بحران تجاری

بحران تجاری چیست؟

بحران  تجاری در کسب و کار می تواند هر چیزی باشد که   شهرت یا خط مشی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

بسیاری از حوادث که در ابتدا سرخ شدن ممکن است به نظر نمی رسد جدی است.

شلیک HP مارک هورد و درهم آمیختن آن با اوراکل یک طرح بزرگ از کارها نبود، هرچند در داخل آن باید یک شوکر بود.

با این حال، مرگ یا استعفای یک شخص کلیدی در هر سازمان میتواند به شدت برای هر شرکتی جدی باشد، بسته

به این که چقدر کلیدی که شخص واقعا وجود دارد.

فاجعه طبیعی، یادآوری محصول، اختلافات کاری ، تلفات داده های کامپیوتری. لیست بی پایان است برخی موقت

هستند بعضی می توانند باعث مرگ یک شرکت شوند.

اکثر آنها می توانند با صداقت و درک این نکته که ممکن است لازم باشد جذب زیان ها در کوتاه مدت برای دستیابی

به زندگی تجاری طولانی و سالم باشد.