مشاوره ایزو 9001  در سازمان شما ، دوباره کاری ها کاهش یافته ، خواسته های مشتریان برآورده شده

و رضایتمندی مشتریان افزایش می یابد.

شناخت

شناخت سازمان از دید زمینه فعالیت ، امکانات و ابزار و زیرساخت های موجود و هدف گذاری جهت برآورد فعالیتها

و اصلاحات متصور تا رسیدن به آن اهداف .

تهیه برنامه زمان بندی مشاوره استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 شناخت وضعیت موجود

سازمان بر اساس استاندارد ISO 9001 .

در این مرحله گزارش شناختی از وضعیت سیستم مدیریتی توسط مشاوره ایزو 9001 تهیه می گردد.

آموزش

آموزش  الزامات سیستم مدیریت و روش اجرای دستورالعمل های سیستم جزء جدانشدنی از یک

سیستم مدیریت اثر بخش می باشد.

آموزش ممیزی داخلی جهت پایش سیستم از داخل سازمان یکی از فعالیتهای اصلی جهت پویایی

و به روز بودن سیستم های مدیریت در سازمان ها می باشد.

معمولا در بازه های یک ساله جهت به روز بودن پرسنل و بازآموزیدر خصوص سیستم های مدیریت

پیاده سازی شده در سازمان آموزش می بینند.

تهیه مستندات سیستم کیفیت

پس از مراحل شناخت و آموزش  نوبت به تهیه مستندات شامل چارت سازمانی ، روش های اجرایی

و شناسنامه فرآیندها می رسد .

این مرحله به صورت تعاملی با پرسنل مرتبط و آکاه به فرآیندهای سازمان در بخش ها و محدوده های

مختلف انجام می گیرد .

اجرا و ایجاد سوابق سیستم مدیریت کیفیت

جهت  تحلیل صحیح سیستم  لازم به ایجاد گردش کار در قالب فرم ها و مستندات سیستمی می باشد .

نظارت بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس  استاندارد ایزو 9001 صورت گرفته و سازمان جهت

دریافت گواهینامه ایزو 9001 آماده می گردد .

ممیزی داخلی سیستم مدیریت

ممیزی داخلی  منجر به حصول آمادگی و اصلاح نواقص سیستم برای ممیزی خارجی می گردد.

ممیزی خارجی

ممیزی خارجی توسط سازمان معتبر صدورگواهینامه صورت می گیرد که در صورت تایید منجر به صدور

گواهینامه از آن سازمان می گردد.

انجام ممیزی خارجی  برمبنای چک لیست ممیزی استاندارد مربوطه توسط ممیزین ذیصلاح صورت می پذیرد.

پیش ممیزی

شرکت صدور گواهینامه جهت رفع انطباق ها و حصول آمادگی بیشتر قبل از ممیزی نهایی زمانی را جهت

انجام پیش ممیزی  اختصاص می دهند .

مشاور سازمان را در انتخاب شرکت گواهی دهنده  راهنمایی و در طی فرآیند ممیزی خارجی تا مرحله اخذ

گواهینامه ایزو 9001 همراهی می نماید.

مزایای ایزو 9001

 •  افزایش رضایتمندی مشتریان
 •  کاهش هزینه ها
 •  کاهش دوباره کاری های و عدم انطباق ها
 •  رعایت مقررات و قوانین مربوط به محصول و خدمات
 •  افزایش سهم بازار و جلب رضایتمندی مشتریان

استعلام زمان  و هزینه مشاوره ایزو

هر سازمان شرایط و مشخصات منحصر به خود را دارد از این رو ارائه یک فرمول ثابت جهت تعیین مدت زمان و

هزینه اجرای پروژه کاری غیر علمی می باشد ولیکن با توجه به شرایط زیر می توان برآورد نسبتا دقیقی نسبت

به زمان و هزینه پروژه به دست آورد .

برای استعلام زمان و هزینه مشاوره ایزو ، می توانید از طریق فرم درخواست ، اطلاعات خود را برای ما ارسال فرمایید .

 • زمینه فعالیت سازمان
 • تعداد پرسنل اثرگذار در سازمان
 • سطح تحصیلات پرسنل
 • تعداد واحد/دپارتمان های موجود در سازمان
 • دیدگاه مدیریت از نحوه اجرای پروزه ( فقط اخذ گواهینامه / اجرای سیستمی اثربخش در سازمان)
 • سیستم (های) مدیریت مورد درخواست