ایمنی و بهداشت کار , مقدمه و اهداف

ایمنی و بهداشت کار

مقدمه
با توجه به اینکه پیمانکاران عضو موثري در هر واحد صنعتی بوده و بر عملکرد واحدهاي صنعتی تاثیرداشته و از آنها نیز تاثیر می پذیرند و نیز اهمیت و جایگاه پیمانکاران در پیشرفت پروژه ها،شایسته است جهت حفظ سرمایه هاي انسانی و اقتصادي مسائل ایمنی فی مابین را مشابه با سایر عوامل مورد تعامل کارفرما و پیمانکار، با دقت و مطابق قوانین جاري بررسی، حل و فصل و اجرایی نمایند .

امروزه بسیاري از فعالیت هاي عمرانی، تولیدي و اقتصادي بخصوص در مقیاس هاي بزرگ توسط شرکت هاي پیمانکاري و پیمانکاران فرعی انجام میگیرد. با افزایش تعداد و حجم کار و سرعت گرفتن فعالیت ها، به تبع آن حوادث ناشی از کار نیز اتفاق می افتد. در این خصوص براي حفاظت از نیروي کار و منابع مادي و انسانی، ضروري است قوانین و مقررات مربوط به ایمنی در محیط کار دقیقا اجرا گردد و بین پیمانکاران و کارفرمایان و کارگران هماهنگی و همکاري به نحو احسن انجام گیرد .

در اجراي آیین نامه ایمنی پیمانکاران و بر اساس شیوه نامه مصوب معاونت محترم روابط کار، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی نظام آموزشی ایمنی کار در امور پیمانکاري اقدام به تهیه و چاپ جزوه حاضر تحت عنوان ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار نموده است تا اصول و مفاهیم مربوط به ایمنی و بهداشت کار با زبانی ساده و روان دردسترس مدرسان دوره هاي مربوطه قرار گیرد و بصورت هماهنگ درسراسر کشور سرفصل ها و محتواي یکسان به مدت 20 ساعت تدریس گردد.

اهداف:
حفظ سلامت کارگران در برابر حوادث و بیماریهاي ناشی از کار؛ ·
ارتقاي سطح آگاهی کارفرمایان کارگاههاي مشمول قانون کار در قالب امور پیمانکاري و تدوین یک استراتژي براي مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران؛
توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت هاي پیمانکاري؛ ·
افزایش بهرهوري از طریق ایمنسازي محیط کار و کاهش هزینههاي ناشی از حوادث و بیماریهاي  ناشی از کار؛

فرهنگ ایمنی
فرهنگ ایمنی مجموعه پیچیدهاي است از باورها ، دانش و رفتارهاي افراد که آنها را چه در محیط کار و چه در محیط زندگی، در برابر حوادث و خطرات مصون نگاه میدارد .

فرهنگ ایمنی باید قبل از ورود به محیط صنعتی ، در ذهن و فکر افراد هر جامعه تثبیت گردد، به نحوي که هیچیک از افراد جامعه در محیط زندگی و کار خود حاضر نباشند به هیچ عنوان خود را در معرض خطرات و شرایط ناایمن قرار دهند و بتوانند قبل از وقوع حادثه احتمال وقوع آنرا پیش بینی و پیشگیري کرده و در هنگام وقوع نیز با عملکرد صحیح از وخیمتر شدن اوضاع جلوگیري نمایند.
در فرهنگ عمومی جامعه، انجام کار بصورت غیر ایمن و همراه با ریسک بالا، هیچگاه نباید به عنوان امري عادي تلقی شود، در اینصورت میتوان امیدوار بود که نسبت به اصلاح امور غیر ایمن اقدامی صورت پذیرد، در غیر اینصورت تغییر رفتارهاي ناایمن بسیار دشوار خواهد بود.

