Category Archives: مشاور ایزو

مشاور ایزو

تعهدات مشاور

مشاور ایزو سازمان را جهت استقرار استاندارد و دریافت گواهینامه های موردنظر سازمان هدایت می کند.

مشاور امین کارفرما و ملزم به حفظ منافع سازمان می باشد .
مشاور باید تعهدات مربوط به این قرارداد را با به کار بردن روشها و اصول
متـداول فنی و آمـوزشی به انجام برساند.
مشاور با علم وآگاهی از آدرس محل کار و موضوع قرارداد آنرا امضاء نموده
وحق اعتراض بعدی را از هر لحاظ از خود سلب می نماید.
مشاور می بایستی کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به کار فرما را محرمانه تلقی نموده واز انتقال آن به غیر خودداری نماید.
مشاور متعهد به رعایت زمانبندی وحضور به موقع در محل آزمایشگاه می باشد.
مشاور موظف می باشد،در صورت عدم همکاری مستمر ومناسب مدیریت کیفیت
که منجربه تاخیر در اجرای پروژه می گردد ،مراتب را به کارفرما اعلام نماید.
همکاری در رفع عدم انطابق های احتمالی شناسایی شده در روز ممیزی نهایی .
برگزاری دوره های آموزشی   تشریح الزامات بر اساس استاندارد.
عدم واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص حقوقی دیگر.

فرم درخواست خدمات مشاوره ایزو

Home Archive by category "مشاور ایزو" (Page 9)

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک برنامه ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه ریزی فکر کردن راجع ب...
ادامه مطلب

ایزو 10002-مراحل

ایزو 10002-مراحل ایزو 10002-مراحل : در اولین مرحله ارائه خدمت مدیریت ارتباط با مشتری، پایگاه اطلاعاتی بر مبنای اطلاعات و داده‌های مشتریان تهیه می‌شود. سپس اطلاعات جمع‌آ...
ادامه مطلب

ایزو 9001-دنیای الکترونیکی و بازنگری در رفتار سازمانی

ایزو 9001-دنیای الکترونیکی و بازنگری در رفتار سازمانی سازمان الکترونیکی چیست؟ دو واژه ای کــــــه به نظر موجب ابهام می شوند تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی هس...
ادامه مطلب

ایزو 9001-توسعه شغلی

ایزو 9001-توسعه شغلی تنوع بیشتری از وظایف و فعالیت‌ها را به شغل اضافه می‌کند به طوری که شغل مذکور خسته کننده نباشد. این کار باعث عریض تر شدن شغل می‌شود. یعنی تعدادی از ...
ادامه مطلب

ISO 17025

ISO 17025 What is ISO / IEC 17025 ? ISO 17025 is the equivalent of ISO 9000 for calibration and testing laboratories. It applies to any organization that wants to assure its customers of precision, accuracy and repeat ability of results. This includes in-house laboratories for which assurance of res...
ادامه مطلب

ISO 22000 consultancy

ISO 22000 consultancy HACCP ISO 22000 What is HACCP – ISO 22000? ISO 22000 is the International Food Safety Management Standard. It combines and supplements the core elements of ISO 9001 and HACCP to provide an effective framework for the development, implementation and continual improvement of a...
ادامه مطلب