مدیریت شهری

مدیریت شهری

در بیشتر کشورها توسعه منابع انسانی با چالش های شهرنشینی هماهنگ نیست.

این امر موجب افزایش تقاضا برای آموزش تخصصی برای مدیران، تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان شده است.

هدف این آموزش، کمک به توسعه شهرهای اجتماعی، جامع، پایدار، امن و انعطاف پذیر در سراسر جهان است.

در پاسخ به این تقاضا داتیس سیستم  برنامه های آموزشی را در مورد جنبه های خاص مدیریت شهری برای کارشناسان خارجی و داخلی ارائه می دهد.

مسائل مورد بحث در ارتباط با مهم ترین مشکلات توسعه شهری در سراسر جهان، از جمله تخریب محیط زیست،

رشد غیرمستقیم شهری،  سیستم های تصمیم گیری و برنامه ریزی نامناسب،ضعف مسکن  و شرایط کاری، زیرساخت ناکافی،آلودگی آب و هوا ، زباله و رو به زوال مناطق تاریخی.

این برنامه با هدف ارائه راهکارهای قابل اجرا و تمرینی برای مدیریت شهر است.

گواهینامه ایزو

مشاور ایزو