آموزش ، به عنوان اولین قدم در راه تغییر رفتار و فرهنگ سازي در جامعه و محیط کار، مهمترین و تاثیرگذار ترین بخش در فعالیتهاي ایمنی محسوب میشود .

 

تعاریف و اصطلاحات

حادثه ناشی از کار: رویدادي است غیر منتظره که در هنگام کار روي میدهد و جریان عادي کار را متوقف میسازد و داراي پیامدهاي جسمی و روانی براي کارگران و خسارات اقتصادي براي شرکت یا سازمان باشد.

برخی از حوادث، موجب بروز خسارات و آسیبهاي انسانی، اجتماعی و صنعتی جدي میشوند که این امر از طریق کاهش راندمان کاري، تأثیر معنی داري بر بهرهوري و تولید خواهد داشت و نکته مهمتر، اثرات سوء اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی دراز مدت بر روي نیروي کار میباشد.
حادثه ناشی ازکار مطابق قانون تامین اجتماعی : شامل حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن براي بیمه شده اتفاق میافتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا براي معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزو اوقات انجام وظیفه محسوب میگردد، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.

حوادثی که بیمه شده حین انجام اقدام براي نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق میافتد حادثه ناشی از کار محسوب میشود.
بیماريهاي شغلی: هر کاري که با فیزیولوژي بدن انسان تطابق نداشته باشد میتواند تولید بیماري ناشی از کار نماید، و خاصیت عمده آن عبارتست از این که اکثر آنها قبل از وقوع قابل پیشگیري هستند، منتهی پس از وقوع، اغلب غیر قابل درمان هستند. دو فاکتور اساسی موثر در بروز بیماري ناشی از کار، شدت تماس و مدت تماس با عوامل بیماريزا است و با کاهش هرعامل میتوان بیماريهاي ناشی از کار را کنترل نمود.
ایمنی: ایمنی به معنی در امان بودن از خطر و میزان دوري از خطر است.
خطر (مخاطره): هرعامل داراي انرژي که پتانسیل صدمه به فرد را داشته باشد میتواند عامل خطر محسوب شود.
ریسک: ریسک حاصل ضرب شدت حادثه در احتمال وقوع آن است و به معنی شانس قرار گرفتن در معرض خطر و ایجاد حادثه بوده و درجه بندي ریسک، اولویت اصلاح و اقدامات اصلاحی مربوط به آن را مشخص میسازد.

 

آمار حوادث و بیماري هاي ناشی از کار
سالانه حدود 270 میلیون حادثه ناشی از کار در جهان ،(ILO) طبق برآورد سازمان بین المللی کار رخ میدهد و هر سال بیش از دو میلیون نفر در اثر حوادث و بیماریهاي ناشی از کار جان خود را از دست میدهند.
بیش از 4 درصد تولید ناخالص ملی کشورهاي جهان به جبران خسارات ناشی از حوادث ناشی از کار ایمنی و بهداشت کار اختصاص مییابد.

 

هرم حوادث

ایمنی و بهداشت کار
حوادث شدید (منجر به فوت، نقص عضو، غیبت بیش از 3 روز از محل کار) ·
حوادث کوچک (منجر به غیبت یک روز از محل کار) ·
حوادث جزیی ( با کمکهاي اولیه در محل کارگاه رفع میشود) ·
شبه حادثه ( رویدادي که منجر به صدمه جسمی به کارگر نشده و در واقع به خیر گذشته است) ·
طبق بررسیهاي انجام شده، مشخص شده است که وقتی در یک کارگاه یک حادثه شدید اتفاق افتاده، تعدادنیز به مراتب بیشتر از آن بوده (near miss) حوادث کوچک و جزیی بیشتر بوده است، تعداد شبه حوادث است( 600 به یک).

ضمن اینکه شبه حوادث که منجر به صدمه به افراد نشده است، کمتر ثبت و گزارش می شوند.

