ایزو 42010

ISO/IEC/IEEE 42010:2011

ایزو 42010 چیست ؟

Systems and software engineering — Architecture description

مهندسی سیستم ها و نرم افزار- توصیف معماری

(Not available in French)

Abstract

خلاصه

ایزو 42010  به خلاقیت ، تحلیل و دوام معماران سیستم در استفاده از توصیف معماری اشاره دارد. مدل مفهومی توصیف معماری منتشر شده است . محتوای موردنیاز یک توصیف معماری مشخص شده است . نقطه نظرات معماری ، قالب های کاری معماری و زبان  های توصیف معماری برای تدوین کنوانسیون و را ه حل های مشترک توصیف معماری تعریف شده است . محتوای لازم نقطه نظرات معماری قالب های معماری و زبان های توصیف مشخص شده است . ضمائم ایجاد انگیزه و پس زمینه برای محتوای کلیدی و اصطلاحات و مثا ل هایی از بکارگیری ایزو 42010 می باشد .

ISO/IEC/IEEE 42010:2011 addresses the creation, analysis and sustainment of architectures of systems through the use of architecture descriptions. A conceptual model of architecture description is established. The required contents of an architecture description are specified. Architecture viewpoints, architecture frameworks and architecture description languages are introduced for codifying conventions and common practices of architecture description. The required content of architecture viewpoints, architecture frameworks and architecture description languages is specified. Annexes provide the motivation and background for key concepts and terminology and examples of applying ISO/IEC/IEEE 42010:2011.