سیستم مدیریت آرایشگاه

سیستم مدیریت آرایشگاه

سیستم مدیریت آرایشگاه : این سیستم هزینه های کارمند، موجودی و اطلاعات مشتری را همراه با صورتحساب نگه می دارد.
این یک سیستم کاملا مجهز است که به تنهایی کل عملکرد سالن مو را کنترل می کند.
سهام  موجود را حفظ می کند.
همچنین حقوق و دستمزد کارمند را مدیریت می کند.
سیستم حتی مجهز به مدیریت صورتحساب مشتری و ذخیره سازی داده ها است.
سیستم به شرح زیر عمل می کند:
مدیر ممکن است به سیستم وارد شوید
پس از آن او می تواند حقوق و دستمزد کارمند را کنترل و بررسی نماید و پرداخت صورت گیرد.
این سیستم همچنان ردیابی موجودی را به دست می آورد.
یک ورود کارمند نیز برای صورتحساب مشتری موجود است.
به عنوان کارمند وارد خدمات مختلف، سیستم محاسبه لایحه و تولید لایحه.
این اطلاعات مشتری نیز به طور جداگانه در پایگاه داده ذخیره می شود.

گواهینامه ایزو / مشاور ایزو / ایزو 9001