به همین دلیل شبه حوادث که چه بسا هر کدام استعداد ایجاد یک حادثه شدید را نیز داشته باشند ،بصورت حوادث پنهان در کارگاه باقی میمانند و اقدامات اصلاحی نیز در مورد آنها صورت نمیگیرد.

لذا بایستی شبه حوادث را ثبت و گزارش نمود و نسبت به اصلاح موارد غیر ایمن در محیط کار اقدامات لازم راانجام داد. به این ترتیب میتوان امیدوار بود که حوادث شدید از راس هرم حوادث نیز حذف شوند و چنین حوادثی در کارگاه اتفاق نیافتند.
هزینه هاي حوادث ناشی از کار
هزینه هاي حوادث ناشی از کار از الگوي کوه یخ پیروي میکند و شامل هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم است.

هزینه هاي مستقیم بخش پیداي هزینه ها و قسمت کوچکی از هزینه حوادث ناشی از کار بوده ومخارجی را شامل میشود که بابت آنها پول پرداخت میشود.

هزینه هاي غیر مستقیم نیزکه بخش عمده پنهان و غیر قابل مشاهده هزینه ها است، اکثراً قابل محاسبه نیز نمیباشد و حدود 4 تا 10 برابر هزینه هاي مستقیم است.
هزینه هاي مستقیم
هزینه هاي پزشکی و درمانی
هزینه هاي غرامت و دستمزد
هزینه هاي غیر مستقیم
هزینه جایگزینی و آموزش افراد جدید
خسارت اموال
توقف کار و تولید
جایگزینی تجهیزات
هزینه هاي تهیه تمهیدات اضطراري و پاکسازي
هزینه هاي بررسی حادثه
هزینه هاي اجراي تعهدات قانونی
جرایم، غرامت و تعهدات آتی
از بین رفتن روحیه و انگیزه کارکنان
از دست رفتن اعتبار سازمان و فرصت هاي تجاري

 

عوامل زیان آور محیط کار:
عوامل زیان آور محیط کار به عواملی اطلاق میشود که در محیط کار باعث اختلال در سطح سلامت جسمانی افراد در کوتاه مدت و بلند مدت میگردد و شامل موارد زیر است:
عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار
عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
عوامل زیان آور روانی محیط کار
عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار
عوامل ارگونومیکی محیط کار
عوامل زیان آور مکانیکی محیط کار
عوامل فیزیکی زیان آور در محیط کار
عوامل فیزیکی زیان آور ماهیت انرژي دارند و در صورت تماس با کارگران میتوانند بر سلامت آنان اثرات سوء به جاي بگذارند. مهمترین این عوامل عبارتند از:
سر وصدا :
طبق مقررات ، صداي مجاز براي 8 ساعت کار 85 دسیبل میباشد. در صورت امکان باید نسبت به کاهش صداي محیط کار به پایین تر از حد مجاز ( 85 دسیبل) اقدام نمود، در غیر این صورت باید از گوشیها و وسایل حفاظتی مناسب استفاده نمود.
در صورت وجود صداي بیش از حد مجاز در محیط کار، زمان تماس متناسب با آن کاهش مییابد.
اثرات صدا بر سلامت کارکنان:
اثرات صدا بر مکانیسم شنوایی: نخستین اثر صدا بر سلامت کارگران ایجاد افت شنوایی موقت و در صورت تماس طولانی افت شنوایی دایم میباشد.
اثرات فیزیولوژیکی: سر و صدا علاوه بر افت شنوایی، عوارضی مثل افزایش ضربان قلب، افزایش ریتم تنفس ، افزایش فشار خون نیز ایجاد مینماید.

