ایزو 10004

ایزو 10004- رضایت مشتری – کنترل و اندازه گیری

ایزو 10004 راهنمایی هایی را به منظور کنترل و اندازه گیری رضایت مشتری تعریف کرده است.

به منظور دست یابی به این هدف باید:

 • انتظارات مشتری شناسایی شود.
 • جمع آوری داده های رضایت مشتری
 • آنالیز و تجزیه و تحلیل داده های رضایت مشتری
 • ارائه بازخورد برای بهبود رضایت مشتری
 • نظارت بر رضایت مشتری

هدف تحت تاثیر این هست که چی، چه زمان ، چگونه و از چه کسانی این اطلاعات جمع آوری شده، همچنین اهداف تحت تاثیر  قرار می دهند که چگونه اطلاعات آنالیز شود و در نهایت مورد استفاده قرار بگیرد.

مزایا ایزو 10004:

 • به دست آوردن اطلاعات در انتظاری جدید
 • حل و فصل شکایات به رضایت از شاکی و سازمان
 • شناسایی روند و به وسیله آن از بین بردن علل شکایت
 • تشویق پرسنل برای بهبود مهارت های خود را در کار با مشتریان
 • رویکرد مشتری محور به شکایات
 • پایه ای برای بررسی مستمر و تجزیه و تحلیل از روند شکایت