ایزو 10006

ایزو 10006

ایزو 10006 راهنمایی  برای مدیریت کیفیت در پروژه ها و کاربرد آن را ارائه می کند. استاندارد 10006 یک روش مدیریت نیست بلکه به عنوان یک مدل مرجع برای تنظیم مدیریت پروژه در سازمان کار می کند.

این استاندارد برای سازمانهای پیچیده، بزرگ و کوچک، در مدت زمان کوتاه یا طولانی ، در محیط های مختلف متفاوت است و صرف نظر از نوع محصول و یا اسکوپ کاری شرکت قابل اجرا می باشد.

تعریف ایزو 10006

ایزو 10006 یک راهنمای مدیریت پروژه نیست بلکه راهنمایی در کیفیت فرآیندهای مدیریت پروژه و یک مدل مرجع برای تنظیم مدیریت پروژه در سازمان می باشد. راهنمای جدید مدیریت پروژه در سپتامبر 2012 تحت استاندارد ایزو 21500 منتشر شد.

یک سند هدایت و راهنما می باشد و با هدف  ثبت برای صدور گواهینامه تدوین نشده است.

راهنمای مدیریت کیفیت در پروژه ها  بر 8 اصل می باشد:

  • مشتری محوری
  • راهبری
  • دخیل بودن افراد
  • رویکرد فرایندی
  • رویکرد سیستمی در مدیریت
  • بهبود مداوم
  • رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری
  • روابط سود بخش متقابل با تامین کننده