 

اثرات روانی: تاثیر سر و صدا بر کاهش تمرکز ، افزایش هیجان پذیري ، افزایش اشتباهات فردي عصبانیت و افسردگی، علاوه بر بیماريهاي روحی و روانی، ممکن است باعث ایجاد حوادث ناشی از کار شود.
کنترل صدا در محیط کار:
کاهش مواجهه با صدا تا حدود مجاز ·
کاهش صداي منابع صوتی: سرویس و روغنکاري قطعات ماشین آلات ، تعمیر قطعات معیوب و نصب پایه هاي ضد ارتعاش

کاهش صدا در مسیر انتشار: نصب مواد جاذب در سطوح کارگاه و کاهش صداي انعکاسی، ایجاد فاصله تا منبع صدا، اتاقک اپراتور کنترلهاي مدیریتی مانند کاهش زمان مواجهه و تماس با سر و صدا، چرخش کاري و جابجایی استفاده از گوشیهاي حفاظتی گوشی روي گوش(ایرماف)؛ گوشی داخل گوش(ایرپلاگ )
عوامل موثر در افت شنوایی:
بلندي صدا (بصورت لگاریتمی)
فرکانس صدا ( در فرکانس مکالمه باعث افت شنوایی میشود)
مدت تماس : بصورت مزمن ایجاد میشود و بسته به حساسیت افراد، متناسب با افزایش سن بروز میکند و در اثر تماس مکرر با صداي زیاد و صداهاي یکنواخت و ضربهاي ایجاد میشود.

 

ارتعاش:ارتعاش یک موج مکانیکی است که در اثر نوسان اجسام مادي حول نقطه تعادل خود ایجاد میشود و در اثر تماس با بدن موجب اختلال در کار طبیعی بدن میشود و بر دو نوع است:
ارتعاش تمام بدن (رانندگان وسایل نقلیه سنگین در اثر کار بر روي دستگاههاي مرتعش)
اثرات گوارشی مثل سوءهاضمه ، دل درد و اسهال

اثرات عصبی شامل: سرگیجه، تهوع و بیحالی
اثرات اسکلتی عضلانی مثل کمردرد یا درد گردن
براي پیشگیري باید از صندلی مناسب و با فنربندي و ابر سالم در وسایل نقلیه استفاده نمود
ارتعاش دست و بازو: ( در اثر کار با دستگاههاي مرتعش مانند پیکور ، دریل، اره برقی و…)
اثرات نامطلوب بر نسوج نرم دست و عروق خونی داشته و مانع خون رسانی به قسمتهاي انتهایی بدن مانند سر انگشتها میشود (سندروم رینولد یا انگشت سفید) اثرات نامطلوب بر روي نسوج سخت دست مثل استخوانها و مفاصل دارد (آرتروز مفصل آرنج) براي کاهش عوارض ارتعاش بایستی از وسایل حفاظتی مانند از دستکش ضد ارتعاش استفاده شود و از محکم گرفتن ابزار مرتعش خودداري نمود.
گرما و سرماي محیط کار و هواي قابل تحمل :
باتوجه به فصول سال، منابع ایجاد استرسهاي گرمایی یا سرمایی ، مشخص خواهند شد . مثلاً براي کارگري که در فصل سرما در محیط باز کار میکند ، سرماي هوا و براي کارگر سردخانه ، تجهیزات سرمازا ، منبع ایجاد استرس میباشند . در فصل گرم سال نیز سیستمهاي کنترلی از قبیل وسایل خنک کننده (کولر ، پنکه و …) ، سایبان ، شیلدهاي محافظ ، هواکشها و… ازجمله تجهیزات کنترلی در این قسمت ، باتوجه به نوع استرس میباشند .هواي محیط کار باید به نحوي باشد که از هر لحاظ قابل تحمل یاشد و میزان تطابق و سازگاري فرد با شرایط محیط کار در سوابق کاري وي ثبت شده باشد و میزان لباسی که فرد میپوشد بایستی متناسب با نوع فعالیتی که فرد در محیط انجام میدهد باشد.
شرایط هواي محیط کار شامل:

 

