مدیریت پروژه 

مدیریت پروژه استفاده از دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک های خاص برای ارائه چیزی ارزشمند به سازمان است.

شرکت دانانوونداد در راستای ارائه خدمات مشاوره مدیریت ، با توجه به سابقه درخشان در مدیریت پروژه در سازمان ها و شرکت ها کلیه خدمات مرتبط با مدیریت پروژه را با بهترین کیفیت و هزینه مناسب انجام می دهد .