گواهینامه ایزو 136TC

گواهینامه ایزو 136TC

گواهینامه ایزو 136TC : ممیزی و صدورگواهینامه و استانداردسازی در زمینه لوازم خانگی شامل :

تعاریف و الزامات

تعاریف و شرح الزامات دکوراسیون خانگی و اداری

کارآیی ، ایمنی و الزامات ابعادی

کارآیی مناسب ، سهولت در استفاده و ایمنی از الزامات المان های دکوراسیون داخلی منزل و محل کار می باشند.

الزامات کامپوننت های خاص

استانداردسازی کلیه مواد و ابزار به کارگرقته شده در طراحی المان ها  الزامی ست .

روش های تست

تست  پایداری و ارگونومی و سلامت و ایمنی

برای لوازم خانگی که به صورت مجزا و یا ترکیبی برای نشستن ، خوابیدن ، نگهداری لوازم ، کارکردن و غذا خوردن استفاده می شود .

به استثنای لوازمی که  دارای استانداردهای خاص خود هستند .