درجه حرارت محیط
رطوبت محیط ·
گرماي تشعشعی سطوح اطراف
سرعت جریان هوا در محیط کار
تشعشعات و پرتوهاي زیان آور:
پرتوهاي یونساز : درصورت وجود منابع تولید پرتوهاي یونساز ، ازقبیل آلفا ، بتا و … ، بایستی در خصوص محافظت ویژه در قبال آن تدابیر خاصی اندیشیده شود .
پرتوهاي گاما و ایکس : درحالحاضر در بیشتر محیطهاي صنعتی ، عمده کاربرد پرتوهاي یونساز (جهت رادیوگرافی و سایر کاربردها) ، منحصر به پرتوهاي گاما و ایکس میباشد ، لذا در این خصوص بایستی محافظت ویژه و متناسب با ریسکهاي موجود اندیشیده شود.
پرتوهاي ماوراي بنفش و مادون قرمز : درصورت مواجهه شاغل و وجود منابع تولید این پرتوها ازقبیل کوره، نور مستقیم خورشید، جوشکاري و… ، خطرات مواجهه با آنها و سیستمهاي کنترلی مرتبط و در نهایت استفاده از عینکهاي حفاظتی با تیرگی متناسب مشخصو توصیه میشوند.در صورت وجود منابع تولید سایر پرتوهاي غیریونساز مثل امواج ماکروویو و لیزر، خطرات و راههاي کنترلی هر کدام مشخص میشود.
روشنایی نامناسب : میزان روشنایی باید متناسب با میزان دقت مورد نیاز باشد. گاهی روشنایی روي میز کار از نوع موضعی و یا 2 تا 3 برابر روشنایی عمومی محیط انتخاب میشود. روشنایی نامناسب ،اعم از کمبود روشنایی طبیعی و مصنوعی یا زاویه تابش نور و درخشندگی منجر به خستگی چشم،باتوجه به ضوابط و شرایط مذکور، ارزیابی میشود و راههاي کنترلی مناسب پیشنهاد میگردد.

 

عوامل شیمیایی زیان آور در محیط کار
مواد شیمیایی که به هر صورت وارد بدن شوند باعث بروز عوارض مختلف خواهند شد . میزان تحمل بدن انسان براي عناصر و ترکیبات مختلف تفاوت دارد و براي هر ماده شیمیایی حدود مجاز تماس شغلی تعریف میشود که در اثر تماس مداوم در مدت اشتغال فرد باعث بروز بیماري نشود. راه هاي ورود موارد شیمیایی به بدن از طریق پوست، تنفس، دستگاه گوارش، مخاط چشم و … میباشد.
مهمترین راه ورود مواد شیمیایی به بدن از راه تنفس است.
تقسیم بندي آلایندههاي شیمیایی
مواد التهاب آور و محرك : محلول در آب بوده و به سرعت جذب مخاط چشم و بینی و گلو شده و سوزاننده و تاول آور بوده و سطوح مخاط مرطوب را متورم میکنند مثل آمونیاك، اسید ها و بازها این مواد بخاطر التهاب ایجاد شده به راحتی قابل احساس و تشخیص می باشند و فرد به سرعت از محل دور شده و اقدام به درمان مینماید.
مواد خفقان آور: این مواد محلول در آب نیستند و در ابتدا هیچ علامت سوزش یا التهابی مشاهده نمیشود و لذا در مراحل ابتدایی تماس قابل تشخیص نیستند و پس از نفوذ در اعماق ریه و جذب در خون و بافت ها، به علت اختلافی که در اکسیداسیون نسوج پیش میآورند علایم خود را ظاهر میسازند.

