ایزو 22301 سیستم مدیریت تداوم کسب و کار  :  الزامات برنامه ریزی، ایجاد، پیاده سازی، اجرا، نظارت، بررسی،

نگهداری و  بهبود مستمر یک سیستم مدیریت  مستند  برای محافظت در مقابل، کاهش احتمال وقوع، آماده سازی،

پاسخ دادن و بهبودی از حوادث ناخوشایند را شامل می شود.

الزامات مندرج در استاندارد ایزو 22301  عمومی و در نظر گرفته شده برای کاربرد در تمامی  سازمانها و یا

بخشی از آنها، صرف نظر از نوع، اندازه و ماهیت سازمان است.

این استاندارد توسط متخصصان تداوم کسب و کار نوشته شده است و بهترین چارچوب برای مدیریت تداوم کسب و کار

در یک سازمان را فراهم می کند.

گستره  استفاده از این الزامات بستگی به محیط کاری و پیچیدگی سازمان دارد.

یکی از ویژگی هایی که این استاندارد را از دیگر چارچوب / استانداردهای تداوم کسب و کار جدا می کند، اینست

که یک سازمان می تواند توسط یک گواهینامه معتبر تأیید شود و بنابراین می تواند بر رضایت مشتریان، شرکا، صاحبان

و سایر سهامداران تاکید کند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید