تغییرات ISO9001 

ایزو 9001: 2015 دارای ده ماده به جای هشت است.

هفت بند آخر در حال حاضر بر اساس چرخه PDCA (برنامه، انجام، بررسی، قانون) تنظیم شده است. شکل زیر این را نشان می دهد.سه ماده  اول در ISO 9001: 2015  مشابه آنچه در ISO 9001: 2008 است، اما بین ISO 9001: 2008 و ISO 9001: 2015 از ماده چهارم به بعد تفاوت قابل توجهی وجود دارد.

مواد 4، 5، 6 و 7  ISO 9001: 2015 تحت برنامه PLAN قرار دارد، بند 8 تحت DO قرار می گیرد، بند 9 تحت بررسی است و بند 10 توسط ACT پوشش داده می شود.

با استفاده از این ترتیب جدید، ISO 9001: 2015 تلاش می کند تا به بهبود مستمر و سیستماتیک فرایندهای درون سازمان ها کمک کند.

گواهینامه ایزو

0. مقدمه
1. زمینه
2. مرجع قانونی
3. شرایط و تعاریف
4. سیستم مدیریت کیفیت
5. مسئولیت مدیریت
6. مدیریت منابع
7. تحقق محصول
8. اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود

0. مقدمه
1. زمینه
2. مرجع قانونی
3. شرایط و تعاریف
4. زمینه سازمان
5. رهبری
6. برنامه ریزی
7. پشتیبانی
8. عملیات
9. ارزیابی عملکرد
10. بهبود