از اینرو تماس با این مواد میتواند بسیار خطرناك و کشنده باشد و شامل انواع زیر است:
مواد خفقان آور ساده که موجب کاهش اکسیژن به طور جدي در هواي تنفسی و موجب خفگی میشوند مانند اتان مواد

خفقان آور شیمیایی که به طریق شیمیایی یکی از مراحل انتقال اکسیژن به بافتها را از کار که در اثر ایجاد ترکیب پایدار با هموگلوبین از ترکیب آن با اکسیژن جلوگیري co میاندازد مانند میکند و باعث خفگی میشود.
مواد بیهوشی آور و مخدر: اثر رخوت آور روي سلسله اعصاب مرکزي مانند هیدروکربورهاي استیلنی، ·استرها،

 

گرد و غبار
گرد و غبار یکی از عوامل شیمیایی است که وارد محیط تنفسی شده و به نسبت قطر ذرات در قسمتی از دستگاه تنفسی رسوب کرده و و در نهایت باعث بیماريهاي تنفسی میشود.
در صورتی که گرد و غبار حاوي ذرات کریستالی سیلیس باشد، در دراز مدت ایجاد بیماري سیلیکوزیس مینماید.
گرد و غبار اولیه : در اثر خردایش مواد، ریزش از داخل دستگاهها، ریزش از روي نوار نقاله ·
گرد و غبار ثانویه: گردش مجدد گرد و غبار در محیط کار در اثر عدم جمع آوري گرد و غبار از روي زمین،گسترش گرد و غبار از محل تولید به سایر قسمتها، تمیز نکردن دستگاه، خشک بودن محیط، وزش باد، عبور افراد و ماشین آلات و لیفتراك و … تعیین و استفاده از محل مناسب غذاخوري: غذا نباید در مکانهایی که در معرض تماس با مواد شیمیایی و خطرناك ، انواع بخار یا گرد و غبار هستند، قرار گیرد و باید از خوردن و آشامیدن در محیطهاي آلوده پرهیز شود.

غذا بایستی در مکانهاي سربسته و پاك، نگهداري و مصرف شود و محلهایی براي استراحت و غذاخوري اختصاص یابد.
حدود مجاز تماس با عوامل زیان آور محیط کار:
مواد شیمیایی که به هر صورت وارد بدن شوند باعث بروز عوارض مختلف خواهند شد .

میزان تحمل بدن انسان براي عناصر و ترکیبات مختلف تفاوت دارد و براي هر ماده شیمیایی حدود مجاز تماس شغلی تعریف می شود که در اثر تماس مداوم در مدت اشتغال فرد باعث بروز بیماري در او نشود.میزان غلظت و حدود مجاز تماس شغلی که براي 8 ساعت کار تعیین شده است.

در صورتی : TLV که کارگر در مدت اشتغال خود روزانه 8 ساعت با عامل زیان آور تماس داشته باشد، این تماس باعث بروز بیماري در او نخواهد شد.

حدود تماس براي زمان کوتاه( تا 15 دقیقه)، در صورتی که نیاز به ورود به محل و یا کار : STEL باشد حدود تماس براي زمان کوتاه تعیین شده که (TLV) در شرایط بیش از حدود مجاز شغلی حداکثر 15 دقیقه میباشد.
حدود تماس غیر قابل قبول: میزانی از غلظت مواد شیمیایی که تماس حتی براي یک ثانیه نیز ممکن است کشنده باشد و به هیچ عنوان اجازه ورود به چنین مکانی داده نخواهد شد.

 

