ایزو 136TC

ایزو 136TC

ایزو 136TC
استاندارد سازی در زمینه مبلمان شامل:

اصطلاحات و تعاریف؛
الزامات عملکرد، ایمنی و ابعاد؛
الزامات برای اجزای خاص (مانند سخت افزار)؛
روش های آزمون
منظور از مبلمان، واحدهای مستقل یا توکار است که برای نگهداری، دراز کشیدن، نشستن، کار کردن و غذا خوردن استفاده می شود.

مستثنی شده:

چنین واحدهایی با وظایف مربوطه که توسط سایر کمیته های فنی ISO رسیدگی می شود

ایزو 136TC ممیزی و صدورگواهینامه و استانداردسازی در زمینه لوازم خانگی شامل :

تعاریف و الزامات

تعاریف و شرح الزامات دکوراسیون خانگی و اداری

کارآیی ، ایمنی و الزامات ابعادی

کارآیی مناسب ، سهولت در استفاده و ایمنی از الزامات المان های دکوراسیون داخلی منزل و محل کار می باشند.

الزامات کامپوننت های خاص

استانداردسازی کلیه مواد و ابزار به کارگرقته شده در طراحی المان ها  الزامی ست .

روش های تست

تست  پایداری و ارگونومی و سلامت و ایمنی لوازم خانگی

که به صورت مجزا و یا ترکیبی برای نشستن ، خوابیدن ، نگهداری لوازم ، کارکردن و غذا خوردن استفاده می شود .

به استثنای لوازمی که  دارای استانداردهای خاص خود هستند .

 

داتیس سیستم مشاور مدیران

DNWcert