مشاوره ایزو 17025

مشاوره ایزو 17025

ایزو 17025 استاندارد مدیریت در آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد استقرار آن می تواند استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001
نیز تلقی گردد . ولیکن استقرار ایزو 9001 نمی تواند استقرار ایزو 17025  تلقی گردد  ، ایزو 9001 بر الزامات سیستم مدیریت و  ایزو 17025 بر
الزامات فنی و روش استاندارد تدوین شده برای آزمون یا کالیبراسیون خاص مورد نیاز در آزمایشگاه دلالت دارد .

تغییرات ایزو 17025 در نسخه 2017

مفاهیم و اصطلاحات تخصصی

عدم قطعیت

همواره تصور بر این است که تجهیزات اندازه گیری با ریز نگری بالا قابل اعتماد می باشند و با استفاده از آنها می توان به جواب صحیح رسید.
ولی باید توجه داشت که در هر سیستم اندازه گیری حتی دقیق ترین آنها همواره خطا و همچنین شک و تردید در نتایج اندازه گیری وجود دارد
و رسیدن به عدد واقعی میسر نیست،
این شک و تردید را عدم قطعیت می نامند که در خصوص کیفیت اندازه گیری اطلاعاتی به دست می دهد .
هدف از محاسبه عدم قطعیت تعیین محدوده ای از سطح اطمینان است که به احتمال خیلی قوی مقدار واقعی در آن قرار می گیرد.
برای بیان عدم قطعیت به دو شاخص گستره ( همان عدم قطعیت استاندارد ترکیبی ) و سطح اطمینان که بر اساس آن ضریب پوشش عدم قطعیت بسط یافته مشخص می شود ، نیاز است.
بعضی افراد تصور می کنند عدم قطعیت اندازه گیری همان خطا است در صورتی که تفاوت زیادی بین این دو وجود دارد ، در گذشته از عبارات خطا ،
خطای تصادفی و خطای سیستماتیک برای توصیف عدم قطعیت استفاده می شد که سردرگمی زیادی ایجاد می نمود ، خطا برابر است با مقدار
اندازه گیری شده منهای اندازه واقعی در صورتی که عدم قطعیت در گسترده ترین معنایش بر این ایده که نتیجه اندازه گیری دقیق نیست دلالت دارد
و در واقع بیانگر پراکندگی نتایج اندازه گیری با توجه به عوامل و پارامتر هایی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم روی نتایج اثر می گذارند.
این پراکندگی حول مقدار اندازه گیره شده از اندازه ده توسط وسایل مرجع بررسی می گردد.
با توجه به عدم قطعیت بدست آمده از عوامل اثر گذار و نتایج آزمون می توان کیفیت اندازه گیری های بعدی را کنترل نمود و هرچه عدم قطعیت نتایج
کوچکتر باشد صحت و دقت که پارامتر های مهمی در اندازه گیری هستند بالا می روند و همچنین نشاندهنده اثر گذاری کمتر خطاهایی نظیر خطای
سیستماتیک و تصادفی بر روی نتایج است.
بر اساس مقرراتی که برای آزمایشگاههای کالیبراسیون وضع شده است ، عدم قطعیت گسترده با ضریب پوشش 2 برای اندازه گیری در کالیبراسیون
با سطح اطمینان 95 % با فرض توزیع نرمال مولفه ها در نظر گرفته شده است.
اما همیشه فرض نرمال بودن به راحتی نمی تواند تایید شود و ضریب پوشش استاندارد 2 = k می تواند به عدم قطعیت گسترده ای با سطح اطمینان
متفاوت با 95 % نسبت داده شود.
وقتی نتیجه اندازه گیری دو کمیت مشابه با هم مقایسه می شوند، استفاده از یک سطح اطمینان یکسان ضروری است.

استاندارد متد / روش اجرایی صحه گذاری

هدف از تدوين اين روش اجرايي محاسبه و تخمين عدم قطعيت آزمونهايي است که در داخل آزمايشگاه انجام مي شوند.
این روش اجرایی برای کلیه آزمون های مشمول در دامنه کاری آزمایشگاه که به روش استاندارد انجام می شوند، کاربرد دارد.

اخذ گواهینامه ایزو 17025

تنها مراجع اعتباردهی اجازه صدور گواهینامه accredited برای آزمون و کالیبراسیون آزمایشگاه را دارند .
در ایران دو نهاد مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI و مرکز ملی استاندارد دفاعی ایران مسئولیت ممیزی و صدور گواهینامه تایید صلاحیت آزمون
و کالیبراسیون آزمایشگاه ها را دارا می باشند .
هرچند رویه ممیزی و صدورگواهینامه Non Accredit توسط شرکت های صدور گواهینامه انجام پذیر است .