 SDS ارایه اطلاعات مواد شیمیایی یا (Material Safety Data Sheet) MSDS

از آنجا که هر فرد حق دارد و لازم است که مواد شیمیایی که با آن سر و کار دارد را بشناسد و از خطرات آن آگاه باشد،
ضروري است این اطلاعات روي برجسب ظروف مواد شیمیایی درج شده باشد و یا در بروشور همراه آن در اختیار
مصرف کننده قرار گیرد.
درج اطلاعات ضروري و خصوصیات مواد شیمیایی و محتواي مواد داخل قوطیها، روي لیبلها و برچسبها، نظیر اطلاعات فیزیکی( نقطه ذوب، نقطه جوش، درجه حرارت اشتعال) اطلاعات مربوط به اثرات فیزیولوژیک و میزان سمیت و مضرات آن، طبقه بندي(کلاس) خطر و سرطانزایی آن، علایم مسمومیت با مواد شیمیایی تشکیل دهنده و محتوي در ظروف، اطلاع از خطرات مواد شیمیایی، امکان انتشار آن در هوا، میزان واکنش پذیري، شرایط انبارداري، شرایط دفع مواد زاید و وسایل حفاظت فردي مناسب با آن.
کمکهاي اولیه لازم در صورت تماس با مواد شیمیایی و بروز علایم مسمومیت.
نصب برچسب خوانا همراه علایم اختصاري روي ظروف مواد شیمیایی و اطلاعات تکمیلی در بروشور مربوطه.
آشنایی با علایم و نشانه هاي استاندارد و جهانی هشدار براي مواد خطرناك، سمی، خورنده، قابل اشتعال و انفجار و رادیو اکتیو روي ظروف مواد شیمیایی.

 

عوامل زیان آور بیولوژیک:
عوامل بیولوژیک عواملی هستند که بیشتر در مشاغل پزشکی و پرستاري، صنایع تولید، تهیه و فرآوري مواد غذایی دیده میشوند و فرد شاغل به اقتضاي شغل خود با آن در تماس بوده و تماس شغلی با آنها سبب ابتلا به بیماري میگردد، این عوامل شامل باکتريها، ویروسها، قارچها، کرمها، انگلها و …… میباشد.
کرم هاي ،B هپاتیت ، HIV عوامل زیانآور بیولوژیک مانند : آنتراکس (عامل سیاه زخم)، ویروس و….. ( Q حلقوي، قارچ و عوامل عفونت هاي پوستی، تولارمی(عامل طاعون) ، کوکسیلا بارنتی(عامل تب

عوامل مرتبط با ارگونومی و مهندسی انسانی:
ارگونومی یا مهندسی انسانی به تناسب کار و شغل با بدن انسان می پردازد و ضمن اصلاح و بهینه سازي محیط کار، مشاغل و تجهیزات و متناسب سازي محیط کار با محدودیتها و قابلیتهاي بدن کارگر، شرایط را به نحوي آماده میکند تا کمترین فشار و آسیب در اثر کار یا شغل به بدن کارگر وارد شود.

کارگران در اثر فشار کاري و عدم رعایت مسایل مربوط به ارگونومی ، معمولا در سنین میان سالی دچار بیماريهاي اسکلتی
و عضلانی ناشی از کار میشوند.
کاربرد مسایل مربوط به ارگونومی در محیط کار باعث افزایش تولید و کاهش هزینههاي درمانی، افزایش رضایت شغلی و افزایش بهرهوري

راه هاي پیشگیري از بیماري هاي اسکلتی و عضلانی در محیط کار:
طراحی ارتفاع میز کار در سطح آرنج (در حالت نشسته و ایستاده)
حذف بار اضافی، تکرار، شرایط و پوزیشن نادرست، استراحت ناکافی
حمل بار سبک با تواتر زیاد
تنظیم زوایا در ابزار کار و فضاي دسترسی و اعمال نیرو در ارتفاع مناسب
ممنوعیت کار بالاتر از ارتفاع شانه و کار در فضاي پشت بدن
ممنوعیت استفاده از کف دست یا مچ به جاي ضربه زدن با ابزار و چکش
پرهیز از فعالیتهاي استاتیک و ایستا
حرکت اعضاي بدن در هنگام کار و رعایت حداکثر 3 ثانیه براي کارهاي ایستا
ایجاد تکیه گاههاي مناسب براي مچ و بازو در هنگام کار
طراحی مجدد کار براي استفاده از عضلات قوي تر بدن در کار( هل دادن به جاي کشیدن) ·
پیشگیري از فشار به یک قسمت از دست یا بدن و تناسب با ابعاد بدن

 

برای مشاهده ادامه مطلب برروی دانلود کلیک نمایید.

jozve_peimankaran_karfarmaei