ایزو 22301

ایزو 22301 : سیستم مدیریت تداوم کسب و کار  

 ایزو 22301  الزامات برنامه ریزی، ایجاد، پیاده سازی، اجرا، نظارت، بررسی،نگهداری و  بهبود مستمر یک سیستم مدیریت  مستند  برای محافظت در مقابل، کاهش احتمال وقوع، آماده سازی،پاسخ دادن و بهبودی از حوادث ناخوشایند را شامل می شود.

مزایای ایزو 22301

الزامات مندرج در استاندارد ایزو 22301  عمومی و در نظر گرفته شده برای کاربرد در تمامی  سازمانها و یا بخشی از آنها،

صرف نظر از نوع، اندازه و ماهیت سازمان است.

بهترین چارچوب برای مدیریت تداوم کسب و کار در یک سازمان را فراهم می کند.

گستره  استفاده از این الزامات بستگی به محیط کاری و پیچیدگی سازمان دارد.

یکی از ویژگی هایی که این استاندارد را از دیگر چارچوب / استانداردهای تداوم کسب و کار جدا می کند، اینست که یک سازمان می تواند توسط یک گواهینامه معتبر تأیید شود و بنابراین می تواند بر رضایت مشتریان، شرکا، صاحبان و سایر سهامداران تاکید کند.

BCMS چیست ؟

چارچوبی برای سازمانهاجهت به روز رسانی، کنترل و گسترش یک برنامه موثر   که به آنها کمک می کند

شامل توسعه برنامه های تداوم کسب و کار، با توجه به شرایط احتمالی و قابلیت های سازمانی، و نیز نیازهای فردی سازمان است.

ISO 22301 مشخصات BCMS را برای بهترین عملکرد ارائه می دهد.

به سازمان ها کمک می کند تا با وقوع حوادثی که بر تمام فرآیندهای و فعالیت های حیاتی کسب و کار تأثیر می گذارند،

مقابله کنند.