ایزو 10004 چیست

ISO 10004: 2012 “رضایت مشتری” چیست؟

ایزو 10004 چیست :راهنمایی را در تعریف و اجرای فرآیندهای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری ارائه می دهد.
– شناسایی انتظارات مشتری و اطلاعات رضایت؛
– جمع آوری داده های رضایت مشتری و نظارت بر رضایت آنها؛
– ارائه بازخورد برای بهبود رضایت مشتری
استاندارد بین المللی استاندارد ISO 10000 می تواند توسط هر سازمان بدون توجه به نوع، اندازه و یا محصول مورد استفاده قرار گیرد.

مزیت اجرای ISO 10004: 2012 “رضایت مشتری”

اطلاعات مربوط به انتظارات جدید را دریافت کنید
حل شکایات به رضایت شاکی و سازمان
شناسایی روند و در نتیجه از بین بردن علل شکایت
رویکرد مشتری متمرکز برای حل شکایات
تشویق پرسنل به بهبود مهارت های خود در کار با مشتریان
شناسایی انتظارات مشتری
مبنای بررسی و تجزیه و تحلیل مستمر روند رسیدگی به شکایات
اندازه گیری رضایت مشتری
ISO 10004: 2012 رضایت مشتری – نظارت و اندازه گیری
رضایت مشتری تعریف: درک مشتری از درجه ای که نیازهای مشتری برآورده شده است.

مفهوم رضایت مشتری:

رضایت مشتری توسط شکاف بین انتظارات مشتری و درک مشتری از محصول به عنوان تحویل توسط سازمان تعیین می شود.
برای رسیدن به رضایت مشتری، ابتدا باید سازمان انتظارات مشتری را درک کند.
این انتظارات ممکن است صریح یا ضمنی باشد یا به طور کامل بیان نشده باشد.
انتظارات مشتری، همانطور که توسط سازمان شناخته شده است، پایه اصلی محصول است که پس از آن برنامه ریزی شده و تحویل می شود.
میزان رضایت مشتری از میزان تحویل کالا توسط مشتری برای دیدار یا فراتر از انتظارات تعیین می شود.
مهم این است که بین دیدگاه سازمان نسبت به کیفیت محصول تحویل شده و درک مشتری از محصول تحویل شود، زیرا این دومین رضایت مشتری را مدیریت می کند.

 

چرا اهمیت دارد؟

ایزو 10004 مربوط به هر سازمانی است که مایل به فراتر از انتظارات مشتری است، یک الزام اساسی برای کسب و کارهای مختلف و انواع مختلف، چه در بخش خصوصی، چه در بخش عمومی و چه در زمینه داوطلبانه.

نظارت و اندازه گیری

ISO 10004: 2012 راهنمایی را در تعریف و اجرای فرآیندهای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری ارائه می دهد.
ISO 10004: 2012 برای استفاده در سازمان ها بدون در نظر گرفتن نوع، اندازه یا محصول ارائه شده است.
تمرکز ISO 10004: 2012 بر روی مشتریان خارج از سازمان است.

مزایای ایزو 10004

ایزو 10004 راهنمایی را در تعریف و اجرای فرایندها برای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری فراهم می کند.
اطلاعاتی در مورد انتظارات جدید، حل شکایات به رضایت شاکی و سازمان.
شناسایی روند و در نتیجه از بین بردن علل شکایت، تشویق پرسنل به بهبود مهارت های خود را در کار با مشتریان، اساس بررسی و تجزیه و تحلیل مستمر از فرایند رسیدگی شکایات

 

مزایای صدور گواهینامه ایزو 10004

ISO 10004: 2012 با تعیین و استفاده از فرایندها برای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری مورد بررسی قرار می گیرد.
هر سازمانی بدون در نظر گرفتن نوع، اندازه و یا محصول تولید شده آن را اجرا می کند.
تمرکز ISO 10004: 2012 بر روی مشتریان خارج از سازمان است. ایزو 10004: 2012 سازمانها را با شایستگی های زیر ارائه می دهد:

حفظ مشتری
شهرت برند
ارتباطات بهبود یافته
پیشرفت متداوم
کارآیی فرایند
افزایش فروش و سودآوری