خدمات مشاوره HSE

خدمات مشاوره HSE

 

ردیف

خدمات مشاوره HSE

1
فعالیتهای مرتبط با مدیریت ارشد :
1-1– تعیین و تدوین خط مشی و بیانیه زیست محیطی و ایمنی و بهداشت سازمان .
1-2– تعریف اهداف کلان و خرد زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
1-3– تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی برای اهداف زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
1-4– تعریف پروژه های بهبود و طرحهای توسعه بعنوان اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت .
1-5– تعیین نمایندگان محیط زیست و ایمنی و بهداشت و تیم کمیته راهبری سیستم با تعریف مسئولیتها و اختیارات به همراه آموزشهای لازم در جهت استقرار سیستم .
1-6– برگزاری جلسات منظم بازنگری مدیریت بمنظور بررسی اثر بخشی سیستم محیط زیست و ایمنی و بهداشت اجرا شده و ارائه راهکارهای بهبود .
1-7– تحلیل کلیه گزارشات آماری از واحدهای ذیربط و بر مبنای آنها ، تصمیم گیری منطقی .
2
کنترل مدارک و سوابق :
2-1– تحت کنترل در آوردن کلیه مدارک ، فرمها ، نقشه ها ، و دستوالعملها با ارائ ه روشی جهت بایگانی ، دسته بندی و کدینگ مدارک و سوابق .
2-2– یکپارچه سازی کلیه مستندات و سوابق در واحدهای زیرمجموعه .
2-3– طبقه بندی مستندات درون سازمانی و برون سازمانی .
2-4– بهینه سازی کلیه مستندات سازمان با استفاده از اعمال نظرات پرسنل و کاربران .
2-5– ایجاد روشی جهت بازنگری مستندات ( در صورت نیاز ) و اطمینان از به روز بودن و کفایت فرمها و روش های اجرائی ، سیستم جمع آوری و کنترل مستندات منسوخ ، حفاظت ، مد ت نگهداری جاری و راکد و تعیین تکلیف آنها .
3
 مدیریت منابع و زیر ساختها :
3-1– تأمین منابع مورد نیاز در جهت تحقق اهداف ( خرد و کلان ) و برنامه های عملیاتی
3-2– تعیین شرایط احراز برای کلیه مشاغل مؤثر بر سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت بر اساس تحصیلات ، تجربه ، مهارت و توانمندیها و بر اساس آن گزینش ، استخدام و آموزش نیروی انسانی مجرب .
3-3– تعیین صلاحیتها برای تمام پست های سازمانی ، ارزیابی دوره ای پرسنل استخدامی و ارزیابی و گزینش نیروهای جدید .
4
آموزش :
4-1نیاز سنجی آموزش برای کلیه پرسنل مؤثر بر سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت .
4-2مکانیزم برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ، برگزاری دوره های مورد نیاز در داخل یا خارج سازمان ، بسته به نوع آموزش مورد نیاز .
4-3حضور و غیاب و نظر سنجی دوره ها .
4-4اندازه گیری اثر بخشی آموزشهای انجام شده برای پرسنل آموزش دیده .
4-5ثبت سوابق آموزشی پرسنل .
5
طرح ریزی برای شناسایی خطرات، ارزیابی و کنترل ریسک :
5-1ایجاد و برقراری روشهای اجرایی در سازمان به منظور شناسایی مداوم خطرات، ارزیابی ریسکها و اجرای اقدامات کنترلی لازم شامل :

– کلیه فعالیتهای عادی و غیر عادی .

– کلیه افرادی که محیط کار دسترسی و رفت و آمد دارند (شامل پیمانکاران و … ).

