تولید غذا

تولید غذا

به طور کلی تبدیل مواد به محصولات غذایی به پایان رسید به عنوان تولید مواد غذایی نامیده می شود.
صنایع تولید مواد غذایی که محصولات غذایی خام را جذب می کنند و آنها را به کالاهای غذایی کامل و قابل

فروش تبدیل می کنند.
فرایند تولید مواد غذایی شامل پردازش مواد خام مانند میوه ها، سبزیجات و دانه ها در قالب های برداشت شده

و گوشت خود به طور مستقیم پس از فرآوری قصابی و پردازش آنها به انواع محصولات غذایی است که قابل دسترس

برای مصرف کنندگان است.
محدوده تولید غذا از پردازش حداقل، مانند تمیز کردن و بسته بندی، متفاوت است، به فرایندهای پیچیده شامل بسیاری

از مواد افزودنی، مواد تشکیل دهنده و روش شناسی نیز. فرایند فرآیند تولید مواد غذایی، محصولاتی با عمر طولانی تر

از مواد غذایی خام را توسعه می دهد.