گواهینامه ایزو 22000

گواهینامه ایزو 22000  هدف از تدوین استاندارد ایزو 22000، تعیین الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است

که برای اثبات توانایی کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی  یک سازمان در زنجیره  مواد غذایی لازم می باشد.

این الزامات برای تضمین ایمنی مواد غذایی در زمان مصرف انسان ضروری است.

کاربرد

استاندارد ایزو 22000 برای تمام سازمانهایی که در هر زمینه ای از زنجیره مواد غذایی فعالیت داشته و بخواهند

سیستم هایی را اجرا کنند که به طور مداوم محصولات ایمن پایدار فراهم کند.

صرف  نظر از اندازه، کاربرد دارد.

استاندارد ایزو 22000 به سازمانهای کوچک یا کمتر توسعه یافته تامکان می دهد

تا اقدامات کنترلی ترکیبی توسعه یافته برون سازمانی را اجرا کند.

الزامات

در استاندارد ایزو 22000 سازمان باید یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی موثر ایجاد، مستند، اجرا و

حفظ کرده  و در صورت نیاز بر اساس الزامات این استاندارد آن را به روز کند.

در استاندارد ایزو 22000، سازمان باید دامنه کاربرد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را تعیین کند.

در استاندارد ایزو 22000، مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی باید شامل موارد زیر باشد:

الف: بیانیه های خط مشی ایمنی مواد غذایی و اهداف مربوط مستند شده

ب: روش های اجرائی و سوابق مستند شده ی مورد نیاز این استاندارد

ج: مدارکی که سازمان برای حصول اطمینان از توسعه، اجرا، و به روز آوری موثر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

نیاز دارد .

در استاندارد ایزو 22000، مدیریت ارشد باید شواهدی مبنی بر تعهد خود به توسعه و اجرای سیستم مدیریت ایمنی

مواد غذایی و بهبود مداوم اثر بخشی آن بوسیله موارد زیر فراهم کند:

الف: استاندارد ایزو 22000 نشان دهد که ایمنی مواد غذایی به وسیله اهداف تجاری سازمان  پشتیبانی می شود .

ب: استاندارد ایزو 22000 آگاهی دادن به سازمان درباره اهمیت برآورده شدن الزامات این استاندارد ، الزامات قانونی

و مقررات و همچنین الزامات مشتری در ارتباط با ايمني مواد غذايي؛

پ-استاندارد ایزو 22000  برقراري خط مشي ايمني مواد غذايي ؛

ت- استاندارد ایزو 22000 هدايت بازنگري هاي مديريت ؛

ث- استاندارد ایزو 22000 حصول اطمينان از قابليت دسترسي به منابع.

در استاندارد ایزو 22000، مديريت ارشد بايد خط مشی ايمنی مواد غذايی خود را تعيين، مستند، اعلام و منتقل كند.

در استاندارد ایزو 22000، سازمان برای ارتباط با كاركنان در زمينه تاثيری كه بر ايمنی مواد غذايی دارند، را ايجاد، اجرا و

حفظ كند.

اثربخشی

به منظور حفظ اثربخشی سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی، سازمان بايد اطمينان دهد كه اعضاء گروه ايمنی

مواد غذايی از تغييراتی كه شامل موارد زير بوده اما محدود به آن ها نيست، به هنگام آگاه می شوند.

در استاندارد ایزو 22000، اقدامات كنترلی موجود، شاخص های فرآيند و يا شدت به كارگيری آن، يا روش های اجرايی

كه ممكن است بر ايمنی مواد غذايی تأثير گذار باشند ، بايد تا حد لزوم برای انجام تجزيه و تحليل خطر تشريح شوند.

در استاندارد ایزو 22000، سازمان بايد مميزی های داخلی را در فواصل زمانی طرح ريزی شده انجام دهد تا تعيين كند.

 

سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی :

الف- با ترتيبات طرح ريزی شده ، الزامات سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی استقرار يافته توسط سازمان و

الزامات اين استاندارد انطباق دارد ؛

ب- به نحو مؤثری اجرا شده و به روز می شود.

گواهینامه ایزو 22000