دلال ایزو

دلال ایزو : شخص یا شرکتی که به عنوان مشاور ایزو خودرا واسط بین مشتری و شرکت صادرکننده ایزو معرفی می کند.

لزوما دانش کافی نسبت به آنچه می فروشد ندارد .

به جای فروش خدمات مشاوره یک برگ گواهینامه را به قیمتی گزاف به مشتری می فروشد.

پیامدهای ناشی از معاملات ایزو به این روش :

  • کاهش  اهمیت خدمات مشاوران واقعی ایزو
  • کاهش سطح توقع مشتری از استانداردهای سیستم مدیریت
  • وارد شدن افراد و شرکت های نا مربوط از قبیل دفاتر ثبت شرکت و افراد متفرقه به این عرصه
  • تغییر نگرش سازمان ها و افراد نسبت به سیستم های مدیریت