبه تعیین دامنه استقرار سیستم کیفیت در سازمان

8)     فقدان مکانیزم مدون برایاندازه گیری و تحلیل سطح رضایت گروههای مشتریان

 

پس از استقرار

1)     به عهدهگرفتن انجام فرآیندهایی که الزام انجام آن توسط سازمان کاملاً محرز نیست

2)     رضایت به وضع موجود و عدم توجه به بهبود مستمر

3)     تغییرات سریع و برنامه ریزینشده قوانین و مقررات، آئین نامه های صادره و تأثیر آن بر چارچوب و دامنه سیستممدیریت کیفیت

4)     انحصاری بودن ارائه خدمات و عدم توجه به نیازهای مشتری درماهیت خدمات دولتی

5)     عدم شناسایی صحیح فرآیندها و شاخص سازی نامناسب اهدافموجب عدم رغبت کارکنان به ادامه سیستم کیفیت می شود.

6)     تعدد فرآیندهای سازمانو افزایش آن و احتمال خارج شدن فرآیندهای خاص از حدود کنترلی تدوین شده

7)     عدمتعریف دقیق و مدون الزامات خدمات و محصولات از سوی مدیریت سازمان  و برنامه ریزی نامنظممنجر بهابهام در محصولات  مي گردد .

8)     عدم ریشهیابی مشکلات و سعی در حل آنی آنها به صورت اصلاح و نه اقدام اصلاحی وپیشگیرانه

 

توصیه به سازمانها جهت استقرار بهینه سیستم مدیریت کیفیت 

1)     توجهبه فلسفه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان

2)     اعتقاد، ایمان و حمایتمدیران ارشد سازمان

3)     مشارکت همه کارکنان در فرآیند استقرار سیستم

4)     آموزش الزامات اجرای سیستم و نحوه استقرار آن در سازمان

5)     استفاده از تجاربسازمانهای مشابه که مدل فوق را در سازمان خود مستقر نموده اند

6)     بررسی و دقتلازم در انتخاب مشاور و مؤسسه گواهی دهنده

7)     ایجاد انگیزه در کارکنان از طریقنشان دادن مزایای استقرار سیستم کیفیت

8)     شناسایی و تفکیک فرآیندهای اصلیسازمان و تعاملات بین آنها و تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد آنها
سازماندهیمناسب جهت استقرار سیستم از قبیل ایجاد دفتر کیفیت و انتخاب نماینده مدیریت توانمند

9)     تشکیل تیمهای فعال برای ایجاد بستر لازم استقرار سیستم

10)    نظام کیفیتدر دل فرآیندها باشد و الزامات سیستم کیفیت حتی الامکان از طریق اصلاح و بهبودفعالیتهای جاری تأمین گردد.

11)    شناسایی و تفکیک بین محصول و فرآیند

12)    توجه به ایجاد مکانیزم های مناسب جهت پایش فرآیندها در بدو استقرار سیستم کیفیت

13)    توجه به فعالیتهای پشتیبان فعالیتهای اصلی در استقرار سیستم کیفیت

14)    توجه به حجم مدارک برون سازمانی و سازماندهی مناسب جهت بهنگام سازی آنها