مدیریت تولید

مدیریت تولید ، همچنین مدیریت عملیات، برنامه ریزی و کنترل فرآیندهای صنعتی را برای اطمینان از اینکه آنها به صورت مساوی

در سطح مورد نیاز حرکت می کنند، نامیده اند.

تکنیک های مدیریت تولید در خدمات و همچنین در صنایع تولیدی کار می کنند.

این یک مسئولیت مشابه در سطح و دامنه به سایر تخصصها مانند بازاریابی یا منابع انسانی و مدیریت مالی است.

در عملیات تولید، مدیریت شامل مسئولیت طراحی محصول و فرآیند، برنامه ریزی و کنترل مسائل مربوط به

ظرفیت و کیفیت و سازمان و نظارت بر نیروی کار است.

مسئولیت های مدیریت

مسئولیت های مدیریت تولید بر اساس “پنج م” خلاصه می شود: مردان، ماشین آلات، متدها ، مواد و مانی .

“مردان” به عنصر انسان در سیستم عامل اشاره دارد.

از آنجایی که اکثریت کارکنان تولیدی در تولید فیزیکی کالاها کار می کنند، “مدیریت مردم” یکی از مهمترین مسئولیت

ها است.

مدیر تولید همچنین باید ماشینها و متدهای شرکت را انتخاب کند، اولا انتخاب تجهیزات و فن آوری مورد استفاده برای

تولید محصول یا خدمات و سپس برنامه ریزی و کنترل روشها و روشهای استفاده از آنها.

انعطاف پذیری فرآیند تولید و توانایی کارگران برای انطباق با تجهیزات و برنامه ها، مسائل مهم در این مرحله

است.