Category Archives: مشاور ایزو

مشاور ایزو

تعهدات مشاور

مشاور ایزو سازمان را جهت استقرار استاندارد و دریافت گواهینامه های موردنظر سازمان هدایت می کند.

مشاور امین کارفرما و ملزم به حفظ منافع سازمان می باشد .
مشاور باید تعهدات مربوط به این قرارداد را با به کار بردن روشها و اصول
متـداول فنی و آمـوزشی به انجام برساند.
مشاور با علم وآگاهی از آدرس محل کار و موضوع قرارداد آنرا امضاء نموده
وحق اعتراض بعدی را از هر لحاظ از خود سلب می نماید.
مشاور می بایستی کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به کار فرما را محرمانه تلقی نموده واز انتقال آن به غیر خودداری نماید.
مشاور متعهد به رعایت زمانبندی وحضور به موقع در محل آزمایشگاه می باشد.
مشاور موظف می باشد،در صورت عدم همکاری مستمر ومناسب مدیریت کیفیت
که منجربه تاخیر در اجرای پروژه می گردد ،مراتب را به کارفرما اعلام نماید.
همکاری در رفع عدم انطابق های احتمالی شناسایی شده در روز ممیزی نهایی .
برگزاری دوره های آموزشی   تشریح الزامات بر اساس استاندارد.
عدم واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص حقوقی دیگر.

فرم درخواست خدمات مشاوره ایزو

Home Archive by category "مشاور ایزو" (Page 5)

دریافت ایزو

...
ادامه مطلب

ایزو 9001

...
ادامه مطلب

خدمات مشاوره ایزو 17025

...
ادامه مطلب
ایزو9001:2015

ایزو 9001:2015

...
ادامه مطلب