5-2– توجه به دامنه، طبیعت و زمان فعالیتها به منظور اطمینان از کنشی بودن آن به جای واکنشی .
5-3– توانایی طبقه بندی ریسکها و شناسایی ریسکهایی که باید بر اساس اقدامات تعریف شده در اهداف و برنامه های مدیریت ایمن ی و بهداشت حرفه ای حذف و یا کنترل شوند .
6
کنترل عملیات :
6-1– ایجاد و برقراری روشهای اجرایی مدون برای پوشش دادن موقعیتهایی که نبود آنها ممکن است منجر به انحراف از خط مشی و اهداف کلان و خرد زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شود
6-2– تعیین معیارهای عملیاتی در روشهای اجرایی
6-3– ایجاد و برقراری روشهای اجرایی مرتبط با ریسکها و جنبه های زیست محیطی شناخته شده در محصولات ، تجهیزات و خدمات خریداری شده و یا مورد استفاده سازمان و ابلاغ روشهای اجرایی و …
7
آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری :
7-1شناسایی احتمال وقوع و مقابله با حوادث و موقعیتهای اضطراری
7-2پیشگیری و کاهش امکان بروز بیماریها و جراحات مرتبط با حوادث و موقعیتهای اضطراری
7-3پیشگیری و کاهش پیامدهای زیست محیطی مرتبط با حوادث و موقعیتهای اضطراری
8
جنبه های زیست محیطی
8-1شناسایی جنبه های زیست محیطی فعالیتها، محصولات یا خدمات
8-2تعیین جنبه های زیست محیطی که دارای پیامد بارز و غیر بارز بر محیط زیست می باشند .
8-3اطمینان از لحاظ شدن جنبه های مرتبط با این پیامدهای بارز زیست محیطی در اهداف کلان زیست محیطی سازمان
8-4به روز آوری اطلاعات مربوط به این جنبه های بارز و غیر بارز زیست محیطی
9
ارزیابی انطباق :
9-1ایجاد مکانیزمی برای ارزیابی دوره ای سیستم زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
9-2ارزیابی ادواری انطباق با الزامات قانونی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
9-3ارزیابی ادواری انطباق با اهداف و برنامه های عملیاتی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
10
 ارتباطات :
10-1ایجاد مکانیزمی برای تعیین ارتباطات داخلی سطوح مختلف سازمان
10-2ایجاد مکانیزمی برای تعیین ارتباطات بیرونی در خصوص جنبه های زیست محیطی
10-3ایجاد مکانیزمی برای پاسخگویی به طرفهای ذی نفع برون سازمانی
11
اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه :
11-1– تعیین مکانیزم رفع موارد نامنطبق ، پیشگیری از بروز موارد عدم انطباق و بررسی و ریشه یابی علل بوجود آمدن مشکل .
11-2– پیگیری اقدامات لازم جهت رفع موارد عدم انطباق شامل ؛ مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن آنها به همراه صدور اقدامات پیشگیرانه مؤثر جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت .
12
پایش و اندازه گیری :
12-1– طراحی تمام مراحل فوق بصورتی است که کلیه فعالیتهای مذکور قابلیت اندازه گیری و تبدیل به عدد و نمودارهای آماری را دارد ، بطوریکه با دیدن آن به راحتی به نقاط ضعف و قوت جای جای سازمان پی خواهیم برد .
12-2– تعیین مکانیزم ارائه گزارشات لازم و مورد نیاز سیستم و مدیریت ارشد سازمان با استفاده از تکنیکهای آماری .
12-3– تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان ، مشخص شدن وضعیت کلی اثر بخشی سیستم ، مغایرت ها ، مشکلات و موانع ، تعداد اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و اهداف از پیش تعیین شده ، تعیین روشهای اندازه گیری رضایت مشتریان ( داخلی/ خارجی )
13
ممیزی داخلی :
13-1– طراحی مکانیزمی جهت بازبینی و بازرسی عملکرد سیستم توسط نیروهای داخلی سازمان دربازه های زمانی مشخص با آموزش ممیزین داخلی ، برنامه ریزی ممیزی داخلی ، تهیه چک لیست های ممیزی ، اجرای ممیزی داخلی و ثبت مشاهدات ممیزی و موارد عدم انطباق ممیزی .
13-2برگزاری جلسه بازنگری مدیریت
14
همراهی در ممیزی خارجی و اخذ گواهینامه