دستورالعمل های ایزو بخش چهارم

دستورالعمل های ایزو بخش چهارم

دستورالعمل های ایزو بخش چهارم

1- هدف : حصول اطمينان از تنظيم و كاليبره بودن وسايل و تجهيزات بازرسي و اندازه گيري و جلوگيري از بكار بردن وسايل اندازه گيري خراب به منظور ايجاد شواهد براي انطباق محصول با نيازمنديهاي خواسته شده و نتايج اندازه گيري هاي زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي ایزو
2- محدوده اعتبار : وسايل و تجهيزات بازرسي شركت كه در كيفيت ، محيط زيست و ايمني و بهداشت نقش مستقيم دارند و از طريق واحد كاليبراسيون كاليبره و توسط واحدهاي ذيربط استفاده مي شوند را شامل مي گردد ایزو
3- مفاهيم و علائم
4- مسئوليتها : در روش اجرايي توضيح داده شده است
5- كنترل مستندات :
1-5- تغييرات : براساس روش اجرايي تدوين ، توزيع ، كنترل و تغيير مستندات نظام كيفي
2-5- سوابق : كليه سوابق و فرمهاي اين روش اجرايي در پرونده مربوطه به مدت درج شده در شاخص ماتريس سوابق كيفي بشماره ش 01-ر02- 4نگهداري مي شود ایزو
3-5- توزيع : اين روش اجرايي به تعداد مشخص شده در شاخص ماتريس مدارك و مستندات بشماره ش 01-ر01-4 تهيه و بين واحدهاي مشخص شده توزيع مي گردد ایزو
6- مدارك ذيربط : دستورالعملهاي كاليبراسيون مطابق با جدول مدارك و روش اجرايي تعيين و تامين تجهيزات بازرسي و آزمون و وسايل اندازه گيري ر 21-7و دستورالعمل كنترل شابلونهاي توليدي د07-ر22-7 ، دستورالعمل نگهداري و تنظيم و استفاده از وسايل بازرسي و آزمون بشماره د08- ر22-7
7- پيوستها: فرمهاي درخواست كاليبراسيون ف 01-ر22-7، شناسنامه تجهيزات بازرسي و وسايل اندازه گير ف 01-ر21-7 ایزو ، برنامه زمانبندي كاليبراسيون تجهيزات و وسايل اندازه گيري ف 02-ر22-7، گواهينامه داخلي كاليبراسيون وسايل اندازه گيري ف 03-ر22-7 ، جدول شناسايي تجهيزات بازرسي و وسايل اندازه گيري ف 02-ر21-7 و فرم شناسنامه ابزارهاي سنجش بشماره ف 04-ر22-7
8-شرح عمليات: