مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی (HRM) اصطلاح مورد استفاده برای توصیف سیستم های رسمی طراحی شده برای مدیریت افراد در یک سازمان است.

مسئولیت های مدیر منابع انسانی به سه حوزه عمده تقسیم می شود:

کارکنان، جبران خسارات و مزایای کارکنان و تعریف / طراحی کار.

اساسا، هدف HRM این است که به حداکثر رساندن بهره وری از یک سازمان با بهینه سازی کارایی کارکنان آن.

این مأموریت بعید است که در هر شیوه ای بنیادی تغییر کند، علیرغم افزایش سریع تغییرات در دنیای کسب و کار.

همانطور که ادوارد گوبمن در نشریه “استراتژی کسب و کار” مشاهده کرد، “مأموریت اولیه منابع انسانی همیشه

به دست آوردن، توسعه و حفظ استعدادها، هماهنگی نیروی کار با کسب و کار و همکاری عالی در کسب و کار خواهد بود.

این سه چالش هرگز تغییر نخواهند کرد.